Nghi thuc can ban trong khoa Thien - Ty kheo Khanh Hy
[BuddhaSasana]

[Unicode Font]


       

Nghi Thức Căn Bản

Tỳ kheo Khánh Hỷ


Sau đây là các câu tụng niệm căn bản trước và sau các buổi thiền tập do Tỳ kheo Khánh Hỷ (Sư Tài) hướng dẫn tại Perth, Tây Úc, trong tháng 10, năm 1996.

1. Lạy Phật:

Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn. Ngài là bậc A La Hán cao thượng, chứng quả Chánh Biến Tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. (3 lần)

2. Quy Y Tam Bảo:

Con đem hết lòng thành kính quy y Phật
Con đem hết lòng thành kính quy y Pháp
Con đem hết lòng thành kính quy y Tăng

Con đem hết lòng thành kính quy y Phật, lần thứ nhì
Con đem hết lòng thành kính quy y Pháp, lần thứ nhì
Con đem hết lòng thành kính quy y Tăng, lần thứ nhì

Con đem hết lòng thành kính quy y Phật, lần thứ ba
Con đem hết lòng thành kính quy y Pháp, lần thứ ba
Con đem hết lòng thành kính quy y Tăng, lần thứ ba

3. Ngũ Giới:

 1. Con nguyện vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh.
 2. Con nguyện vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp.
 3. Con nguyện vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh.
 4. Con nguyện vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối, nói lời đâm thọc, nói lời nói dữ, chửi rủa mắng nhiếc, nói lời vô ích.
 5. Con nguyện vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ duôi uống rượu, và dùng các chất say.

4. Giữ Hạnh Từ Bi:

Con nguyện giữ hạnh từ bi trong hành động.
Con nguyện giữ hạnh từ bi trong lời nói.
Con nguyện giữ hạnh từ bi trong ý nghĩ thầm kín.(3 lần)

5. Sám Hối:

 1. Vì lầm lạc và không minh mẫn nên tôi đã có hành động, lời nói, ý nghĩ sai lầm, làm thiệt hại và gây ra đau khổ cho người khác. Xin tất cả hãy mở rộng lòng từ bi và trí tuệ tha thứ cho tôi. (3 lần)
 2. Tôi xin thành thật tha thứ cho tất cả những ai đã có hành động, lời nói, và ý nghĩ sai lầm, làm thiệt hại và gây ra đau khổ cho tôi. (3 lần)
 3. Tôi xin thành thật tha thứ cho chính tôi, và nguyện từ nay làm lành, lánh dữ, giữ tâm trong sạch . (3 lần)

6. Lời Phát Nguyện:

 1. Nguyện cho tôi có đầy đủ sức khỏe, an vui, hạnh phúc, thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hàng ngày an vui, không gặp chướng ngại.
 2. Nguyện cho Thầy Tổ Tôi, và các bậc ân nhân của tôi, có đầy đủ sức khỏe, an vui, hạnh phúc, thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hàng ngày an vui, không gặp chướng ngại.
 3. Nguyện cho Cha Mẹ Tôi có đầy đủ sức khỏe, an vui, hạnh phúc, thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hàng ngày an vui, không gặp chướng ngại.
 4. Nguyện cho những ngươì trong gia đình tôi có đầy đủ sức khỏe, an vui, hạnh phúc, thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hàng ngày an vui, không gặp chướng ngại.
 5. Nguyện cho thân bằng quyến thuộc tôi có đầy đủ sức khỏe, an vui, hạnh phúc, thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hàng ngày an vui, không gặp chướng ngại.
 6. Nguyện cho bạn bè tôi có đầy đủ sức khỏe, an vui, hạnh phúc, thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hàng ngày an vui, không gặp chướng ngại.
 7. Nguyện cho những người cùng sở làm với tôi có đầy đủ sức khỏe, an vui, hạnh phúc, thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hàng ngày an vui, không gặp chướng ngại.
 8. Nguyện cho những ngươì không quen biết tôi có đầy đủ sức khỏe, an vui, hạnh phúc, thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hàng ngày an vui, không gặp chướng ngại.
 9. Nguyện cho những người không có thiện cảm với tôi có đầy đủ sức khỏe, an vui, hạnh phúc, thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hàng ngày an vui, không gặp chướng ngại.
 10. Nguyện cho tất cả chúng sanh có đầy đủ sức khỏe, an vui, hạnh phúc, thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hàng ngày an vui, không gặp chướng ngại.

7. Hồi Hướng:

Chúng con xin hồi hướng phần phước thanh cao mà chúng con đã làm ngày hôm nay đến cho tất cả Chư Thiên, nhân loại, cùng tất cả chúng sanh nhất là Ông bà, cha mẹ của chúng con những bậc ân nhân của chúng con, cầu mong tất cả đều được an vui hạnh phúc

Xin Chư Thiên mách bảo cho những thân nhân của chúng con và những bậc hữu ân của chúng con ở xa không hay biết, để quý vị ấy biết rằng phần phước ngày hôm nay dành cho quý vị ấy được thọ hưởng tùy ý, khi thọ hưởng rồi được thoát khỏi những điều lao khổ, kết quả làm người, làm trời cho được như ý muốn.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật


[Main Index]

Last updated: 21-12-1999

Web master: [email protected]
[email protected]