BSWA Nghi thuc
[BuddhaSasana]

[Unicode Font]


       

Nghi thức căn bản

Hội Phật Giáo Tây Úc


Đảnh lễ cúng dường

(Tất cả cùng tụng đọc)

Con xin đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Đẳng Chánh Giác,
Con xin đảnh lễ Chánh Pháp do Ngài giảng dạy rõ ràng,
Con xin đảnh lễ Tăng-già, các vị đệ tử phạm hạnh cao thượng.
Hướng về Tam Bảo - Phật, Pháp, Tăng,
Con thành tâm đảnh lễ cúng dường.
Cầu xin Đức Thế Tôn, bậc Giác Ngộ,
Với lòng Từ bi thương xót chúng sinh,
Chấp nhận các cúng dường nầy,
Để cho con được lợi ích và an vui lâu dài.

Bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Chánh Giác, Thế Tôn,
Con xin đảnh lễ Đức Thế Tôn Phật. (lạy)

Chánh Pháp được Ngài giảng dạy rõ ràng,
Con xin đảnh lễ Phật Pháp nhiệm mầu. (lạy)

Chư Thánh Tăng hành trì tốt đẹp,
Con xin đảnh lễ Tăng-già cao thượng. (lạy)

Đảnh lễ Tam Bảo

(Tất cả cùng tụng đọc)

Con xin đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Đẳng Chánh Giác. (đọc 3 lần)

Ân đức Phật:

Thật thế, Đức Thế Tôn là bậc Ứng Cúng A-la-hán, Chánh Đẳng Chánh Giác,
Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải,
Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Con tôn kính Ngài và thành tâm cuối đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn. (lạy)

Ân đức Giáo Pháp:

Giáo Pháp đã được Thế Tôn giảng dạy rõ ràng,
Kết quả hiện tiền, vượt thời gian, mời đến xem xét,
Đưa đến giải thoát, do người trí tự mình thực chứng.

Con tôn kính Pháp Bảo và thành tâm cuối đầu đảnh lễ Giáo Pháp. (lạy)

Ân đức Tăng Bảo:

Chư Thánh Tăng là những vị đã hành trì tốt đẹp,
Những vị đã tu hành chính chắn,
Những vị đã tu hành minh tuệ,
Những vị đã chứng các đạo quả Thánh,
Đó là bốn đôi, tám bậc cao thượng,
Đó là các đệ tử cao thượng của Đức Phật,
Đó là những vị đáng được của tín thí, đáng được tôn tiếp, đáng được cúng dường, đáng được tôn kính,
Các Ngài là ruộng phước điền vô song trên thế giới.

Con tôn kính quý Ngài và thành tâm cuối đầu đảnh lễ Tăng Bảo. (lạy)

Lễ Quy Y Tam Bảo và Thọ Ngũ Giới

Đầu tiên, các Phật tử đảnh lễ 3 lạy và cùng tụng đọc:

- Bạch Đại Đức, chúng con xin thọ trì Tam Quy và Ngũ Giới nơi Tam Bảo, để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích.
- Bạch Đại Đức, chúng con xin thọ trì Tam Quy và Ngũ Giới nơi Tam Bảo, để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích, lần thứ nhì.
- Bạch Đại Đức, chúng con xin thọ trì Tam Quy và Ngũ Giới nơi Tam Bảo, để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích, lần thứ ba.

Quy Y Tam Bảo

Sư đọc 3 lần, rồi Phật tử lặp lại 3 lần:

Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn, Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, đã chứng quả Chánh Biến Tri, do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. (3 lần)

Sư đọc:

(Sư đọc từng câu, và Phật tử đọc theo)

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật.
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp.
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng.

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật, lần thứ nhì.
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp, lần thứ nhì.
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng, lần thứ nhì.

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật, lần thứ ba.
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp, lần thứ ba.
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng, lần thứ ba.

Sư đọc:

- Pháp quy y Tam Bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu.

Phật Tử đọc:

- Dạ xin vâng.

Thọ Ngũ Giới

Sư đọc:

(Sư đọc từng câu, và Phật tử đọc theo)

Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh.
Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp.
Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh.
Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối, nói lời đâm thọc chửi rủa mắng nhiếc, nói lời vô ích.
Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ duôi uống rượu và dùng các chất say.

Sư đọc:

Chư thiện nam, tín nữ sau khi đã thọ trì Tam quy và Ngũ giới rồi, hãy ráng vâng giữ hành theo cho đến trọn đời, chẳng nên dễ duôi.

Phật tử:

- Dạ xin vâng.

Sư đọc:

Các chúng sanh được sinh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, được giầu sang cũng nhờ giữ giới, được giải thoát, nhập Niết Bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cớ ấy nên chư thiện tín hãy ráng thọ trì giới luật trong sạch, đừng để lấm nhơ.

Phật tử đọc:

- Lành thay. (đảnh lễ 3 lạy)

-oOo-

Cúng dường vật dụng

Sau đây là bài tụng tổng quát mỗi khi Phật tử cúng dường vật dụng đến chư Tăng:

Imàni mayam bhante bhattàni saparivàràni bhikkhusanghassa onojayàma
Sàdhu no bhante bhikkhusangho
Imàni bhattàni saparivàràni
patigganhàtu amhàkam dìgharattam hitàya sukhàya

Bạch chư Đại Đức, đệ tử chúng con xin cúng dường vật thực và các vật dụng đến chư Tăng.
Kính xin chư Tăng hoan hỉ thọ nhận các vật thực và vật dụng nầy, để cho chúng con được nhiều lợi ích, hạnh phúc, và an vui lâu dài.

-oOo-

Kinh Từ Bi

Ai khôn ngoan muốn cầu hạnh phúc
Và ước mong sống với an lành
Phải tài năng, ngay thẳng, công minh
Nghe lời phải dịu dàng khiêm tốn

Ưa thanh bần, dễ dàng chịu đựng
Ít bận rộn, vui đời giản dị
Chế ngự giác quan và thận trọng
Không liều lĩnh, chẳng mê tục lụy

Không chạy theo điều quấy nhỏ nhoi
Mà thánh hiền có thể chê bai
Đem an vui đến cho muôn loài
Cầu chúng sinh thảy đều an lạc

Không bỏ sót một hữu tình nào
Kẻ ốm yếu hoặc người khỏe mạnh
Giống lớn to hoặc loại dài cao
Cỡ trung bình, hoặc ngắn, nhỏ, thô
Có hình tướng hay không hình tướng
Ở gần ta hoặc ở nơi xa
Đã sinh rồi hoặc sắp sinh ra
Cầu cho tất cả đều an lạc

Với ai và bất luận ở đâu
Không lừa dối, chẳng nên khinh dễ
Lúc căm hờn hoặc khi giận dữ
Đừng mưu toan gây khổ cho nhau

Như mẹ hiền thương yêu con một
Dám hy sinh bảo vệ cho con
Với muôn loài ân cần không khác
Lòng ái từ như biển như non

Tung rải từ tâm khắp vũ trụ
mở rộng lòng thương không giới hạn
Tầng trên, phía dưới, và khoảng giữa
Không vướng mắc, oán thù, ghét bỏ

Khi đi, khi đứng hoặc nằm ngồi
Những lúc tinh thần được tỉnh táo
Phát triển luôn dòng chính niệm nầy
Là lối sống cao đẹp nhất đời

Đừng để lạc vào nơi mê tối
Đủ giới đức trí tuệ cao vời
Và dứt bỏ lòng tham dục lạc
Được như thế thoát khỏi luân hồi


Trích:  "Chanting Book", The Buddhist Society of Western Australia (Bình Anson trích dịch, 02-1999)


[Main Index]

Last updated: 21-12-1999

Web master: [email protected]
[email protected]