CD-MP3

BuddhaSasana
Vietnamese Buddhist Page, with Unicode Times font


Vài ghi chú về tạo lập đĩa CD-MP3


Để đĩa CD-MP3 có thể tương ứng với tất cả các loại máy hát đĩa (PCs, MP3 Players, Disc-Man MP3, DVD, v.v.):

1) Thông số thường dùng khi hoán chuyển các file âm thanh sang dạng MP3:

  • 16-bit
  • 44.1 KHz
  • 128 kbps (32 - 224 kbps, tùy theo chất lượng âm thanh, và kích cỡ của file), chỉ định: constant bit rate.
  • 2) Khi đốt đĩa CD, chỉ định là đốt đĩa dạng MP3-CD, trong "Mode 1" (không dùng "Mode 2-XA")

    3) Khi đốt đĩa CD, không dùng chế độ "Multi-Session", mà chỉ dùng dạng "Finalize CD".


    [Trở về Trang Chính]

    last updated: 02-09-2004