Minh hoa - 10 Ba la mat

BuddhaSasana Home Page
This document is written in Vietnamese, with Unicode Times font


The Buddha's Ten Perfections (Paramis)
Mười Hạnh Ba-la-mật của Ðức Phật


Hình Minh Họa:

[Xuất Gia][Tinh Tấn][Từ Tâm][Chí Nguyện][Trí Tuệ]
[Trì Giới][Kiên Nhẫn][Xả Tâm][Chân Thật][Bố Thí]

Source: Post Cards by S. Dhumphakdi & Sons Publisher, Bangkok, Thailand


[Trở về trang Thư Mục]

last revised: 02-Sept-2004