An chay, an man - 00

BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Vấn đề ăn chay, ăn mặn trong đạo Phật


 Mục lục

[01]

Ăn chay. Hòa thượng Sri Dhammananda

[02]

Ðức Phật đã nói gì về việc ăn thịt? Tỳ kheo Ajahn Brahmavamso

[03]

Ăn chay. Tỳ kheo S. Dhammika

[04]

Ðạo Phật và vấn đề ăn chay. Tỳ kheo Ajahn Jagaro

[05]

Có tâm linh cao thượng gì khi là một người ăn chay? Tỳ kheo L. Kumara

[06]

Ăn chay, ăn mặn. Đại đức Thích Trí Siêu

[07]

Có phải tất cả Phật tử đều ăn chay? Cư sĩ John Kahila

[08]

Có phải các Phật tử đều là người ăn chay? Cư sĩ John Bullitt

[09]

Phật giáo và vấn đề chay mặn: Phân tích quan điểm của Đức Phật về việc ăn thịt.
Tiến sĩ V.A. Gunasekara

[10] Ăn mặn, ăn chay. Cư sĩ Chính Trực

Xem thêm: Vấn đề ẩm thực trong đạo Phật. Jan Sanjivaputta

-ooOoo-

Ðầu trang | Mục lục | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10

Chân thành cám ơn Tỳ kheo Thiện Minh đã gửi bản dịch vi tính (Bình Anson, 03-2002)


[Trở về trang Thư Mục]
updated: 06-04-2002