Asoka 00

BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Asoka: Cuộc đời và sự nghiệp của vua A-dục

Tuyển tập


Mục lục
01 Hoàng đế Asoka, Con người của hòa bình và tình nhân bản. Minh Chi
02 Đại đế Asoka và sự nghiệp hoằng dương Phật pháp. Thích Quảng Đại
03 Phật Giáo và A-dục Vương. K. R. Norman (Nguyên Tâm dịch)
04 Đại đế Asoka Maurya và những pháp dụ khắc trên đá (I).
Trần Trúc-Lâm
05 Đại đế Asoka Maurya và những pháp dụ khắc trên đá (II).
Trần Trúc-Lâm
06 Hoàng đế Asoka giã từ chinh chiến với nỗi thống khổ của người thắng trận. Trần Hương Lan
07 Trường ca Kalinga. Trúc Thiên

-ooOoo-

Ðầu trang | Mục lục | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07


[Trở về trang Thư Mục]
updated: 21-03-2002