Chieu Kien Nghiep Xu - 00
[BuddhaSasana]

[Unicode Fonts]


Chiếu Kiến Nghiệp Xứ
Vipassana Kammatthana

Tỳ Kheo Giác Chánh

Nhâm Thân, P.L. 2536 - 1992


       

Mục Lục

1. Chiếu Kiến
2. Vipassana Kammatthana
3. Ðường Vào Thực Tại
4. Thắp Sáng Hiện Hữu
5. Chư Hành Vô Thường
6. Tri Vọng Diệt Vọng

-oOo-

Chúng con, những cư sĩ in quyển Chiếu Kiến Nghiệp Xứ này thành kính:

-- Ðảnh lễ Phật-Bảo, Ngài là Bậc Toàn-Tri Diệu-Giác, Vô lượng Từ-Bi, đã tìm ra con đường giải thoát.
-- Ðảnh lễ Pháp-Bảo, là những lời vàng ngọc, có hiệu năng cứu độ chúng sinh.
-- Ðảnh lễ Tăng Bảo, những Bậc gương mẫu, sống đời sống thanh tịnh trong hàng tứ chúng.

Sài Gòn, Việt Nam, 1992

-oOo-

(Tập sách nầy do một nhóm thiền sinh tại Perth đánh máy và hiệu đính lại từ một bản chuyền tay không rõ xuất xứ, để lưu hành nội bộ trong việc tu tập. Kính mong ngài Ðại Ðức tác giả hoan hỉ tha lỗi cho chúng tôi -- Perth, Tây Úc, tháng 2/1997).


Sabbe sankhara aniccati
Yada pannaya passati
Atha nibbindati dukkhe
Esa maggo visuddhiya
(Dhammapada, 277)

 

Các Hành đều vô thường
Trí Tuệ soi như thế
Xa lìa mọi phiền não
Ðó là đạo Thanh Tịnh
(Pháp Cú, 277)

 

Natthi jhanam apannassa
Panna natthi ajhayato
Yamhi jhanan ca panna ca
Sa ve nibbanasantike
(Dhammapada, 372)

Thiếu Tuệ thì không Ðịnh
Thiếu Ðịnh thì không Tuệ
Người có Ðịnh, có Tuệ
Là người gần Niết Bàn
(Pháp Cú, 372)


Chương kế | Mục lục


[Thư Mục chính]

Last updated: 30-01-2001

Web master: [email protected]
[email protected]