Cong hanh Balamat
Trang gốc

Trang web BuddhaSasana

VU Times font

 

THERAVĀDA
PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY

CÔNG HẠNH BA LA MẬT

Thích Nữ Ngọc Duyên biên soạn

Lưu ý: Ðọc với phông chữ VU Times (Viet-Pali Unicode)


 

MỤC LỤC

Lời giới thiệu

[01] Công hạnh Ba la mật
Bồ Tát Vessantara hành pháp Bố thí
Bồ Tát Bhūridatta hành pháp Trì giới
Bồ Tát Temiya hành pháp Xuất gia
Bồ Tát Mahosattha hành pháp Trí tuệ
[02] Bồ Tát Janaka hành pháp Tinh tấn
Bồ Tát Canda hành pháp Nhẫn nại
Bồ Tát Vidhura hành pháp Chân thật
Bồ Tát Nemirāja hành pháp Chí nguyện
Bồ Tát Suvannasāma hành pháp Từ ái
Bồ Tát Nārada hành Xả Ba la mật

*

Lời Giới Thiệu

Tập Kinh "Công Hạnh Ba La Mật" được biên thảo từ quyển Thập Độ (Dasa pāramī) của các Bậc Đại Trưởng Lão.

Tập kinh này đã được xếp đặt và phân loại theo 10 cách thực hành, tu chứng của Bồ Tát. Trong những tiền kiếp của Ngài, đều có nêu gương chí thiện mà phật tử cần phải hiểu biết cho tinh tường.

Chúng tôi có kèm theo những bức tranh của lịch sử ở Quốc Giáo Miến Điện (Myanamar). Chúng tôi hy vọng tập kinh này thay cho lời cầu nguyện ở đất nước, xứ miền, mà chúng tôi đã sinh ra.

Với lòng tôn kính của chúng tôi đối với các bậc Trưởng lão, cùng chư Phật tử gần xa, đã nung đúc tinh thần chúng tôi hoàn thành tập kinh này một cách hoàn thiện, trong sự dịch thuật trước đó.

Mong tất cả chư vị Phật tử sẽ hiểu thấu những "Pháp Độ", tinh tấn thực hành theo để đạt được những lợi ích tối cao, ngõ hầu tìm ra ánh sáng sớm đạt được cứu cánh giải thoát.

Tịnh Thất Siêu Lý
Thích Nữ Ngọc Duyên
PL. 2549 - DL. 2005

-ooOoo-

Ðầu trang | Mục lục | 01 | 02

 

[Trở về trang Thư Mục]
last updated:
24-06-2005