Dao gi ? 00

BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Ðạo Gì?

Thích Trí Siêu
(Pháp quốc, 1996)


Kinh nghiệm hồi ký sau nhiều năm học đạo với Ðại Thừa,
Nguyên Thủy và Kim Cang Thừa Tây Tạng.

Mục Lục

Chương I

Mở Ðầu
Giác ngộ giải thoát
Giáo lý, giáo điều, giới luật
Ăn chay, ăn mặn
Thầy tu có vợ
Tìm thầy trong khung
Tìm thầy đắc đạo

Chương II

Theo Tây Tạng
Tông phái Tây Tạng
Nhập thất
Âm dương, nam nữ
Luân xa

Chương III

Ngã tâm linh
Nhân quả
Tình thương
Ðạo gì?

Source: Người Cư Sĩ, France, https://www.phapviet.com/~cusi/

-ooOoo-

Ðầu trang | Mục lục | Chương I | Chương II | Chương III


[Trở về trang Thư Mục]
updated: 22-10-2001