Giao ly nha Phat - Huynh Van Niem - 00

BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Giáo lý nhà Phật

Huỳnh Văn Niệm


Mục Lục

[01]

Giáo-lý

 

Giáo-Pháp Toàn-Hảo (Giới-Ðịnh-Tuệ)

 

Tại Gia và Xuất Gia

 

Giới

[02]

Ðịnh

 

Bước Vào Thế Giới Thiền

 

Rèn Nhân Cách

 

Dứt Bỏ - Ðơn Giản Hóa Cuộc Sống Tự Do

 

Vui Với Ðạo

 

Gần Gủi Bạn Lành

 

Ít Bận Rộn

 

Tránh Xa Tình Dục và Giữ Tâm Chân-Thật

[03]

Học Nhiều Hiểu Rộng

 

Thời-Gian và Tư-Tưởng

 

Nhẫn-Nại và Tình Thương

 

Tuệ

 

Hiểu Biết và Tư Duy Chân-Chánh.

 

Chân-Lý

 

Pháp (Dhamma hay Dharma)

-ooOoo-

Hồi hướng

Chùa Phật-Bảo chân thành tri ân Quí Phật-Tử xa gần, đã hoan h đánh máy, xếp kinh, ủng hộ tịnh tài giúp cho quyển kinh "Giáo Lý Nhà Phật" được ra mắt trong mùa Hạ năm 2540 của Ðức Phật Gotama.

Nguyện cầu oai lực tối cao của Tam-Bảo, hằng gia hộ cho Quí vị cùng những người Thân-Thương trong Gia-Ðình được nhiều hạnh phúc, sức khỏe tốt và vạn sự như ý. Những Thân Nhân đã quá vãng được thọ sanh về cảnh giới Nhân-Thiên.

Với phước báu cao thượng nầy, cầu xin cho Quí vị trong vòng luân hồi, mỗi kiếp sanh lên gặp ngay Chánh Pháp của Ðấng Toàn Tri, hầu tiến tu Ðạo nghiệp sớm thành đạt Ðạo Quả Niết Bàn Vô Sanh Bất Diệt.

Ban Hoằng-Pháp
Chùa Phật-Bảo
PAGODE BUDDHARATANARAMA
3, Rue Broca
91600 SAVIGNY SUR ORGE
FRANCE

Tel: 01 69 96 49 34

-ooOoo-

Ðầu trang | 01 | 02 | 03 | Mục lục

Chân thành cám ơn Bác sĩ Nguyễn Tối Thiện đã gửi tặng bản vi tính (Bình Anson, 04-2002)


[Trở về trang Thư Mục]
updated: 14-04-2002