Hanh Thien - Thich Minh Chau

BuddhaSasana Home Page
This document is written in Vietnamese, with Unicode Times font


Hành Thiền

Một nếp sống lành mạnh trong sáng,
Một phương pháp giáo dục hướng thượng

Hòa thượng Thích Minh Châu

Tỉnh hội Phật giáo Thừa Thiên, 1993


Mục lục

Phần I. Giới thiệu pháp Thiền Nguyên thủy của Đức Phật
A. Sửa soạn hành Thiền
B. Đoạn trừ các Triền cái
C. Chứng Sơ thiền cho đến Đệ Tứ thiền

Phần II. Phương pháp Hành trì
A. Vài điều nên tránh
B. Phương pháp Hành trì

Phần III. Lợi ích của hành Thiền và trích dẫn kinh điển
I. Niệm hơi thở ra, hơi thở vô, có quả lớn (Tương Ưng, V)
II. Kinh Kappina (Tương Ưng, V)
III. Kinh Ngọn đèn (Tương Ưng, V)
IV. Kinh Vesali (Tương Ưng, V)
V. Kinh Kimbila (Tương Ưng, V)
VI. Kinh Ananda(Tương Ưng, V)
VII. Kinh Nhập tức Xuất tức Niệm (Anapanasati sutta, Trung Bộ Kinh)

 

ht-minhchau.jpg (11432 bytes)
Hòa thượng Thích Minh Châu,
ảnh chụp tháng 10/1999

 


Chân thành cám ơn anh HDC đã có thiện tâm giúp đánh máy lại quyển sách nầy (11/99).


[Trở về trang Thư Mục]