Buoc dau hoc Phat - 00

BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Bước đầu Học Phật

Hòa thượng Thích Thanh Từ


Mục lục

[01] Ðạo Phật
[02] Tam qui
[03] Ngũ giới
[04] Ði lễ chùa
[05] Sám hối
[06] Cúng dường Tam Bảo
[07] Phật giáo độ sanh
[08] Luân hồi
[09] Tam độc
[10] Từ bi
[11] Mê tín, chánh tín
[12] Tội phước
[13] Nghiệp báo
[14] Giác ngộ pháp gì ứng dụng tu Ngũ thừaPhật giáo?
[15] Tinh thần giác ngộ của đạo Phật qua ngày lễ Vu-lan
[16] Pháp tu căn bản của Phật tử
[17] Tu trong mọi hoàn cảnh
[18] Hoa sen trong bùn
[19] Bồ-tát sợ nhân chúng sanh sợ quả
[20] Chấp là gốc của đấu tranh
[21] Cốt lõi của đạo Phật
[22] Chữ TỨC trong đạo Phật
[23] Thấy thân giả dối có phải quan niệm chán đời không?
[24] Số mạng, nghiệp báo đồng hay khác?
[25] Phật là gì?
[26] Thế nào là Phật pháp?
[27] Học Phật bằng cách nào?
[28] Làm sao tu theo Phật?

-ooOoo-

Lời đầu sách

Chúng tôi viết quyển sách này cho những người mới bắt đầu học Phật. Bước đầu tuy tầm thường song không kém phần quan trọng, nếu bước đầu đi sai, những bước sau khó mà đúng được. Người học Phật khi mới vào đạo không hiểu đúng tinh thần Phật giáo, về sau sẽ hỏng cả một đời tu. Người có trách nhiệm hướng dẫn không thể xem thường kẻ mới học, cần phải xây dựng có một căn bản vững chắc, đi đúng đường hướng của Phật dạy. Hiểu Phật giáo một cách đúng đắn, mới mong thành một Phật tử chân chánh.

Vì muốn chỉ lẽ chánh tà để người mới vào đạo khỏi lầm lẫn, nên chúng tôi mạnh dạn chỉ thẳng những điều sai lầm hiện có trong Phật giáo. Làm như thế, không có nghĩa chúng tôi muốn vạch lưng chỉ thẹo cho kẻ khác thấy, mà cốt yếu muốn gầy dựng lại một nếp sống Phật giáo phù hợp với hiện tại và mai sau. Chúng ta sống trong thời khoa học, cần phải truyền bá Phật giáo thích ứng với chân lý gần với sự thật. Bản chất của Phật giáo đã là chân lý, là sự thật, chúng ta đừng làm méo mó khiến kẻ bàng quan hiểu lầm Phật giáo. Với nhiệt tình, chúng tôi một bề đả phá những mê tín đang ẩn náu trong Phật giáo, để cho bộ mặt Phật giáo trắng sạch hơn, không còn những thứ lọ nhơ làm lem luốc. Tinh thần tồi tà phụ chánh, chúng tôi chịu trách nhiệm những gì chúng tôi đã nói và hoàn toàn chịu trách nhiệm với những ai không hài lòng phiền trách chúng tôi.

Kính ghi
Thích Thanh Từ

-ooOoo-

Ðầu trang

Source: Thiền tông Việt Nam, https://thientongvietnam.huongsen.com/


[Trở về trang Thư Mục]
updated: 01-12-2001