Ho Phap - Su tich 8 Phat luc - 00

BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Tám Sự Tích Phật Lực

Tỳ khưu Hộ Pháp
(Dhammarakkhita Bhikkhu)

Phật lịch 2545 (TL 2001)


MỤC LỤC

LỜI NÓI ÐẦU

SỰ TÍCH PHẬT LỰC THỨ NHẤT - ÐỨC BỒ TÁT TOÀN THẮNG ÁC MA THIÊN

Sứ Mạng Ðức Bồ Tát Giáng Sanh
Ðức Bồ Tát Xuất gia
Ác Ma Thiên Cản Trở Ðức Bồ Tát Xuất Gia
Ðức Bồ Tát Thọ Giáo Pháp Hành Thiền Ðịnh
Ðức Bồ Tát Hành Khổ Hạnh
Ác Ma Thiên Khuyên Ðức Bồ Tát
Ác Ma Thiên Tranh Giành Ngôi Bồ Ðoàn
Cuộc Chiến Của Ác Ma Thiên
Vũ Khí Cuối Cùng
Cuộc Ðấu Trí Cuối Cùng
Ðức Bồ Tát Toàn Thắng Ác Ma Thiên
Ðức Bồ Tát Chứng Ðắc Tam Minh
Giải Thích Từ Ngữ

SỰ TÍCH PHẬT LỰC THỨ NHÌ - ÐỨC PHẬT CẢM THẮNG DẠ XOA ÀLAVAKA

Nộp Người Cho Dạ Xoa
Ðức Phật Cảm Thắng Dạ Xoa Àlavaka
Dạ Xoa ÀLavaka Dùng Phép Mầu
Vũ Khí Dussàvudha
Tám Câu Hỏi
Nộp Thái Tử Àlavakakumàra
Giải thích từ ngữ

SỰ TÍCH PHẬT LỰC THỨ BA - ÐỨC PHẬT CẢM THẮNG VOI NÀLÀGIRI

Lần Ðầu Tiên Tỳ Khưu Devadatta Oan Trái Với Ðức Phật
Tỳ Khưu Devadatta Âm Mưu Giết Ðức Phật
Thi Hành Lệnh Của Tỳ Khưu Devadatta
Tỳ Khưu Devadatta Cố Giết Ðức Phật
Cảm Thắng Voi Nàlàgiri
Giải thích từ ngữ

SỰ TÍCH PHẬT LỰC THỨ TƯ - ÐỨC PHẬT CẢM HÓA ANGULIMÀLA

Ðức Phật Cảm Hóa Angulimàla
Ðức Vua Pasenadi Ca Tụng Ðức Phật
Ðại Ðức Angulimàla Chứng Ðắc Thánh Quả Arahán
Ðại Ðức Angulimàla Cảm Ứng Tự Thuyết

SỰ TÍCH PHẬT LỰC THỨ NĂM - ÐỨC PHẬT THẮNG NÀNG CINCÀMÀNAVIKÀ

Ðức Phật Thắng Nàng Cincàmànavikà
Câu Chuyện Tiền Kiếp
Ðức Bồ Tát Xuất Gia Làm Ðạo Sĩ

SỰ TÍCH PHẬT LỰC THỨ SÁU - ÐỨC PHẬT CẢM THẮNG BÀ LA MÔN SACCAKA

Saccaka Gặp Ðại Ðức Assaji
Saccaka Luận Chiến Với Ðức Phật
Saccaka Tự Thú

SỰ TÍCH PHẬT LỰC THỨ BẢY - ÐỨC PHẬT CHO PHÉP ÐẠI ÐỨC MAHÀMOGGALLÀNA THU PHỤC RỒNG CHÚA NANDOPANANDA

SỰ TÍCH PHẬT LỰC THỨ TÁM - ÐỨC PHẬT CẢM THẮNG PHẠM THIÊN BAKA

Ðức Phật Nhắc Lại Tiền Kiếp Của Phạm Thiên Baka

PHẦN PHỤ LỤC - QUẢ CỦA NGHIỆP

Nguyên Nhân Ðầu Tiên Tỳ Khưu Devadatta Kết Oan Trái Với Ðức Phật
Nguyên Nhân Từ Bất Thiện Nghiệp Quá Khứ Nào Khiến Tỳ Khưu Devadatta Lăn Ðá Làm Bầm Chân Của Ðức Phật?
Nguyên Nhân Từ Bất Thiện Nghiệp Quá Khứ Nào Khiến Nàng Cincàmànavikà Vu Khống Ðức Phật?
Nguyên Nhân Từ Bất Thiện Nghiệp Quá Khứ Nào, Mãnh Ðá Vỡ Văng Ðụng Ðầu Ngón Chân Của Ðức Phật?
Nguyên Nhân Từ Bất Thiện Nghiệp Quá Khứ Nào, Khiến Cho Thái Y Jivaka Dùng Dao Mổ Chỗ Máu Bầm Ở Bàn Chân Của Ðức Phật?
Nguyên Nhân Từ Bất Thiện Nghiệp Quá Khứ Nào, Khiến Voi Nàlàgiri Ðịnh Xông Ðến Chà Ðức Phật

JAYAMAN GALAGÀTHÀ (Bài Kệ Hạnh Phúc Thù Thắng )

-ooOoo-

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammàsambuddhassa

Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Ðức Thế Tôn, Bậc Arahán, Bậc Chánh Ðẳng Giác

Buddhanca Dhammam Samghanca, sàdaram abhivandiya.
Jayama ngalagàthàyam, dassemi vatthudìpanam.

Con hết lòng thành kính đảnh lễ,
Ðức Phật, Ðức Pháp cùng Ðức Tăng.
Con xin trình bày tám sự tích,
Những Phật lực, hạnh phúc thù thắng.

-ooOoo-

LỜI NÓI ÐẦU

Trong các buổi lễ tụng kinh cầu an, chư Tăng cũng như những người cận sự nam - nữ không thể thiếu bài kệ "Jayamangalagàthà - Bài kệ Hạnh phúc thù thắng". Bởi vì bài kệ này tán dương, ca tụng oai lực của Ðức Phật đã cảm thắng tám trường hợp xảy ra vô cùng khó khăn. Mỗi trường hợp Ðức Phật vận dụng mỗi pháp, không những để đối trị mà còn làm cho đối phương cảm phục phát sanh đức tin xin quy y nơi Tam bảo.

Bài kệ "Hạnh phúc thù thắng" gồm có tám đoạn riêng rẽ, mỗi đoạn nói đến một trường hợp xảy ra và Ðức Phật vận dụng mỗi pháp để cảm thắng đối phương, khiến cho đối phương phải cảm phục trước oai lực của Ngài.

Tám trường hợp và tám pháp đối trị.

1- Ðức Bồ Tát đã toàn thắng Ác Ma Thiên, vua trời cõi Tha hóa tự tại, do nhờ 30 pháp hạnh ba la mật tròn đủ.

2- Ðức Phật đã cảm thắng dạ xoa Àlavaka rất hung ác hơn cả Ác Ma Thiên, do nhờ pháp nhẫn nại.

3- Ðức Phật đã cảm hóa được voi dữ Nàlàgiri, do nhờ pháp rải tâm từ.

4- Ðức Phật đã cảm hóa được kẻ cướp sát nhân Angulimàla rất hung bạo và cũng rất tinh nhuệ, do nhờ phép thần thông.

5- Ðức Phật đã thắng lời vu khống của nàng Cincàmànavikà, tự phơi bày sự thật trước tứ chúng, do nhờ pháp an tịnh.

6- Ðức Phật đã soi sáng vào chỗ tối tăm của vị ngoại đạoSaccaka đầy kiêu căng và tự phụ, do nhờ đuốc tuệ.

7- Ðức Phật dạy bảo Ðại Ðức Moggallàna dùng thần thông để thu phục rồng chúa Nandopananda, là rồng tà kiến có nhiều thần thông.

8- Ðức Phật đã khuất phục Phạm thiên Baka chấp thủ thường kiến mê lầm, do nhờ trí tuệ.

Tám trường hợp xảy ra trên, bần Sư đã sưu tầm từ trong Tam tạng và Chú giải Pàli từng sự tích giúp cho độc giả hiểu rõ oai lực của Ðức Phật.

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường gặp những cảnh trái ý nghịch lòng, gây oan trái, làm khổ lẫn nhau, không đem lại sự lợi ích, sự an lạc nào cho mình và người. Ðể hóa giải những trường hợp ấy, chúng ta phải bình tĩnh sáng suốt, biết suy xét nên sử dụng pháp nào, trong hoàn cảnh nào để đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lẫn nhau.

Chư Trưởng lão ở thời xưa thường khuyên dạy các hàng Phật tử, hàng ngày nên tụng đọc bài kệ tán dương oai lực của Ðức Phật này, sẽ thoát khỏi mọi điều lo sợ, những tai họa, tất cả điều nguy hiểm, được sự an lành, hạnh phúc cao quý.

Tập sách "8 Sự Tích Phật Lực" này thành tựu là nhờ sự đóng góp của nhiều người như:

- Pháp huynh Viên Minh và Pháp đệ Giới Ðức về phần trình bày nội dung và ngữ pháp.
- Cô Tâm Huệ đánh bản thảo vào computer.
- Rakkhitasìla antevàsika trình bày dàn trang, in ấn.
- Gia đình ông bà Trần Văn Cảnh - Trần Kim Duyên, gia đình cô Phạm Thị Tịnh (Bénédicte), gia đình Hoàng Quang Chung, gia đình Nguyễn Huyền Trang cùng chư thí chủ có đức tin trong sạch hùn phước tài chánh ấn hành tập sách này.

Bần sư thành tâm hoan hỷ mọi phước thiện của tất cả quý vị, cầu nguyện oai lực Tam bảo: Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo hộ trì cho tất cả quý vị cùng thân bằng quyến thuộc của quý vị thân tâm thường an lạc; và phần phước thiện pháp thí thanh cao này là của cải quý báu của riêng mình, để tạo duyên lành trên con đường giải thoát khổ tử sanh luân hồi trong ba giới bốn loài.

"Idam no nàtìnam hotu, sukhità hontu nàtayo".

Cầu mong phước thiện thanh cao này được thành tựu đến cho thân bằng quyến thuộc của chúng con. Cầu mong họ được thoát khỏi khổ, được an lạc lâu dài.

Imam punnabhàgam màtàpitu àcariyanàti mittànanceva sesabbasattànanca dema sabbepi te punnapattim laddhàna, sukhità hontu.

Chúng con xin hồi hướng (chia) phần phước thiện thanh cao này đến cho tất cả chúng sinh, nhất là ông bà, cha mẹ, thầy tổ, bà con thân bằng quyến thuộc, bèbạn, cùng tất cả chư thiên và nhân loại. Cầu mong tất cả quý vị hoan hỷ thọ lãnh phần phước thiện thanh cao này rồi, thoát khỏi khổ, được an lạc lâu dài.

"Idam no punnam àsavakkhayàvaham hotu".

Cầu mong phước thiện này của chúng con, làm duyên lành dắt dẫn chúng con đến sự chứng đắc Arahán Thánh Ðạo, Arahán Thánh Quả, diệt đoạn tuyệt được tất cả mọi phiền não trầm luân.

Tổ đình Bửu Long - Phật lịch 2545/2001
Dhammarakkhita Bhikkhu
(Tỳ khưu Hộ Pháp)

-ooOoo-

Ðầu trang | Mục lục | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09

Chân thành cám ơn Tỳ kheo Hộ Pháp đã gửi tặng bản vi tính (Bình Anson, 03-2002)


[Trở về trang Thư Mục]
updated: 05-04-2002