Kinh cho nguoi benh - Ho Phap
BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with VU-Times font


THERAVĀDA
PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY

Bài Kinh Cho Người Bệnh

Tỳ khưu Hộ Pháp
(Dhammarakkhita Bhikkhu)

PL. 2550 - TL. 2006


 Lưu ý: Đọc với phông chữ VU-Times (Viet-Pali Unicode)

-ooOoo-

 

MỤC LỤC

Lời Nói Đầu

[01]

Kinh Pāḷi Cho Người Bệnh

Pathamagilānasutta
Dutiyagilānasutta
Tatiyagilānasutta

7 Pháp Giác Chi Cho Người Bệnh

Tỳ khưu Dhammarakkhita
Cận sự nam Nguyễn Văn Nhân
Cận sự nữ Nguyễn Thị Nhân

Bài Kinh Bojjhaṅgaparittaṃ

Kệ khai kinh Thất Giác Chi
Bojjhaṅgaparitta (kinh Thất Giác Chi)

 

[02]

Ý Nghĩa Bài Kinh Dành Cho Người Bệnh

Ý nghĩa bài kinh thứ nhất
Ý nghĩa bài kinh thứ nhì
Ý nghĩa bài kinh thứ ba

Ý Nghĩa 7 Pháp Giác Chi Cho Người Bệnh

Tỳ khưu Dhammarakkhita
Cận sự nam Nguyễn Văn Nhân
Cận sự nữ Nguyễn Thị Nhân

Ý Nghĩa Bài Kinh Bojjhaṅgaparittaṃ

Ý nghĩa Kệ khai kinh Thất Giác Chi
Ý nghĩa bài kinh Thất Giác Chi

Oai Lực Pháp Bảo

Điều Nên Biết Về Thất Giác Chi

Pháp niệm giác chi
Pháp phân tích giác chi
Pháp tinh tấn giác chi
Pháp hỷ giác chi
Pháp tịnh giác chi
Pháp định giác chi
Pháp xả giác chi

Sự Phát Sinh Của 7 Pháp Giác Chi

Sự Phát Sinh Của Mỗi Pháp Giác Chi

Sự phát sinh của pháp niệm giác chi
Sự phát sinh của pháp phân tích giác chi
Sự phát sinh của pháp tinh tấn giác chi
Sự phát sinh của pháp hỷ giác chi
Sự phát sinh của pháp tịnh giác chi
Sự phát sinh của pháp định giác chi
Sự phát sinh của pháp xả giác chi

Nội Dung Bài Kinh Aggisutta

ĐOẠN KẾT

Oai Lực Của 7 Pháp Giác Chi

-ooOoo-

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa
Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn,
Đức Arahán, Đức Chánh Đẳng Giác ấy.

Lời Nói Đầu

Thật ra, toàn bộ giáo pháp của Đức Phật đều là linh dược chữa trị bệnh tâm, bệnh thân. Bệnh tâm phát sinh do phiền não, còn bệnh thân phát sinh do có thân.

Đối với Đức Phật và chư bậc Thánh Arahán hoàn toàn không có bệnh tâm nữa, bởi vì quý Ngài đã diệt đoạn tuyệt mọi phiền não rồi; song vì còn có thân, nên vẫn còn có bệnh thân.

Thông thường bệnh thân được chữa trị bằng các loại thuốc, nhưng có những trường hợp đặc biệt, bệnh thân được chữa trị bằng pháp thất giác chi cũng có hiệu nghiệm ngay tức khắc, như những trường hợp sau đây:

- Trường hợp Ngài Đại Trưởng Lão Mahākassapa lâm bệnh trầm trọng tại động Pippali. Khi ấy, Đức Phật ngự đến thăm viếng vị Đại Trưởng Lão, rồi Ngài thuyết bài kinh thứ nhất (paṭhamagilānasutta) giảng 7 pháp giác chi; vị Đại Trưởng Lão cung kính lắng nghe, phát sinh tâm vô cùng hoan hỷ 7 pháp giác chi ấy, cho nên bệnh của vị Đại Trưởng Lão khỏi hẳn ngay tức khắc.

- Trường hợp Ngài Trưởng Lão Mahāmoggallāna lâm bệnh trầm trọng tại núi Gijjhakūṭa. Khi ấy, Đức Phật ngự đến thăm viếng vị Trưởng Lão, rồi Ngài thuyết bài kinh thứ nhì (dutiyagilānasutta) giảng 7 pháp giác chi; vị Trưởng Lão cung kính lắng nghe, phát sinh tâm vô cùng hoan hỷ 7 pháp giác chi ấy, cho nên bệnh của vị Trưởng Lão khỏi hẳn ngay tức khắc.

- Trường hợp Đức Phật lâm bệnh trầm trọng tại ngôi chùa Veḷuvana. Khi ấy, Đại đức Mahācunda đến hầu đảnh lễ Đức Phật, Ngài truyền dạy Đại đức Mahācunda tụng bài kinh thứ ba (tatiyagilānasutta) có 7 pháp giác chi, mà Đức Thế Tôn đã từng thuyết giảng. Đức Thế Tôn lắng nghe rồi vô cùng hoan hỷ 7 pháp giác chi ấy, cho nên bệnh của Đức Thế Tôn khỏi hẳn ngay tức khắc.

Trong quyển sách nhỏ này, bần sư có trích dịch ba bài kinh này và bài kinh Bojjhaṅgaparitta, đặt tên “Bài kinh cho người bệnh”. Để dành riêng cho người bệnh, bần sư trích dịch một đoạn 7 pháp giác chi, là phần chính trong bài kinh, xen tên của người bệnh vào đúng vị trí của mỗi câu trong mỗi pháp giác chi, cốt để gây một ấn tượng sâu sắc đối với người bệnh, vì như đang được lắng nghe lời giáo huấn của Đức Thế Tôn tế độ mình. Nếu bệnh nhân lắng nghe hiểu rõ lời kinh ấy, thì chắc chắn phát sinh đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, nhất là 7 pháp giác chi ấy.

Phần sau, bần sư giảng giải tóm tắt 7 pháp giác chi để giúp cho độc giả tìm hiểu ý nghĩa, chi pháp của mỗi giác chi, và đặc biệt những chi pháp riêng biệt làm nhân duyên hỗ trợ cho mỗi pháp giác chi chưa sinh thì được phát sinh, khi đã phát sinh, thì được tăng trưởng.

Đó là những pháp nên biết, bởi vì 7 pháp giác chi không những là linh dược mầu nhiệm, chữa trị được bệnh tâm vô cùng hiệu nghiệm, mà còn như là linh dược mầu nhiệm có khả năng đặc biệt chữa trị được cả bệnh thân nữa.

Bần sư trích dịch và biên soạn quyển sách nhỏ này với tác ý thiện tâm giúp cho người bệnh chóng khỏi bệnh do nhờ oai lực của Tam Bảo, nhất là 7 pháp giác chi này.

Thật ra, theo truyền thống Phật giáo, thỉnh tụng kinh cầu an cho người bệnh là một phận sự của chư Tỳ khưu đã có từ thời kỳ Đức Phật đang còn tại thế.

- Trường hợp ông cận sự nam Dhammika [1]  lâm bệnh nặng, khi sắp lâm chung, muốn được nghe kinh; ông cho người đến hầu Đức Phật, kính xin Ngài cho phép 8 hoặc 16 vị Tỳ khưu đến nhà ông. Ông kính thỉnh chư Tỳ khưu tụng bài kinh Mahāsatipaṭṭhānasutta (kinh Đại Niệm Xứ) cho ông nghe. Sau đó, ông cận sự nam Dhammika chết, do nhờ thiện nghiệp cho quả tái sinh lên cõi trời Tusita (Đấu Xuất Đà Thiên).

- Trường hợp ông phú hộ Anāthapiṇḍika [2]  lâm bệnh nặng, ông cho người đi thỉnh Ngài Đại đức Sāriputta đến nhà tụng kinh cho ông nghe. Sau đó, ông phú hộ Anāthapiṇḍika chết, do thiện nghiệp cho quả tái sinh lên cõi trời Tusita (Đấu Xuất Đà Thiên), v.v…

Quyển “Bài kinh cho người bệnh” này được hoàn thành do có nhiều người giúp sức như: Dhammacitta Bhikkhu (Tỳ khưu Tâm Pháp) giúp xem bản thảo; đệ tử Sīlācāra (Giới Hạnh), cô Dhammanandā đã tận tình đánh máy vi tính, dàn trang, làm thành quyển; các thí chủ trong nước và ngoài nước có đức tin trong sạch lo ấn hành là: Gia đình cô Hoàng Thị Nga, gia đình cô Hà Thị Bông, cô Ngô Thanh Loan (Nhuận Ngọc), gia đình ông bà Trần Văn Cảnh - Trần Kim Duyên…, và Pháp đệ Bửu Đức cùng nhóm Phật tử chùa Hương Đạo (Hoa Kỳ), gia đình anh Đinh Vạn Xuân cùng nhóm Phật tử ở Úc, các nhóm Phật tử ở Mỹ, Pháp, Thụy Sĩ, Canada…, và đã được Nhà xuất bản Tôn giáo cho phép ấn hành. Bần sư vô cùng hoan hỷ biết ơn tất cả quý vị.

Đức Phật dạy:

“Sabbadānaṃ dhammadānaṃ jināti.
Sabbarasaṃ dhammaraso jināti.
Sabbaratiṃ dhammarati jināti.
Taṇhakkhayo sabbadukkhaṃ jināti”
[3]

“Pháp thí thắng tất cả các thí.
Pháp vị thắng tất cả các vị.
Pháp hỷ thắng tất cả các hỷ.
Arahán Thánh Đạo diệt tham ái,
Thắng tất cả cảnh khổ luân hồi”.

Idaṃ me dhammadānaṃ āsavakkhayāvahaṃ hotu.

Phước thiện pháp thí thanh cao này của mỗi người chúng con, xin làm duyên lành dẫn dắt mỗi người chúng con đến chứng đắc Arahán Thánh Đạo - Arahán Thánh Quả và Niết Bàn, diệt đoạn tuyệt mọi tham ái, mọi phiền não trầm luân, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài.

Nếu mỗi người chúng con chưa diệt đoạn tuyệt được mọi tham ái, mọi phiền não trầm luân, chưa giải thoát khổ sinh, vẫn còn tử sinh luân hồi, thì do nhờ năng lực phước thiện pháp thí thanh cao này ngăn cản mọi nghiệp ác không có cơ hội cho quả tái sinh trong 4 cõi ác giới: Địa ngục, atula, ngạ quỷ, súc sinh; và cũng do nhờ năng lực phước thiện pháp thí thanh cao này hỗ trợ nghiệp thiện có cơ hội cho quả tái sinh trong các cõi thiện giới: Cõi người, các cõi trời dục giới.

- Nếu tái sinh trong cõi người sẽ là người ít có bệnh hoạn ốm đau, có sức khỏe dồi dào, có trí tuệ sáng suốt, tinh tấn tạo mọi pháp hạnh ba-la-mật chóng đầy đủ, để mong giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài.

- Nếu tái sinh (hóa sinh) trong các cõi trời dục giới trở thành thiên nam hoặc thiên nữ, thì không say đắm sự an lạc trong cõi trời ấy, mà tìm gặp những bậc thiện trí, gần gũi với bậc thiện trí, biết lắng nghe pháp của các bậc thiện trí, thực hành theo lời dạy của các bậc thiện trí, để mong giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài.

Idaṃ no ñātinaṃ hotu, sukhitā hontu ñātayo.

Phước thiện pháp thí thanh cao này, xin hồi hướng đến tất cả thân quyến của chúng con, từ kiếp hiện tại cho đến vô lượng kiếp trong quá khứ, cầu mong quý vị hoan hỷ thọ nhận phần phước thiện này để thoát khỏi cảnh khổ, được an lạc lâu dài.

Icchitaṃ patthitaṃ amhaṃ,
Khippameva samijjatu.

Điều mong ước, ý nguyện của chúng con,
Cầu mong sớm được thành tựu như ý.

Núi rừng Viên Không, 11/2005
Xã Tóc Tiên, Huyện Tân Thành
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tỳ khưu Hộ Pháp
(Dhammarakkhita Bhikkhu)

* Có CD, hoặc băng Cassette tụng các bài kinh cho người bệnh.


[1] Bộ Dhammapadaṭṭhakathā, tích Dhammika upāsakavatthu.

[2] M. Uparipaṇṇāsa, kinh Anāthapiṇḍikavadasutta.

[3] Dhammapadagāthā: Câu kệ thứ 354.

-ooOoo-

Mục lục | 01 | 02 | Đầu trang

Chân thành cám ơn Tỳ khưu Hộ Pháp đã gửi tặng bản vi tính (05-2006)


[Trở về trang Thư Mục]
last updated: 01-05-2006