BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Trung Bộ Kinh - Bài Kinh số 41

Kinh Sàleyyaka
(Sàleyyakasuttam)

Hòa thượng Thích Chơn Thiện


I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 

( Gồm những từ ngữ quen thuộc )

II. NỘI DUNG KINH SÀLETYYAKA

1. Các Bà-la-môn làng Sàlà, Kosala, lần đầu được yết kiến đức Thế Tôn, đặt câu hỏi về nhân quả, nghiệp báo, "Do nhân gì duyên gì, một số loài hữu tình sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục? một số loài hữu tình được sanh vào thiện thú, thiên giới, đời nầy?

Đức Thế Tôn dạy :

- Do ba ác nghiệp về thân, lời và ý (thập ác nghiệp) phi pháp, phi chánh đạo, loài hữu tình sau khi mạng chung sanh về cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục.

- Do ba nghiệp về thân, lời và ý (thập thiện nghiệp) chánh pháp, chánh đạo mà loại hữu tình sau khi mạng chung được sanh về thiện thú, thiên giới, cõi đời nầy.

2. Có hai điểm giáo lý khá đặc biệt được thuật lại trong bản kinh nầy:

2.1. Về ba nghiệp ý : tham, sân, si, kinh dạy rõ rằng:

- Về tham : tham lam tài vật của kẻ khác, nghĩ rằng: "mong tài vật của kẻ khác thành của mình"

- Về sân : tâm khởi hại niệm rằng: "mong hữu tình nầy bị giết, bị tàn sát, bị tàn hại "

- Về si : có tà kiến, điên đảo kiến như sau: "Không có bố thí, không có kết quả của bố thí, không có tế lễ, không có cúng dường, các hành vi thiện, ác không có kết quả, không có đời nầy, không có đời sau, không có mẹ, không có cha, không có các loài hoá sanh v.v..."

Ngược lại là thiện về ý nghiệp.

2.2. Một người tinh tấn hành mười nghiệp thiện nêu trên nếu khởi mong ước, sau khi chết sẽ sanh về một trong các cõi trời Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới, sự kiện ấy xảy ra.

III. BÀN THÊM

Qua lời dạy của đức Thế Tôn trong kinh Sàleyyaka, một Phật tử thực hành nghiêm túc mười thiện nghiệp, hay một người có chánh kiến sống nhân ái, trung thực, công bằng, chánh hạnh, thì theo mong ước, sau khi chết sẽ được thác sanh về cõi Người (phú quý) hay một cảnh giới ở cõi trời trong Tam giới. Đây quả thực là niềm khích lệ lớn cho người đời, cho những ai thiếu nhân duyên để tu tập thành tựu Định uẩn và Tuệ uẩn ngay tại đời này..


Trung Bộ Kinh - Bài Kinh số 42

Kinh Verañjaka
(Verañjakasuttam)

( Tương tự kinh 41, kinh nầy Phật dạy cho các Bà-la-môn ở xá vệ )

-ooOoo-

Source: Người Cư Sĩ, France, https://cusi.free.fr
(Nguyên Trừng đánh máy theo ấn bản do Hòa Thượng Chơn Thiện trao tặng)


[Trích giảng Trung Bộ][Trở về trang Thư Mục]

last updated: 10-03-2005