Buddhasasana Home Page
This document is written in Vietnamese, with Unicode Times font


Nhặt Lá Bồ Ðề
Tập 1

Thích Thanh Từ


Lời đầu sách.

Trích Giảng Kinh A-Hàm

 1. Trả lời trong im lặng
 2. Kinh rùa mù tìm bọng cây
 3. Kinh Nhân Quả
 4. Giữ gìn gia bảo
 5. Con vật nào mạnh hơn?
 6. Ðộng cơ gây ra đau khổ
 7. Quả có theo nhân không?
 8. Tai hại ngũ dục
 9. Hành động không cố định
 10. Nguyên nhân có kiến chấp
 11. Kiết sử và bị kiết sử
 12. Tạo cái vui nào là nhân tốt?
 13. Pháp vẫn còn đó
 14. Dễ quên hay dễ nhớ?
 15. Cái già sẵn trong trẻ
 16. Có pháp môn nào?
 17. Kinh Ngũ Ấm Vô Thường
 18. Không yêu ai hơn Tự ngã

Trích Giảng Kinh Pháp Cú

 1. Khen Chê Không Thật
 2. Si Mê Là Gốc Ðau Khổ
 3. Biết Ðược Lỗi Mình Mới Khó
 4. Thắp Sáng Trí Huệ

Diễn Giảng

 1. Ðặt Lại Vấn Ðề
 2. Tu Cho Hàng Phật Tử Tại Gia
 3. Then Chốt Của Luân Hồi Giải Thoát

Vấn Ðáp

 1. Vọng Không Thật Có
 2. Nghiệp Nào Nặng?
 3. Tâm Bình Thường
 4. Duy Tâm Và Duy Thức
 5. Chăn Trâu
 6. Có Ðọa Ðịa Ngục Không?
 7. Chỗ Khác Biệt Giữa Ðại Thừa Và Tiểu Thừa
 8. Chấp Thiện Thì Ác Liền Sanh
 9. Khác Nhau Trên Một Cái Nhìn
 10. Biết Chủ Khách
 11. Hồ Hán Ðều Hiện
 12. Một Câu Tóm Tắt
 13. Sống Cái Nào Gọi Là "Ông Chủ"
 14. Ðịnh Nghĩa Chơn Không
 15. Tu Tập Ðừng Ðặt Nặng Thời Gian
 16. Tinh Thần Cầu Nguyện
 17. Xin Một Chữ
 18. Phật Ði Ðâu?
 19. Ðừng Kềm Tâm Và Ðoạn Vọng Tưởng
 20. Nghiệp Và Vọng Tưởng Có Ðáng Sợ Không?

Trích Giảng Thiền Sử

 1. Ðược Danh Và Ðược Thể
 2. Trâu Ðã Thuần Chưa?
 3. Hái Dưa Cho Người Không Vào Vườn Ăn
 4. Có Mắt Không Mắt
 5. Cái Ðánh Không Can Dự Gì Ðến Việc Kia
 6. Một Chiếc Áo Rách Nát
 7. Thành Cái Gì?
 8. Một Tiếng Nạt Ðáng Giá Ngàn Vàng
 9. Buông Xuống Ði!
 10. Ðạo Tại Hành Ðộng
 11. Tỉnh Giác Là Ðạo
 12. Nghịch Hạnh
 13. Hạnh Kỳ Ðặc
 14. Ông Là Huệ Siêu
 15. Ba Cân Gai
 16. Thế Nào Là Phật
 17. Chỗ Nào Không Phải Là Phật?
 18. Khuôn Thước Người Xưa
 19. Ðồng Hay Khác
 20. Quý Ở Chỗ Thực Hành
 21. Nêu Gương Bất Khuất
 22. Các Khổ Không Thể Ðến

Thơ Kệ

 1. Mộng
 2. Phá Ngã
 3. Gió Nghiệp
 4. Cuộc Ðời Qua Mắt Tôi
 5. Chiếc Thân Phút Chót
 6. Chơn Không
 7. Ðường Tiêu Dao
 8. Ðường Ðại Mai
 9. Ðường Thạch Ðầu

[Lời đầu sách]
[Trích Giảng Kinh A-Hàm] [Trích Giảng Kinh Pháp Cú] [Diễn Giảng]
[Vấn Ðáp] [Trích Giảng Thiền Sử] [Thơ Kệ]
[Trở về trang gốc]