Buddhasasana Home Page
This document is written in Vietnamese, with Unicode Times font


Nhặt Lá Bồ Ðề
Tập 2

Thích Thanh Từ
Lời đầu sách.

Trích Giảng Kinh A-Hàm

1. Nhan Sắc Thù Diệu
2. Không Hoan Hỉ Không Sầu Muộn
3. Chân Nhân
4. Ba Thứ Trí Tuệ
5. Chọn Bạn
6. Biết Xả
7. Biết Pháp
8. Cô Dâu Mới Về Nhà Chồng
9. Quả Báo Không Cố Ðịnh
10. Hiếu Thảo
11.Việc Chưa Từng Có
12. Mây Mưa
13. Bốn Thứ Aĩnh Sáng
14. Chứng Ngộ
15. Biết Phật Pháp Có Khác
16. Một Chiến Sĩ Giỏi
17. Ngựa Của Vua
18. Phật Tánh Không Khác
19. Nghiệp Báo Khó Tránh
20. Dòng Suối Yếu
21. Voi Quí Của Vua
22. Năm Ðiều Thường Nhớ
23. Hãy Tin Những Gì?
24. Sáu Pháp Vô Thường
25. Phật Nằm Mộng
26. Chừng Âúy Ðủ Rồi
27. Hai Cực Ðoan
28. Ðức Phật Hàng Ma

Diễn Giảng

1. Những Lẽ Thực
2. Mời Bạn Ðến
3. Thấy Biết Như Thật
4. Quán Vô Ngã
5. Niết Bàn Là Gì?
6. Con mắt thứ hai
7. Thân Người Ðáng Yêu Hay Ðáng Chán?
8. Giá Trị Chân Thật

Vấn Ðáp

1. Ba Cửa Giải Thoát
2. Ba Nghiệp Thân Hay Thù?
3. Hai Cái Nghĩ
4. Bốn Ðiều Nương Tựa
5. Dứt Tâm Tam Giới
6. Ngộ Thể Khế Dụng
7. Sống Thật

Trích Giảng Thiền Sử

1. Nghĩa Phật Tánh
2. Ðộng Sơn Thăm Bịnh
3. Tin Người Nghe Pháp
4. Quên Mình Theo Vật
5. Tâm Tịnh Là Trên Hết
6. Chỉ Cần Biết Vọng
7. Hằng Tỉnh Giác
8. Biết Ơn Phật Thứ Nhất
9. Trồng Rau
10. Tha Ngươi Ba Mươi Gậy
11. Ðến Chỗ Nào Ngồi?
12. Chẳng Phải Như Lai
13. Chủ Khách
14. Cái Gì Quí Nhất?
15. Ai Thân Ai Sơ?
16. Dứt Bặt Có Không
17. Nói Cái Gì?

Thơ Kệ

1. Cư Trần Lạc Ðạo
2. Xuân Vãn
3. Ðăng Bảo Ðài Sơn
4. Chân Vọng


[Trở về trang gốc] [Lời đầu sách]
[Trích Giảng Kinh A-Hàm] [Diễn Giảng]
[Vấn Ðáp] [Trích Giảng Thiền Sử] [Thơ Kệ]