BuddhaSasana Home Page
This document is written in Vietnamese, with Unicode Times font


Gương Lành Thánh Ðại Ca Diếp (Mahà Kasapa)
Vị Tăng Thống Phật Giáo đầu tiên

Tác giả: HELLMUTH KECKER
Diễn dịch: Nguyễn Ðiều (1992)


  

Mục lục

Lời nói đầu
Phật ngôn (Pháp Cú)

Phần 1

[01] Một con người thanh tịnh
[02] Mỹ Hạnh (Bhaddà Kàpilànì)

Phần 2

[03] Những tiền kiếp của Kassapa và của Baddhà Kàpilàni
[04] Ca Diếp gặp Phật
[05] Duyên phần của Ðại Ca Diếp

Phần 3

[06] Ðối xử với Thiên chúng
[07] Nhân duyên với đệ tử và đồng đạo

Phần 4

[08] Vai trò của Ca Diếp sau khi Phật nhập Niết bàn
[09] Những di ngôn của Ðại Ca Diếp

Thơ tưởng niệm Ðại Ca Diếp

-ooOoo-

"Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammà Sambuddhassa".

Thành kính đảnh lễ đấng Toàn Giác
Ngài là bậc thân khẩu ý trọn lành, không còn luân hồi trong tam giới nữa.

-ooOoo-

Lời Nói Ðầu

Lúc còn tại thế, đức Phật đã có năm đại đệ tử thượng hạng là Ðại Ca Diếp (Mahà Kassapa), Xá Lợi Phất (Sàrìputta), Mục Kiền Liên (Mahà Moggallàna), A Nậu Lâu Ðà (Anuruddha) và A Nan Ðà (Ananda).

Ðời sống của những đại tông đồ ưu tú nầy cũng không kém phần hoàn thiện, rất đáng cho hậu thế noi gương, sau tấm gương sáng nhất là đời sống của đức Phật.

Do hữu duyên, chúng tôi đã mạo muội phiên dịch được lịch sử của các Thánh Xá Lợi Phất (1996), Mục Kiền Liên (1988) và A Nan Ðà (1991).

Hôm nay chúng tôi lại còn may mắn dịch thêm tập "GƯƠNG LÀNH THÁNH ÐẠI CA DIẾP", bậc đã theo dấu chân đức Phật, tổ chức được Tăng già Phật giáo. Học giả Hellmuth Hecker, người có công soạn ra bằng Anh ngữ, tập sách nầy đã gọi Thánh Ðại Ca Diếp là "Father of the Sangha".

Khi phiên dịch, và nhất là sợ vắn tắt, khô khan, khó hiểu, chúng tôi nhận thấy phải "diễn đạt" làm sao cốt chỉ giữ ý chính, chứ không theo sát bố cục, nguyên văn, để cống hiến đến quý vị Phật tử một tài liệu hữu ích, trong lời văn mạch lạc, bình dị, dễ nhớ hơn, hầu biến tập sách này thành một tài liệu "phổ thông" cho cả những người mới bắt đầu nghiên cứu Phật học!

Ngoài ra có một đoạn chúng tôi mạn phép bổ túc một cách vừa phải, để giúp cho những ai muốn tra cứu về mười ba phép tu hạnh đầu đà (dhutanga) mà Thánh Ðại Ca Diếp là bậc thường xuyên gìn giữ.

Chúng tôi làm việc tuy bằng lòng chân thành với tất cả sự cố gắng, nhưng thiết nghĩ khó tránh khỏi những sơ sót. Ngưỡng mong chư vị rộng lượng cho! Dịch giả xin thành thật cảm tạ!

Tập thứ tư trong loại nói về "Ðời sống của chư đại tông đồ đức Phật" nầy ra đời là nhờ sự tiếp tay sưu tầm tài liệu, khuyến khích phiên dịch, và ủng hộ tài chánh của một số Phật tử Nam Tông lẫn Bắc Tông, chúng tôi xin hoan nghinh công đức của chư vị ấy!

Dịch giả cũng xin chia đều phần phước pháp thí nầy đến những vị nói trên, đồng thời dâng đến toàn thể chúng sinh, nhân loại, nhất là hai đấng sinh thành và các bậc hữu ân, thầy Tổ của dịch giả.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nguyễn Ðiều
(Paris ngày 18/06/1992)

-ooOoo-

PHẬT NGÔN

"Chiến thắng ngàn vạn quân binh trên chiến trường, chưa hẳn là một thành tích oanh liệt!

Chiến thắng được nội tâm của chính mình mới là một chiến công tuyệt đối!" -- (Pháp Cú kinh câu số 103)

-ooOoo-

ÐẠI CA DIẾP
(MAHÀ KASSAPA)

Ðệ nhất tông đồ Phật giáo
(Một Thánh nhân có giới hạnh vô song).

Vị Sa-môn vô địch về pháp tu khắc khổ đầu đà trong Phật giáo là Thánh Tăng Ðại Ca Diếp. Ðại Sa-môn nầy là người duy nhất, trong hàng các cao đồ của đức Phật, đã tuyệt đối giữ đúng giới luật!

Và với tất cả sự ngưỡng mộ tính cách độc đáo ấy, dịch giả xin mời quý vị thử đọc qua những trang sách nầy.

Dịch giả

-ooOoo-

 Ðầu trangPhần 1 | Phần 2 | Phần 3 | Phần 4


Chân thành cám ơn Ðại đức Giác Ðồng đã gửi tặng phiên bản điện tử (Bình Anson, 04-2001)


[Trở về trang Thư Mục]

update: 07-04-2001