Trang gốc

Trang web BuddhaSasana

VU Times font

 
nt-loc_uyen.gif (2009 bytes)

Phật Giáo Nguyên Thủy

Nghi Thức Tụng Niệm

Giáo Hội Tăng Già Nguyên Thủy Việt Nam


nt-singha.gif (4997 bytes)

Lưu ý: Ðọc với phông chữ VU Times (Viet-Pali Unicode)


Chương IV - Các Nghi Thức Thường Dùng

Nếu kinh văn mang tinh thần uyên nguyên trung thành với lời Phật dạy thì các nghi thức là những ước định tùy duyên, tùy thời. Những sắp xếp trong các khoá lễ mang tính cách hướng dẫn tiêu biểu. Dựa theo khuôn khổ có sẵn người sử dụng có thể thêm các kinh văn thích hợp tùy hoàn cảnh.

IV.1 Nghi Thức Qui Y

Chư Tăng giải thích ý nghĩa qui y.Giới tử lễ Tam Bảo ba lạy rồi đọc theo lời hướng dẫn

Xưng tán

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa

Ðệ tử thành kính đảnh lễ đức Thế Tôn, bậc Ứng Cúng, đấng Chánh Biến Tri. (ba lần /lạy)

Sám hối bất thiện nghiệp

Accayo maṃ bhante accagamā yathā bālaṃ
yathāmuḷhaṃ yathā akusalaṃ yo'haṃ
[yā'haṃ] bhante kāyena vā vācāya vā
manasāvā buddhassa vā dhammassa vā saṅghassa vā agāravaṃ akāsiṃ tassa me bhantesaṅgho accayaṃ
accayato paṭiggaṇhātu āyatiṃ saṃvarāya.

Ngưỡng bạch chư tôn đức Tăng Già,vì thiểu trí vô minh, không thông nhân quả, kiêu mạn chấp sai, sợ rằng con đã xúc phạm đến Phật, Pháp, Tăng. Nay trước Tam Bảo thành tâm sám hối. Ngưỡng mong chư tôn đức Tăng Già lượng thứ những tội lỗi ấy cho con để được tinh tiến tu tập từ nay về sau. (lạy)

Chư Tăng bày tỏ lời hoan hỷ: Sādhu, Lành thay

Giới tử đọc tiếp lời tác bạch xin qui y:

Esāhaṃ bhante taṃ bhagavantaṃ saraṇaṃ
gacchāmi dhammañca bhikkhusaṅghañca
upāsakaṃ / upāsikaṃ maṃ saṅgho
dhāretu ajjatagge pāṇupetaṃ saraṇaṃ
gataṃ.

Ngưỡng bạch chư tôn đức Tăng Già, con cầu xin qui y Phật, con cầu xin qui y Pháp, con cầu xin qui y Tăng. Kính mong quý Ngài chứng minh cho con thành cận sự nam / cận sự nữ qui y Tam Bảo kể từ ngày nay cho đến trọn đời. (lạy)

Chư Tăng bày tỏ lời hoan hỷ: Sādhu lành thay

Tiếp theo là nghi thức thọ tam qui ngũ giới

Tam qui

Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi
Ðệ tử nguyện qui y Phật
Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi
Ðệ tử nguyện qui y Pháp
Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi
Ðệ tử nguyện qui y Tăng

Dutiyampi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi
Lần thứ hai đệ tử nguyện qui y Phật
Dutiyampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi
Lần thứ hai đệ tử nguyện qui y Pháp
Dutiyampi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi
Lần thứ hai đệ tử nguyện qui y Tăng

Tatiyampi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi
Lần thứ ba đệ tử nguyện qui y Phật
Tatiyampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi
Lần thứ ba đệ tử nguyện qui y Pháp
Tatiyampi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi
Lần thứ ba đệ tử nguyện qui y Tăng (lạy)

Ngũ giới

Pāṇātipātā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi
Ðệ tử nguyện giữ giới không sát sanh

Adinnādānā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi
Ðệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp

Kāmesumicchācārā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi
Ðệ tử nguyện giữ giới không tà dâm

Musāvādā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi
Ðệ tử nguyện giữ giới không nói dối

Surāmerayamajjappāmādaṭṭhānā veramaṇī
sikkhāpadaṃ samādiyāmi
Ðệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say (lạy)

Upāsakaṃ / upāsikaṃ maṃ saṅgho dhāretu
ajjatagge paṇupetaṃ saraṇaṅgataṃ.

Ngưỡng bạch chư tôn đức Tăng Già, kính mong quý Ngài nhận biết cho con là cận sự nam / cận sự nữ đã qui y Tam Bảo kể từ ngày nay cho đến trọn đời. (lạy)

Tiếp theo là phần truyền thọ Tam qui ngũ giới, chư tăng chúc phúc, rồi tất cả người hiện diện tụng bài Chúc Người Mới Qui Y

Chúc Người Mới Qui Y

Lành thay qui ngưỡng Phật Ðà
Lành thay nương Pháp sâu xa diệu huyền
Lành thay y chỉ thánh hiền
Tăng già vô thượng phước điền mười phương
Từ nay chánh pháp soi đường
Bạn hiền bốn chúng đồng nương Cha Lành
Nguyện cầu Tam Bảo chứng minh
Cho người thiện tín tâm thành tiến tu
Trăm năm lạc chốn mê đồ
Không bằng một phút thấy bờ vô sanh
Chúc người thiện hạnh chuyên cần
Chúc người giới luật sạch trong giữa đời
Chúc người thiền tịnh chẳng dời
Chúc người Phật pháp lời lời ghi tâm
Chư thiên độ kẻ chí thành
Một đời giữ đạo vẹn toàn thắng duyên

Sàdhu sàdhu lành thay, lành thay

-ooOoo-

IV.2 Nghi Thức Thọ Tam Qui Ngũ Giới

Xưng tán

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa

Ðệ tử thành kính đảnh lễ đức Thế Tôn, bậc Ứng Cúng, đấng Chánh Biến Tri. (ba lần /lạy)

Lời tác bạch xin thọ qui giới

[Giới tử đọc]

Ukāsa ahaṃ bhante tisaraṇenasaha
pañcasīlāni yācāmi.
Dutiyampi ahaṃ bhante tisaraṇenasaha
pañcasīlāni yācāmi.
Tatiyampi ahaṃ bhante tisaraṇenasaha
pañcasīlāni yācāmi.

Ngưỡng bạch chư tôn đức, con xin thọ trì tam qui và ngũ giới. Lần thứ hai con xin thọ trì tam qui và ngũ giới. Lần thứ ba con xin thọ trì tam qui và ngũ giới. Kính mong quý Ngài lân mẫn trao truyền qui giới cho con. (lạy)

Giới tử lập lại lời trao truyền của chư Tăng dưới đây

Tam qui

Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi
Ðệ tử nguyện qui y Phật
Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi
Ðệ tử nguyện qui y Pháp
Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi
Ðệ tử nguyện qui y Tăng

Dutiyampi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi
Lần thứ hai đệ tử nguyện qui y Phật
Dutiyampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi
Lần thứ hai đệ tử nguyện qui y Pháp
Dutiyampi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi
Lần thứ hai đệ tử nguyện qui y Tăng

Tatiyampi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi
Lần thứ ba đệ tử nguyện qui y Phật
Tatiyampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi
Lần thứ ba đệ tử nguyện qui y Pháp
Tatiyampi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi
Lần thứ ba đệ tử nguyện qui y Tăng (lạy)

Ngũ giới

Pāṇātipātā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi
Ðệ tử nguyện giữ giới không sát sanh

Adinnādānā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi
Ðệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp

Kāmesumicchācārā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi
Ðệ tử nguyện giữ giới không tà dâm

Musāvādā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi
Ðệ tử nguyện giữ giới không nói dối

Surāmerayamajjappāmādaṭṭhānā veramaṇī
sikkhāpadaṃ samādiyāmi
Ðệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say (lạy)

Chư Tăng khuyến tấn:

Imāni pañca sikkhāpadāni
sādhukaṃ katvā appamādena
niccakālaṃ sammā rakkhitabbaṃ

Chư Phật tử đã thọ tam qui và ngũ giới hãy chơn chánh nghiêm trì cho được thanh tịnh đến trọn đời chẳng nên dể duôi.

Giới tử:

Āma bhante
Con xin thành kính phụng hành.

Chư Tăng:

Sīlena sugatiṃ yanti sīlena bhogasampadā
sīlena nibbutiṃ yanti tasmā sīlaṃ visodhaye.

Người giữ giới hằng được phú túc, mạng chung thọ sanh lạc cảnh, là thắng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới đừng để bợn nhơ.

Giới tử:

Sādhu Lành thay! (lạy)

Giới tử tụng:

Qui sám

Phật là nơi nương nhờ tối thượng
Cho chúng con vô lượng an lành
Qui y Phật Bảo từ ân
Nguyện lời chân thật tác thành thắng duyên
Gieo năm vóc trọn niềm sám hối
Những sở hành lầm lỗi vô minh
Từ thân khẩu ý khởi sanh
Ngưỡng mong Phật Bảo đức lành từ dung (lạy)

Pháp là nơi nương nhờ tối thượng
Cho chúng con vô lượng an lành
Qui y Pháp Bảo chánh chân
Nguyện lời chân thật tác thành thắng duyên
Gieo năm vóc trọn niềm sám hối
Những sở hành lầm lỗi vô minh
Từ thân khẩu ý khởi sanh
Ngưỡng mong Pháp Bảo đức lành từ dung (lạy)

Tăng là nơi nương nhờ tối thượng
Cho chúng con vô lượng an lành
Qui y Tăng Bảo tịnh thanh
Nguyện lời chân thật tác thành thắng duyên
Gieo năm vóc trọn niềm sám hối
Những sở hành lầm lỗi vô minh
Từ thân khẩu ý khởi sanh
Ngưỡng mong Tăng Bảo đức lành từ dung (lạy)

Chư Tăng phúc chúc. Giới tử hồi hướng:

Hồi hướng công đức

Con xin hồi hướng phước lành
Khắp cùng pháp giới chúng sanh gội nhuần
Mẹ cha thầy tổ thân nhân
Hiện tiền quá vãng trọn phần phước duyên
Cầu xin hộ pháp chư thiên
Phát tâm hoan hỷ báo truyền gần xa
Cầu cho mưa thuận gió hoà
Pháp luân thường chuyển nhà nhà an khương
Chúng sanh ba cõi sáu đường
Do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn
Nghiệp lành từ khẩu ý thân
Hoá thành phúc quả tùy nhân sở cầu (lạy)

-ooOoo-

IV.3 Nghi Thức Bát Quan Trai Giới

Chư Tăng giải thích ý nghĩa bát quan trai. Giới tử lễ Tam Bảo ba lạy rồi đọc:

Lời tác bạch xin thọ qui giới

Ukāsa ahaṃ bhante tisaraṇenasaha
aṭṭhaṅgasamannāgataṃ uposathaṃ yācāmi
Dutiyampi ahaṃ bhante tisaraṇenasaha
aṭṭhaṅgasamannāgataṃ uposathaṃ yācāmi
Tatiyampi ahaṃ bhante tisaraṇenasaha
aṭṭhaṅgasamannāgataṃ uposathaṃ yācāmi

Ngưỡng bạch chư tôn đức Tăng Già, con xin thọ trì tam qui và bát quan trai giới. Lần thứ hai con xin thọ trì tam qui và bát quan trai giới. Lần thứ ba con xin thọ trì tam qui và bát quan trai giới. Kính mong quý Ngài lân mẫn trao truyền qui giới cho con. (lạy)

Giới tử lập lại lời trao truyền của chư Tăng dưới đây

Xưng tán

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa

Ðệ tử thành kính đảnh lễ đức Thế Tôn, bậc Ứng Cúng, đấng Chánh Biến Tri. (ba lần /lạy)

Tam qui

Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi
Ðệ tử nguyện qui y Phật
Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi
Ðệ tử nguyện qui y Pháp
Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi
Ðệ tử nguyện qui y Tăng

Dutiyampi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi
Lần thứ hai đệ tử nguyện qui y Phật
Dutiyampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi
Lần thứ hai đệ tử nguyện qui y Pháp
Dutiyampi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi
Lần thứ hai đệ tử nguyện qui y Tăng

Tatiyampi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi
Lần thứ ba đệ tử nguyện qui y Phật
Tatiyampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi
Lần thứ ba đệ tử nguyện qui y Pháp
Tatiyampi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi
Lần thứ ba đệ tử nguyện qui y Tăng (lạy)

Bát Quan Trai Giới

Pānātipātā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi
Ðệ tử nguyện giữ giới không sát sanh

Adinnādānā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi
Ðệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp

Abrahmacariyā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi
Ðệ tử nguyện giữ giới không dâm dục

Musāvādā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi
Ðệ tử nguyện giữ giới không nói dối

Surāmerayamajjappāmādaṭṭhānā
veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi
Ðệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say

Vikālabhojaṇā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi
Ðệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời

Naccagītavāditavisūkadassanamālā gandha-
vilepanadhāranamandanavibhūsanaṭṭhānā
veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi
Ðệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, trang điểm và trang sức.

Uccāsayanā mahāsayanā
veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi
Ðệ tử nguyện giữ giới không nằm ngồi chỗ cao sang (lạy)

Giới tử đọc:

Imaṃ aṭṭhaṅgasamannāgataṃ buddhappaññattaṃ
uposathaṃ imañca rattiṃ imañca divasaṃ sādhukaṃ katvā appamādena sammā rakkhitabbaṃ

Con nguyện tinh tấn nghiêm trì bát quan trai giới mà đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay. Nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai. (lạy)

Chư Tăng khuyến tấn:

Imāni aṭṭha sikkhāpadāni uposathasīlavasena imañca rattiṃ imañca divasaṃ sādhukaṃ katvā appamādena sammā rakkhitabbaṃ

Chư Phật tử đã thọ tam qui và bát quan trai giới hãy chơn chánh nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay chẳng nên dể duôi(lạy)

Giới tử:

Āma bhante
Con xin thành kính phụng hành.

Chư Tăng:

Sīlena sugatiṃ yanti sīlena bhogasampadā sīlena nibbutiṃ yanti tasmā sīlaṃ visodhaye.

Người giữ giới hằng được phú túc, mạng chung thọ sanh lạc cảnh, là thắng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh.

Giới tử: Sādhu lành thay! (lạy)

Giới tử tụng:

Qui sám

Phật là nơi nương nhờ tối thượng
Cho chúng con vô lượng an lành
Qui y Phật Bảo từ ân
Nguyện lời chân thật tác thành thắng duyên
Gieo năm vóc trọn niềm sám hối
Những sở hành lầm lỗi vô minh
Từ thân khẩu ý khởi sanh
Ngưỡng mong Phật Bảo đức lành từ dung (lạy)

Pháp là nơi nương nhờ tối thượng
Cho chúng con vô lượng an lành
Qui y Pháp Bảo chánh chân
Nguyện lời chân thật tác thành thắng duyên
Gieo năm vóc trọn niềm sám hối
Những sở hành lầm lỗi vô minh
Từ thân khẩu ý khởi sanh
Ngưỡng mong Pháp Bảo đức lành từ dung (lạy)

Tăng là nơi nương nhờ tối thượng
Cho chúng con vô lượng an lành
Qui y Tăng Bảo tịnh thanh
Nguyện lời chân thật tác thành thắng duyên
Gieo năm vóc trọn niềm sám hối
Những sở hành lầm lỗi vô minh
Từ thân khẩu ý khởi sanh
Ngưỡng mong Tăng Bảo đức lành từ dung (lạy)

Chư Tăng phúc chúc. Giới tử hồi hướng:

Hồi hướng công đức

Con xin hồi hướng phước lành
Khắp cùng pháp giới chúng sanh gội nhuần
Mẹ cha thầy tổ thân nhân
Hiện tiền quá vãng trọn phần phước duyên
Cầu xin hộ pháp chư thiên
Phát tâm hoan hỷ báo truyền gần xa
Cầu cho mưa thuận gió hoà
Pháp luân thường chuyển nhà nhà an khương
Chúng sanh ba cõi sáu đường
Do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn
Nghiệp lành từ khẩu ý thân
Hoá thành phúc quả tùy nhân sở cầu (lạy)

-ooOoo-

IV.4 Nghi Thức An Vị Phật

Dâng Hương

[Chủ lễ xướng]

Trước Tam Bảo uy linh tối thượng
Ðèn trầm hương tâm nguyện chí thành
Cầu cho pháp giới chúng sanh
Khắp cùng ba cõi muôn phần phước duyên
Mãi tấn hóa trên đường thiện nghiệp
Mãi vun bồi hạnh phúc vô dư
Liên hoa nở khắp biển từ
Trần sa vô nhiễm huyễn hư đoạn lìa (lạy)

Kỳ Nguyện

Ðệ tử chúng con chí thành đảnh lễ Tam Bảo vô thượng tôn Phật, vi diệu Chánh Pháp, thánh đức Tăng Già.

Hôm nay Phật tử ... pháp danh ... cảm niệm Phật đức sâu dày một lòng tịnh tín cung thỉnh tôn tượng, thiết lễ an vị. Ngưỡng cầu hồng ân Từ Phụ Thế Tôn gia hộ tín chủ Phật tử đạo tâm kiên cố, phước trí tăng trưởng, gia đạo an hoà, sở cầu như nguyện.

Chúng con nguyện trọn đời y lời Phật dạy, lánh xa điều ác, tu tập hạnh lành, thanh tịnh tâm ý. Trước báo đền thâm ân hoá độ, đáp nghĩa nặng sinh thành, sau vun bồi duyên lành giải thoát, lợi lạc chúng sanh.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (lạy)

Dâng Hoa

[Ðại chúng cùng tụng]

Pūjemi buddhaṃ kusumenanena
Puññena me tena ca hotu mokkhaṃ
Pupphaṃ milāyāti yathā idaṃ me
Kāyo tathā yāti vināsabhāvaṃ.
Pūjemi dhammaṃ ...
Pūjemi saṅghaṃ ...

Dâng hoa cúng dường Phật
Bậc thương xót muôn loài
Dâng hoa cúng dường Pháp
Ðạo nhiệm mầu cứu khổ
Dâng hoa cúng dường Tăng
Ruộng phước không gì bằng
Hoa tươi đẹp sẽ tàn
Thân giả hợp sẽ tan
Nguyện tu mau chứng đạt
Quả chân thường giải thoát (lạy)

Lễ Tam Thế Tam Bảo

Nam mô thập phương tam thế Phật Bảo
Nam mô thập phương tam thế Pháp Bảo
Nam mô thập phương tam thế Tăng Bảo (lạy)

Thỉnh Chư Thiên

Ðạo tràng thanh tịnh bồ đề
Mười phương thiên chúng hội về nghe kinh
Pháp mầu diệt tận vô minh
Pháp mầu cứu khổ sinh linh vạn loài
Từ dục giới vân đài sáu cõi
Ðến thiên cung sắc giới hữu hình
Duyên xưa đã tạo nghiệp lành
Kết thành phúc quả thiện sanh đến giờ
Ngự khắp chốn bến bờ đồng ruộng
Hoặc hư không châu quận thị phường
Non xanh rừng rậm đất bằng
Hoặc nơi quán cảnh xóm làng gần xa
Xin đồng thỉnh dạ xoa chư chúng
Càn thát bà long chủng nơi nơi
Miếu đền thành quách lâu đời
Sông hồ hoang đảo biển khơi trùng trùng
Pháp vi diệu nghìn thân nan ngộ
Phước nhân thiên muôn thuở khó cầu
Ngày tàn tháng lụn qua mau
Ðắm say trần cảnh vùi đầu tử sinh
Ðây là giờ chuyển kinh vô thượng
Ðây là giờ đọc tụng pháp âm
Lời vàng lý nghĩa cao thâm
Xin chư hiền giả lắng tâm thọ trì (lạy)

Xưng Tán

Namo tassa bhagavato arahato
sammāsambuddhassa
Namo tassa bhagavato arahato
sammāsambuddhassa
Namo tassa bhagavato arahato
sammāsambuddhassa

Cúi đầu đảnh lễ đấng Từ Tôn
Bậc Chánh Biến Tri đáng cúng dường
Con nguyện thân tâm thường thanh tịnh
Làm lành lánh dữ lợi quần sanh (lạy)

Tam Qui

Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi
Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi
Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi
Dutiyampi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi
Dutiyampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi
Dutiyampi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi
Tatiyampi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi
Tatiyampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi
Tatiyampi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi

Ðệ tử qui y Phật
đấng Thiên Nhơn Ðiều Ngự
bi trí vẹn toàn
Ðệ tử qui y Pháp
đạo chuyển mê khai ngộ
ly khổ đắc lạc
Ðệ tử qui y Tăng
bậc hoằng trì Chánh Pháp
vô thượng phước điền
Lần thứ hai
đệ tử qui y Phật Pháp Tăng Tam Bảo
Lần thứ ba
đệ tử qui y Phật Pháp Tăng Tam Bảo (lạy)

Lễ Phật Bảo

Cội bồ đề trang nghiêm thiền tịnh
Thắng thiên ma vạn chướng trùng trùng
Con xin lạy đấng Ðại Hùng
Rọi vô biên trí tận cùng thế gian
Từ quá khứ vô vàn Phật hiện
Ở tương lai vô lượng Phật thành
Hiện tiền chư Phật độ sanh
Con xin kính lễ tâm minh nguyện cầu

Hồng danh Phật nhiệm mầu Ứng Cúng
Chánh Biến Tri Minh Hạnh đủ đầy
Ðức ân Thiện Thệ cao dày
Bậc Thế Gian Giải chỉ bày lý chân
Vô Thượng Sĩ pháp âm tịnh diệu
Bậc Trượng Phu Ðiều Ngự độ sanh
Thiên Nhân Sư đấng cha lành
Phật Ðà toàn giác Thế Tôn trong đời

Phật là nơi nương nhờ tối thượng
Cho chúng con vô lượng an lành
Qui y Phật Bảo từ ân
Nguyện lời chân thật tác thành thắng duyên
Gieo năm vóc trọn niềm sám hối
Những sở hành lầm lỗi vô minh
Từ thân khẩu ý khởi sanh
Ngưỡng mong Phật Bảo đức lành từ dung (lạy)

Lễ Pháp Bảo

Bát thánh đạo con đường chánh giác
Ðưa chúng sanh vượt thoát trầm luân
Chân truyền diệu pháp thánh nhân
Con xin tịnh ý nghiêm thân thực hành
Từ quá khứ vô vàn Diệu Pháp
Ở tương lai vô lượng Pháp mầu
Hiện tiền Phật Pháp thâm sâu
Thuyền từ phương tiện bắc cầu độ sanh

Pháp vi diệu cha lành khéo dạy
Lìa danh ngôn giác ngộ hiện tiền
Vượt thời gian chứng vô biên
Sát na đại ngộ hoát nhiên liễu tường
Ðạo vô thượng đến rồi thấy rõ
Hướng thượng tâm thoát ngõ vọng trần
Trí nhân tự ngộ giả chân
Diệu thường tịnh lạc Pháp ân nhiệm mầu

Pháp là nơi nương nhờ tối thượng
Cho chúng con vô lượng an lành
Qui y Pháp Bảo chánh chân
Nguyện lời chân thật tác thành thắng duyên
Gieo năm vóc trọn niềm sám hối
Những sở hành lầm lỗi vô minh
Từ thân khẩu ý khởi sanh
Ngưỡng mong Pháp Bảo đức lành từ dung (lạy)

Lễ Tăng Bảo

Hoà hợp chúng Tăng Già thanh tịnh
Ðức vô song tứ thánh sa môn
Thừa hành di giáo Thế Tôn
Ðời đời tương tục bốn phương phổ hoằng
Từ quá khứ vô vàn Tăng Chúng
Ở tương lai vô lượng thánh hiền
Hiện tiền Tăng Bảo phước điền
Con xin kính lễ gieo duyên Niết bàn

Bậc diệu hạnh thinh văn Thích Tử
Bậc trực hạnh pháp lữ thiền gia
Bậc như lý hạnh Tăng Già
Bậc chơn chánh hạnh dưới toà Thế Tôn
Thành đạo quả bốn đôi tám chúng
Ðệ tử Phật ứng cúng tôn nghiêm
Cung nghinh kính lễ một niềm
Thánh chúng vô thượng phước điền thế gian

Tăng là nơi nương nhờ tối thượng
Cho chúng con vô lượng an lành
Qui y Tăng Bảo tịnh thanh
Nguyện lời chân thật tác thành thắng duyên
Gieo năm vóc trọn niềm sám hối
Những sở hành lầm lỗi vô minh
Từ thân khẩu ý khởi sanh
Ngưỡng mong Tăng Bảo đức lành từ dung (lạy)

Lễ Phật Tích

Ngàn xưa lưu dấu Cha Lành
Bảo tháp Xá lợi kim thân Phật Ðà
Bồ đề khắp cõi ta bà
Nhất tâm kính lễ hương hoa cúng dường (lạy)

Kinh Thắng Hạnh

Ðấng Ðại Bi cứu khổ
Vì lợi ích chúng sanh
Huân tu ba la mật
Chứng vô thượng chánh giác
Mong với chân ngôn nầy
Tựu thành muôn hạnh phúc

Nhờ chiến thắng Ma Vương
Trên bồ đoàn bất bại
Ðịa cầu liên hoa đỉnh
Khiến dòng họ Thích Ca
Tăng trưởng niềm hoan hỷ
Nguyện chiến thắng vẻ vang
Nguyện khải hoàn như vậy

Khi nghiệp thân khẩu ý
Hiền thiện và thanh tịnh
Chính là ngày cát tường
Là giờ phút hanh thông
Là thời khắc hưng vượng
Cúng dường bậc phạm hạnh
Là tế tự nhiệm mầu

Khi nghiệp thân khẩu ý
Chân chánh và sung mãn
Thì bổn nguyện thịnh đạt
Ai ba nghiệp thanh tịnh
Ðược vô lượng an lạc

Nguyện đàn na tín thí
Gia đình cùng quyến thuộc
Ðược thiểu bệnh ít khổ
Thường hạnh phúc an vui
Tinh tiến tu Phật đạo
Sở nguyện được viên thành

Chư Tăng làm phép sái tịnh chú nguyện

Sái tịnh

Sabbe buddhā balappattā
paccekānañca yaṃ balaṃ
arahantānañca tejena
rakkhaṃ bandhāmi sabbaso

Kinh Ðáo Bỉ Ngạn

(Ðại chúng cùng tụng)

Ðường tu bố thí đứng đầu
Vị tha là tánh vô cầu là tâm
Không vì thương ghét sơ thân
Bàn tay ban bố nào phân biệt gì
Hy sinh ngoại vật tứ chi
Hoặc luôn mạng sống sá gì huyển thân
Phật xưa pháp độ vẹn toàn
Chúng con nguyện bước theo chân Ðại Từ

Thiện nhân giới hạnh nghiêm trì
Nói làm suy nghĩ luôn khi giữ gìn
Nuôi ý lực dưỡng tâm lành
Cắt dây kiết phược phá thành mê si
Hy sinh ngoại vật tứ chi
Hoặc luôn mạng sống sá gì huyển thân
Phật xưa pháp độ vẹn toàn
Chúng con nguyện bước theo chân Ðại Từ

Xuất gia vốn hạnh ly trần
Quyết ra nhà lửa bỏ thân luân hồi
Lợi danh quyến thuộc xa rời
Ðộc cư thanh tịnh sống đời xả ly
Hy sinh ngoại vật tứ chi
Hoặc luôn mạng sống sá gì huyển thân
Phật xưa pháp độ vẹn toàn
Chúng con nguyện bước theo chân Ðại Từ

Ðèn tâm trí tuệ sáng ngời
Bởi vô lượng kiếp vun bồi huệ căn
Phân minh thiện ác giả chân
Ðiều hay chuộng học bạn lành tương tri
Hy sinh ngoại vật tứ chi
Hoặc luôn mạng sống sá gì huyển thân
Phật xưa pháp độ vẹn toàn
Chúng con nguyện bước theo chân Ðại Từ

Chính do nghị lực tinh cần
Vượt qua bể ái chứng thân đại hùng
Kiên trì giữa cuộc lao lung
Càng nhiều chướng nghịch thêm công tu trì
Hy sinh ngoại vật, tứ chi
Hoặc luôn mạng sống sá gì huyển thân
Phật xưa pháp độ vẹn toàn
Chúng con nguyện bước theo chân Ðại Từ

Ðức tu nhẫn nại vạn năng
Nuốt điều cay đắng nuôi phần tinh anh
Chông gai khéo tạo tâm thành
Xưa nay nguyện lớn hành trình gian nguy
Hy sinh ngoại vật tứ chi
Hoặc luôn mạng sống sá gì huyển thân
Phật xưa pháp độ vẹn toàn
Chúng con nguyện bước theo chân Ðại Từ

Thiện hiền chân thật không ngoa
Quí gìn lẽ thật như là bảo châu
Chân tâm ấy đạo nhiệm mầu
Nói làm nhất quán cho dù hiểm nguy
Hy sinh ngoại vật tứ chi
Hoặc luôn mạng sống sá gì huyển thân
Phật xưa pháp độ vẹn toàn
Chúng con nguyện bước theo chân Ðại Từ

Bởi do chí nguyện dẫn đường
Biết nơi cứu cánh mà nương lối về
Bờ kia là đạo bồ đề
Tự lòng đã quyết bến mê phải lìa
Hy sinh ngoại vật tứ chi
Hoặc luôn mạng sống sá gì huyển thân
Phật xưa pháp độ vẹn toàn
Chúng con nguyện bước theo chân Ðại Từ

Hạnh lành từ ái bao la
Chúng sanh bốn loại chan hoà tình thương
Lòng như cam lộ suối nguồn
Rải ban phúc lạc lệ tuôn quản gì
Hy sinh ngoại vật tứ chi
Hoặc luôn mạng sống sá gì huyển thân
Phật xưa pháp độ vẹn toàn
Chúng con nguyện bước theo chân Ðại Từ

An nhiên hành xả giữa đời
Khen chê đặng thất khổ vui thường tình
Ðiều tâm giữ ý quân bình
Trong cơn bão loạn biết gìn chánh tri
Hy sinh ngoại vật tứ chi
Hoặc luôn mạng sống sá gì huyển thân
Phật xưa pháp độ vẹn toàn
Chúng con nguyện bước theo chân Ðại Từ

Từ trong bể khổ cuộc đời
Ðại hùng lập nguyện cứu người cứu thân
Ba la mật hạnh vẹn toàn
Dám quên mạng sống quyết tâm thực hành
Nhờ ân Thiện Thệ Cha Lành
Muôn loài vượt thoát tử sanh luân hồi (lạy)

Từ Bi Nguyện

Nguyện cầu tám hướng mười phương
Chúng sanh muôn loại hãy thường an vui
Dứt trừ oan trái nhiều đời
Bao nhiêu đau khổ đến hồi duyên tan
Hại nhau chỉ chuốc lầm than
Mê si điên đảo vô vàn lệ châu
Chúng sanh vô bệnh sống lâu
Nguyện cho thành tựu phước sâu đức dày
Nguyện cho an lạc từ nay
Dứt trừ thống khổ đắng cay oán hờn
Dứt trừ kinh sợ tai ương
Bao nhiêu phiền não đoạn trường vĩnh ly
Nguyện cầu Tam Bảo chứng tri
Sống đời thanh tịnh từ bi vẹn toàn (lạy)

Hồi Hướng Công Đức

Con xin hồi hướng phước lành
Khắp cùng pháp giới chúng sanh gội nhuần
Mẹ cha thầy tổ thân nhân
Hiện tiền quá vãng trọn phần phước duyên
Cầu xin hộ pháp chư thiên
Phát tâm hoan hỷ báo truyền gần xa
Cầu cho mưa thuận gió hoà
Pháp luân thường chuyển nhà nhà an khương
Chúng sanh ba cõi sáu đường
Do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn
Nghiệp lành từ khẩu ý thân
Hoá thành phúc quả tùy nhân sở cầu (lạy)

Phổ Nguyện

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Ðệ tử và chúng sanh
Ðồng viên thành chánh giác (lạy)

-ooOoo-

IV.5 Nghi Thức Thỉnh Pháp Sư

Xưng Tán

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa
Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa
Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa

Cúi đầu đảnh lễ đấng Từ Tôn
Bậc Chánh Biến Tri đáng cúng dường
Con nguyện thân tâm thường thanh tịnh
Làm lành lánh dữ lợi quần sanh. (lạy)

Ân Ðức Phật Bảo

Hồng danh Phật nhiệm mầu Ứng Cúng
Chánh Biến Tri Minh Hạnh đủ đầy
Ðức ân Thiện Thệ cao dày
Bậc Thế Gian Giải chỉ bày lý chân
Vô Thượng Sĩ pháp âm tịnh diệu
Bậc Trượng Phu Ðiều Ngự độ sanh
Thiên Nhân Sư đấng cha lành
Phật Ðà toàn giác Thế Tôn trong đời (lạy)

Ân Ðức Pháp Bảo

Pháp vi diệu cha lành khéo dạy
Lìa danh ngôn giác ngộ hiện tiền
Vượt thời gian chứng vô biên
Sát na đại ngộ hoát nhiên liễu tường
Ðạo vô thượng đến rồi thấy rõ
Hướng thượng tâm thoát ngõ vọng trần
Trí nhân tự ngộ giả chân
Diệu thường tịnh lạc Pháp ân nhiệm mầu (lạy)

Ân Ðức Tăng Bảo

Bậc diệu hạnh thinh văn Thích tử
Bậc trực hạnh pháp lữ thiền gia
Bậc như lý hạnh Tăng Già
Bậc chơn chánh hạnh dưới toà Thế Tôn
Thành đạo quả bốn đôi tám chúng
Ðệ tử Phật ứng cúng tôn nghiêm
Cung nghinh kính lễ một niềm
Thánh chúng vô thượng phước điền thế gian (lạy)

Kệ Thỉnh Pháp Sư

Thuở đức Phật viên thành chánh giác
Gẫm đạo mầu diệu pháp cao thâm
Phân vân chưa chuyển pháp luân
Phạm thiên hầu Phật ba lần cầu xin

Bạch Thế Tôn muôn nghìn ân đức
Pháp vô biên mãn túc khai hoa
Mong Ngài chuyển pháp đăng tòa
Chúng sanh ít bụi may mà đủ duyên

Như hoa sen đẹp xinh mùa hạ
Ðóa vươn cao đóa lả mặt hồ
Ðóa còn tận đáy bùn nhơ
Chúng sanh căn trí tỏ mờ khác nhau

Vì bi mẫn ngưỡng cầu tế độ
Ngự thuyền từ cứu khổ quần mê
Chút duyên chút phước bồ đề
Chút nhân chút quả quay về thiện tâm

Phạm thiên vẫn vi trần phủ phục
Lời thiết tha bi đức sáng ngời
Pháp Vương im lặng nhận lời
Về vườn Lộc giả vì đời chuyển luân

Thuyết trung đạo Kiều Trần đại ngộ
Liễu niết bàn vô khổ vô sanh
Thế gian Tam Bảo tựu thành
Tỳ kheo năm vị đạo hành viên dung

Rồi từ đó Phật dùng trống Pháp
Gióng đêm thâu tỉnh giấc mộng trường
Dãi dầu nắng gió tuyết sương
Hoằng khai giáo hóa mở đường độ sinh

Bởi cớ tích sự tình ngày trước
Ðại phạm thiên mãi được tán dương
Kính thành dâng cúng hoa hương
Thỉnh Ngài thuyết pháp noi đường từ bi

Hàng thiện tín mãi mê trần cảnh
Nghiệp bốn bề nặng gánh lo toan
ít khi tâm trí rảnh rang
Não phiền kết buộc sân tham còn nhiều

Nghe Chánh Pháp như người được ngọc
Nghe Pháp nhiều chư Phật ngợi khen
Phước sanh trí tuệ vô biên
Ðường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng

Thỉnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo
Quỳ nơi đây tâm đạo tín thành
Ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành
Ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. (lạy)

Sau thời pháp:

[Ðại chúng cùng tụng]

Phật là nơi nương nhờ tối thượng
Cho chúng con vô lượng an lành
Qui y Phật Bảo từ ân
Nguyện lời chân thật tác thành thắng duyên
Gieo năm vóc trọn niềm sám hối
Những sở hành lầm lỗi vô minh
Từ thân khẩu ý khởi sanh
Ngưỡng mong Phật Bảo đức lành từ dung (lạy)

Pháp là nơi nương nhờ tối thượng
Cho chúng con vô lượng an lành
Qui y Pháp Bảo chánh chân
Nguyện lời chân thật tác thành thắng duyên
Gieo năm vóc trọn niềm sám hối
Những sở hành lầm lỗi vô minh
Từ thân khẩu ý khởi sanh
Ngưỡng mong Pháp Bảo đức lành từ dung (lạy)

Tăng là nơi nương nhờ tối thượng
Cho chúng con vô lượng an lành
Qui y Tăng Bảo tịnh thanh
Nguyện lời chân thật tác thành thắng duyên
Gieo năm vóc trọn niềm sám hối
Những sở hành lầm lỗi vô minh
Từ thân khẩu ý khởi sanh
Ngưỡng mong Tăng Bảo đức lành từ dung (lạy)

Hồi Hướng Công Đức

Con xin hồi hướng phước lành
Khắp cùng pháp giới chúng sanh gội nhuần
Mẹ cha thầy tổ thân nhân
Hiện tiền quá vãng trọn phần phước duyên
Cầu xin hộ pháp chư thiên
Phát tâm hoan hỷ báo truyền gần xa
Cầu cho mưa thuận gió hoà
Pháp luân thường chuyển nhà nhà an khương
Chúng sanh ba cõi sáu đường
Do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn
Nghiệp lành từ khẩu ý thân
Hoá thành phúc quả tùy nhân sở cầu (lạy)

Phổ Nguyện

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Ðệ tử và chúng sanh
Ðồng viên thành chánh giác (lạy)

-ooOoo-

Ðầu trang | Mục lục | 1.1 | 1.2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 4.1 | 4.2 | 5.0 | 6.0

 

Chân thành cám ơn Tỳ kheo Giác Đẳng, chùa Pháp Luân, Texas, Hoa Kỳ, đã gửi tặng bản vi tính
(Bình Anson, 06-2003)

[Trở về trang Thư Mục]
last updated: 02-09-2004