Trang gốc

Trang web BuddhaSasana

VU Times font

 
nt-loc_uyen.gif (2009 bytes)

Phật Giáo Nguyên Thủy

Nghi Thức Tụng Niệm

Giáo Hội Tăng Già Nguyên Thủy Việt Nam


nt-singha.gif (4997 bytes)

Lưu ý: Ðọc với phông chữ VU Times (Viet-Pali Unicode)


IV.6 Nghi thức Trai Tăng

Tín chủ Phật tử tụng:

Xưng Tán

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa
Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa
Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa

Cúi đầu đảnh lễ đấng Từ Tôn
Bậc Chánh Biến Tri đáng cúng dường
Con nguyện thân tâm thường thanh tịnh
Làm lành lánh dữ lợi quần sanh. (lạy)

Tác bạch

Imaṃ bhikkhaṃ saparivāraṃ bhikkhu
saṅghassa dema amhākaṃ dīgharattaṃ
atthāya hitāya sukhāya.

Ngưỡng bạch chư tôn đức Tăng Già
Chúng con thành kính cúng dường thức ăn và lễ phẩm nầy đến chư tôn đức. Ngưỡng mong quí Ngài từ bi thọ nhận cho chúng con được tinh tiến, lợi lạc và hạnh phúc lâu dài. (lạy)

Chư Tăng nói lời tán thán và phúc chúc. Tín chủ hồi hướng:

Hồi hướng công đức

Con xin hồi hướng phước lành
Khắp cùng pháp giới chúng sanh gội nhuần
Mẹ cha thầy tổ thân nhân
Hiện tiền quá vãng trọn phần phước duyên
Cầu xin hộ pháp chư thiên
Phát tâm hoan hỷ báo truyền gần xa
Cầu cho mưa thuận gió hoà
Pháp luân thường chuyển nhà nhà an khương
Chúng sanh ba cõi sáu đường
Do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn
Nghiệp lành từ khẩu ý thân
Hoá thành phúc quả tùy nhân sở cầu (lạy)

-ooOoo-

IV.7 Nghi Thức Hôn Lễ

Hai họ vân tập vào chánh điện.
Lời trình bày duyên sự.
Nghi thức:

Xưng Tán

Namo tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa
Namo tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa
Namo tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa

Cúi đầu đảnh lễ đấng Từ Tôn
Bậc Chánh Biến Tri đáng cúng dường
Con nguyện thân tâm thường thanh tịnh
Làm lành lánh dữ lợi quần sanh (lạy)

Kỳ Nguyện

Ðệ tử chúng con chí thành đảnh lễ Tam Bảo vô thượng tôn Phật, vi diệu Chánh Pháp, thánh đức Tăng Già.

Hôm nay là ngày hôn lễ, nhị vị Phật tử ... và ... đối trước Tam Bảo nguyện lấy Phật pháp làm trọng, xem đạo nghĩa làm đầu, đồng cam cộng khổ, thành thực thương yêu quý mến nhau. Ngưỡng mong Phật đức cao dày từ bi gia hộ tân lang và tân nương mạng căn khương thới, gia đạo an hoà, tín tâm tăng trưởng, vạn sự cát tường như ý.

Chúng con nguyện trọn đời y lời Phật dạy, lánh xa điều ác, tu tập hạnh lành, thanh tịnh tâm ý. Trước báo đền thâm ân hoá độ, đáp nghĩa nặng sinh thành, sau vun bồi duyên lành giải thoát, lợi lạc chúng sanh.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (lạy)

Ân Ðức Phật Bảo

Hồng danh Phật nhiệm mầu Ứng Cúng
Chánh Biến Tri Minh Hạnh đủ đầy
Ðức ân Thiện Thệ cao dày
Bậc Thế Gian Giải chỉ bày lý chân
Vô Thượng Sĩ pháp âm tịnh diệu
Bậc Trượng Phu Ðiều Ngự độ sanh
Thiên Nhân Sư đấng cha lành
Phật Ðà toàn giác Thế Tôn trong đời (lạy)

Ân Ðức Pháp Bảo

Pháp vi diệu cha lành khéo dạy
Lìa danh ngôn giác ngộ hiện tiền
Vượt thời gian chứng vô biên
Sát na đại ngộ hoát nhiên liễu tường
Ðạo vô thượng đến rồi thấy rõ
Hướng thượng tâm thoát ngõ vọng trần
Trí nhân tự ngộ giả chân
Diệu thường tịnh lạc Pháp ân nhiệm mầu (lạy)

Ân Ðức Tăng Bảo

Bậc diệu hạnh thinh văn Thích tử
Bậc trực hạnh pháp lữ thiền gia
Bậc như lý hạnh Tăng Già
Bậc chơn chánh hạnh dưới toà Thế Tôn
Thành đạo quả bốn đôi tám chúng
Ðệ tử Phật ứng cúng tôn nghiêm
Cung nghinh kính lễ một niềm
Thánh chúng vô thượng phước điền thế gian (lạy)

Kinh Thắng Hạnh

Ðấng Ðại Bi cứu khổ
Vì lợi ích chúng sanh
Huân tu ba la mật
Chứng vô thượng chánh giác
Mong với chân ngôn nầy
Tựu thành muôn hạnh phúc

Ðấng Pháp Vương vô thượng
Ðã chiến thắng Ma Vương
Trên bồ đoàn bất bại
Ðịa cầu liên hoa đỉnh
Nơi chư Phật đăng quang
Khiến dòng họ Thích Ca
Tăng trưởng niềm hoan hỷ
Nguyện chiến thắng vẻ vang
Nguyện khải hoàn như vậy

Khi nghiệp thân khẩu ý
Chân chánh và thanh tịnh
Chính là ngày cát tường
Là giờ phút hanh thông
Là thời khắc hưng vượng
Cúng dường bậc phạm hạnh
Là tế tự nhiệm mầu

Ai nói làm suy nghĩ
Sáng suốt và thuần thiện
Thì bổn nguyện viên thành
Ðược vô lượng an lạc

Nguyện đàn na tín thí
Gia đình cùng quyến thuộc
Ðược thiểu bệnh ít khổ
Thường hạnh phúc an vui
Tinh tiến tu Phật đạo
Sở nguyện được viên thành (lạy)

Chư Tăng trao truyền quy giới, tân lang và tân nương lập lại

Tam qui

Ðệ tử nguyện qui y Phật
Ðệ tử nguyện qui y Pháp
Ðệ tử nguyện qui y Tăng

Lần thứ hai đệ tử nguyện qui y Phật
Lần thứ hai đệ tử nguyện qui y Pháp
Lần thứ hai đệ tử nguyện qui y Tăng

Lần thứ ba đệ tử nguyện qui y Phật
Lần thứ ba đệ tử nguyện qui y Pháp
Lần thứ ba đệ tử nguyện qui y Tăng

Ngũ giới

Ðệ tử nguyện giữ giới không sát sanh
Ðệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp
Ðệ tử nguyện giữ giới không tà dâm
Ðệ tử nguyện giữ giới không nói dối
Ðệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say

Chư Tăng tụng kinh chú nguyện nhẫn cưới rồi tân lang và tân nương trao nhẫn cho nhau.

Chư Tăng nhắc bổn phận vợ chồng theo lời Phật dạy:

Năm bổn phận người chồng đối với vợ:

1. Luôn đối xử hoà ái
2. Không bạc đãi khinh khi
3. Một dạ thủy chung
4. Giao quyền nội chính
5. Tùy khả năng mua sắm tư trang cho vợ

Năm bổn phận người vợ đối với chồng:

1. Quán xuyến công việc gia đình
2. Cư xử với hai họ một cách đồng đều
3. Một lòng tiết hạnh
4. Gìn giữ tài sản
5. Cần mẫn trong bổn phận.

Tân lang và tân nương cùng nói:

- Chúng con thành kính phụng hành

Ðạo từ
Chư Tăng tụng kinh phúc chúc

Hồi hướng công đức

Con xin hồi hướng phước lành
Khắp cùng pháp giới chúng sanh gội nhuần
Mẹ cha thầy tổ thân nhân
Hiện tiền quá vãng trọn phần phước duyên
Cầu xin hộ pháp chư thiên
Phát tâm hoan hỷ báo truyền gần xa
Cầu cho mưa thuận gió hoà
Pháp luân thường chuyển nhà nhà an khương
Chúng sanh ba cõi sáu đường
Do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn
Nghiệp lành từ khẩu ý thân
Hoá thành phúc quả tùy nhân sở cầu (lạy)

Lời cảm tạ của đại diện hai họ.

-ooOoo-

IV.8 Nghi Thức Cầu Thọ

Lời trình bày duyên sự
Nghi thức:

Xưng Tán

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa
Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa
Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa


Cúi đầu đảnh lễ đấng Từ Tôn
Bậc Chánh Biến Tri đáng cúng dường
Con nguyện thân tâm thường thanh tịnh
Làm lành lánh dữ lợi quần sanh. (lạy)

Kỳ Nguyện

Ðệ tử chúng con chí thành đảnh lễ Tam Bảo vô thượng tôn Phật, vi diệu Chánh Pháp, thánh đức Tăng Già.

Hôm nay chư vị Phật tử vì lòng hiếu kính, nhớ nghĩa sanh thành chí tâm thiết lễ báo ân cầu thọ ... Ngưỡng mong Phật đức cao dày từ bi gia hộ ... tăng phúc tăng thọ, thân tâm thường tịnh lạc.

Chúng con nguyện trọn đời y lời Phật dạy, lánh xa điều ác, tu tập hạnh lành, thanh tịnh tâm ý. Trước báo đền thâm ân hoá độ, đáp nghĩa nặng sinh thành, sau vun bồi duyên lành giải thoát, lợi lạc chúng sanh.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (lạy)

Ân Ðức Phật Bảo

Hồng danh Phật nhiệm mầu Ứng Cúng
Chánh Biến Tri Minh Hạnh đủ đầy
Ðức ân Thiện Thệ cao dày
Bậc Thế Gian Giải chỉ bày lý chân
Vô Thượng Sĩ pháp âm tịnh diệu
Bậc Trượng Phu Ðiều Ngự độ sanh
Thiên Nhân Sư đấng cha lành
Phật Ðà toàn giác Thế Tôn trong đời (lạy)

Ân Ðức Pháp Bảo

Pháp vi diệu cha lành khéo dạy
Lìa danh ngôn giác ngộ hiện tiền
Vượt thời gian chứng vô biên
Sát na đại ngộ hoát nhiên liễu tường
Ðạo vô thượng đến rồi thấy rõ
Hướng thượng tâm thoát ngõ vọng trần
Trí nhân tự ngộ giả chân
Diệu thường tịnh lạc Pháp ân nhiệm mầu (lạy)

Ân Ðức Tăng Bảo

Bậc diệu hạnh thinh văn Thích tử
Bậc trực hạnh pháp lữ thiền gia
Bậc như lý hạnh Tăng Già
Bậc chơn chánh hạnh dưới toà Thế Tôn
Thành đạo quả bốn đôi tám chúng
Ðệ tử Phật ứng cúng tôn nghiêm
Cung nghinh kính lễ một niềm
Thánh chúng vô thượng phước điền thế gian (lạy)

Kinh Vô Úy

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến

Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền

Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ

Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)

Nếu cầu thọ cho cha mẹ thì tụng bài Niệm Ân và Sám Hối Phụ Mẫu:

Kệ Niệm Ân Phụ Mẫu

Lạy cha mẹ nguồn ân cao cả
Dẫu muôn thân vạn thuở khôn đền
Từ ấu thơ lầm lỗi gây nên
Nay khôn lớn chưa tròn hiếu tử
Ân nghĩa nặng thịt xương huyết nhũ
Công sâu dày chín tháng cưu mang
Dưỡng bào nhi ăn uống kiêng khem
Lúc đi đứng nằm ngồi giữ ý
Nỗi thống khổ làm sao kể xiết
Tự chống chèo vượt cạn qua sông
Trào lệ vui tiếng khóc bên lòng
Yêu con trẻ nâng như trứng mỏng

Lạy cha mẹ nghĩa sâu vô tận
Suối cam lồ tắm mát đời con
Lắm âu lo bất trắc không sờn
Bao dơ uế nhọc nhằn cam chịu
Nuốt mặn đắng chua cay tủi hận
Ôi suốt đời hiền mẫu lo toan
Mới cảm đau ương yếu se mình
Mẹ hớt hải cầu Trời khấn Phật
Tình thương mẹ thấm dòng sữa mật
Nuôi đời con đến lúc nên người
Buổi khó khăn khô nhạt cầm hơi
Miếng ngon ngọt dành phần con trẻ
Năm canh đêm thức chừng con ngủ
Sáu khắc ngày tần tảo ngược xuôi
Ðủ áo cơm nở mặt với đời
Cho ăn học đua đòi sĩ diện

Lạy cha mẹ ơn thiêng hiển hiện
Suối bi từ vô lượng nhân gian
Nhiều khi con hư hỏng hoang đàng
Lắm lúc lại hỗn hào tai ngược
Mẹ quay mặt dao bào cắt ruột
Ðánh con đau lòng mẹ thêm đau
Ôi thâm ân giáo dưỡng sâu mầu
Ðèn sách sáng lòng con chưa đủ sáng
Nay nhờ Phật tâm minh trí rạng
Ðuốc thiên lương Phật đạo soi đường
Mẹ cha là sen báu ngát hương
Là thanh nhạc chim trời Ðao lợi
Là bảy báu phúc lành cao vợi
Là trăng sao sáng đẹp tuyệt vời
Là suối tình muôn thuở về xuôi
Là biển rộng thái sơn cao ngất

Lạy cha mẹ bậc thầy trước nhất
Là tiên nhân từ ái trong nhà
Con nghiêm cung phủ phục thiết tha
Mọi lầm lỡ thành tâm sám hối
Từ tấm bé muôn lầm vạn lỗi
Ðến khi con khôn lớn nên người
Chuyện nghĩa ân thù tạc với đời
Việc hiếu đạo chừng như bổn phận
Có ai sống không niềm ân hận
Ai chưa thương biết quí tình thương
Ðời phù du muôn vạn nẻo đường
Con dong ruổi thung huyên luống tuổi
Nhờ Phật dạy biết điều lầm lỗi
Ðã tri ân xin nguyện báo ân
Dẫu cho con làm được muôn phần
Chưa trả hết ân sâu huyết nhũ
Mong phụng dưỡng áo cơm đầy đủ
Nguyện cúc cung hết dạ sớm hôm
Khi ốm đau tận tụy thuốc thầy
Lúc hữu sự ân cần công của
Giữ hòa khí cháu con thuận thảo
Gìn gia phong hợp đạo nghĩa nhân
Giúp mẹ cha bố thí cúng dường
Tu tín giới tham thiền niệm Phật
Xin minh chứng tấm lòng chân thật
Sống thiện lương y pháp phụng hành
Con hôm nay hội đủ duyên phần
Hiếu và đạo tinh cần tu tập
Vầng nhật nguyệt tam thiên toả khắp
Vẹt vô minh hôn ám bao đời
Cầu cho sanh loại muôn nơi
Thọ trì hiếu hạnh rạng ngời nhân luân (lạy)

Sám Hối Phụ Mẫu

Cúi đầu kính lạy mẹ cha
Ngưỡng mong mở lượng hải hà bao dung
Tội con bất hiếu muôn phần
Ấu thơ cho đến thành nhân vẫn còn
Một đời tần tảo lo toan
Gian truân bao độ vì con chẳng sờn
Bút nào tả hết yêu thương
Lời nào nói đủ đoạn trường gian lao
Tóc xanh cho đến bạc màu
Vì con tất cả nghĩ đâu phần mình
Phật xưa rằng đấng sanh thành
Là trời Phạm đế đức lành bao la
Thiện thần ngự trị trong nhà
Cổ nhân thánh đức chói loà ngàn sau
Bậc thầy tiên khởi thanh cao
Dạy con từng bước đi vào lớn khôn
Dù hai vai cõng song đường
Trăm năm chưa đủ đáp ơn sâu dày
Con từ thơ dại đến nay
Xét ra lỗi đạo lầm sai lắm điều
Những mong mình được nuông chiều
Biết đâu cha mẹ bao nhiêu ưu phiền
Bao lời răn của từ nghiêm
Ít khi tạc dạ trọn niềm kính tin
Ấm no chỉ biết phần mình
Mẹ cha mòn mỏi chút tình đợi mong
Tình cha nghĩa mẹ biển đông
Tình con đáp lại giọt sương đầu cành
Nhớ công giáo dưỡng sanh thành
Sáu thời cung dưỡng ba canh phụng thờ
Khắc ghi tâm khảm từng giờ
Sống theo hiếu đạo nương nhờ Phật ân

Ngưỡng cầu minh chứng lòng con
Nghiêng mình kính lễ sắt son một niềm(lạy)

Cầu cha mẹ trọn phước duyên
Nghiêng mình kính lễ vô biên nguyện cầu (lạy)

Nguyện đem hiếu đạo làm đầu
Nghiêng mình kính lễ ân sâu đáp đền (lạy)

Hiếu tử đến gần cha mẹ, đầu cúi sát đất để được cha mẹ xoa đầu xá tội; sau đó cúng dường lễ phẩm lên cha mẹ.

Ðạo từ.
Chư Tăng tụng kinh phúc chúc.

Hồi hướng công đức

Con xin hồi hướng phước lành
Khắp cùng pháp giới chúng sanh gội nhuần
Mẹ cha thầy tổ thân nhân
Hiện tiền quá vãng trọn phần phước duyên
Cầu xin hộ pháp chư thiên
Phát tâm hoan hỷ báo truyền gần xa
Cầu cho mưa thuận gió hoà
Pháp luân thường chuyển nhà nhà an khương
Chúng sanh ba cõi sáu đường
Do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn
Nghiệp lành từ khẩu ý thân
Hoá thành phúc quả tùy nhân sở cầu (lạy)

-ooOoo-

IV.9 Nghi Thức Sám nguyện

Sám hối bất thiện nghiệp đã làm trong quá khứ. Tụng trong các thời kinh đầu tiên của tang lễ hay nhập liệm.

Kính Lễ

Namo tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa
Namo tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa
Namo tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa

Cúi đầu đảnh lễ đấng Từ Tôn
Bậc Chánh Biến Tri đáng cúng dường
Con nguyện thân tâm thường thanh tịnh
Làm lành lánh dữ lợi quần sanh (lạy)

Sái tịnh

Ân sâu cõi thế khôn đền đáp
Nghĩa nặng trần gian nan tư nghì
Thắp nén tâm hương thành kính lễ
Cầu ân Ðiều Ngự độ chân linh

Kỳ nguyện

Nay toàn gia quyến tín thành kính lễ Phật Pháp Tăng xin nguyện thọ tang. Nguyện vì hương linh vun công bồi đức, an trú hạnh lành, tinh tấn bố thí, trì giới, niệm Phật, tham thiền.

Nguyện ân trên Tam Bảo từ bi chứng minh.

Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng

Sám Nguyện

Cúi đầu kính lễ
Ba ngôi Tam Bảo
Vô thượng tôn Phật
Vi diệu Chánh Pháp
Thánh đức Tăng Già
Chúng sanh bao đời sanh tử trầm luân
Bởi không thông lẽ thật
Khổ tập diệt đạo
Chẳng hiểu đường ngay
Tam học bát chánh
Nên từ lâu lầm lạc
Vô minh bao phủ
Ái dục buộc ràng
Sở hành bất thiện
Ba nghiệp tội dày
Nhân quả oan khiên
Sát sinh hại vật
Trộm đạo tà dâm
Nói sai sự thật
Hiểm độc rẽ chia
Buông lung phiếm luận
Tham lam sân ác
Tà kiến chấp sai
Lắm lúc si mê ngu dại
Mạn khinh Tam Bảo
Chẳng tin nghiệp báo
Lẫn lộn chánh tà
Giao du bạn ác gần xa
Sống vong ơn tự mãn
Xem thường thầy tổ
Bất kính sa môn
Không màng đại nghĩa
Quên nỗi khổ tha nhân
Chẳng nghĩ tình đồng loại
Nhiều lần vô tâm bất hiếu
Không nhớ công sinh dưỡng
Phụ rẫy mẹ cha
Hỗn hào phạm thượng
Bao kiếp phóng túng loạn tâm
Say đắm dục trần
Sáu căn buông thả
Không tin đạo cả
Thiếu chí tu hành
Rơi vào sa đọa
Nay nhờ pháp Phật soi đường
Tự biết bao điều lầm lỗi
Thành tâm sám hối
Chân thật dọn lòng
Quyết tìm về nẻo sáng
Làm lành bỏ dữ
Thanh lọc tâm ý
Thương vật thương người
Dưỡng tánh từ bi
Tu đức hỉ xả
Nguyện hiếu kính mẹ cha
Học làm con thảo
Trọn đời gìn lòng ngay thẳng
Suốt kiếp hướng Tam Bảo tựa nương
Ngưỡng mong Phật đức cao vời
Từ bi chứng giám
Cho đệ tử chúng con
Tác thành sở nguyện
Nam mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo
Nam mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo
Nam mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo (lạy)

Nếu thì giờ cho phép có thể tụng thêm kinh Năm Pháp Quán

Trì Niệm

Nam mô thập phương tam thế Phật Bảo
Nam mô thập phương tam thế Pháp Bảo
Nam mô thập phương tam thế Tăng Bảo (lạy)

Chân ngôn

Bhavatu sabbamaṅgalaṃ
Rakkhantu sabbadevatā
Sabbabuddhānubhāvena
Sabbadhammānubhāvena
Sabbasanghānubhāvena
Sadā sotthī bhavantu te

Chú nguyện

Nguyện phước lành sung mãn
Hồi hướng chư hương linh
Như muôn sông ra biển
Xin tất cả nguyện lành
Ðược kíp thời viên đắc
Xin ý thiện tâm thành
Thường trong sáng sung mãn
Như trăng tỏ ngày rằm
Như ma ni ngọc báu
Cầu uy đức Phật Bảo
Cầu uy đức Pháp Bảo
Cầu uy đức Tăng Bảo
Cầu chư thiên gia hộ
Tất cả điều phúc lành
Luôn tựu thành như nguyện (lạy)

Tất cả cùng tụng qui sám và hồi hướng

-ooOoo-

IV.10 Nghi Thức Thù Ân

Cảm niệm ân nghĩa với người quá vãng. Tụng trong lễ phát tang

Kính lễ

Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.

Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.

Sái Tịnh

Ân sâu cõi thế khôn đền đáp
Nghĩa nặng trần gian nan tư nghì
Thắp nén tâm hương thành kính lễ
Cầu ân Ðiều Ngự độ chân linh

Kỳ Nguyện

Nay toàn gia quyến tín thành kính lễ Phật Pháp Tăng xin nguyện thọ tang. Nguyện vì hương linh vun công bồi đức, an trú hạnh lành, tinh tấn bố thí, trì giới, niệm Phật, tham thiền.

Nguyện ân trên Tam Bảo từ bi chứng minh,

Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng,

Nếu người mất là cha mẹ thì tụng bài sám hối cha mẹ

Sám Hối Cha Mẹ

Cúi đầu kính lạy mẹ cha
Ngưỡng mong mở lượng hải hà bao dung
Tội con bất hiếu muôn ngàn
Ấu thơ cho đến thành nhân vẫn còn
Một đời tần tảo lo toan
Gian truân bao độ lòng son chẳng sờn
Bút nào tả hết yêu thương
Lời nào nói đủ đoạn trường gian lao
Tóc xanh cho đến bạc màu
Vì con tất cả nghĩ đâu phần mình
Phật xưa rằng đấng sanh thành
Là trời Phạm đế đức lành bao la
Thiện thần ngự trị trong nhà
Cổ nhân thánh đức chói loà ngàn sau
Bậc thầy tiên khởi thanh cao
Dạy con từng bước đi vào lớn khôn
Dù hai vai cõng song đường
Trăm năm chưa đủ đáp ơn sâu dày
Con từ thơ dại đến nay
Xét ra lỗi đạo lầm sai lắm điều
Những mong mình được nuông chiều
Biết đâu cha mẹ bao nhiêu ưu phiền
Lời răn của đấng từ nghiêm
Ít khi tạc dạ trọn niềm kính tin
Ấm no chỉ biết phần mình
Mẹ cha mòn mỏi chút tình đợi mong
Tình cha nghĩa mẹ biển đông
Tình con đáp lại giọt sương đầu cành
Nhớ công giáo dưỡng sanh thành
Sáu thời cung dưỡng ba canh phụng thờ
Từ nay cho đến trọn đời
Sống theo hiếu đạo nương nhờ Phật ân

Ngưỡng cầu minh chứng lòng con
Nghiêng mình kính lễ sắt son một niềm (lạy)

Cầu cha mẹ trọn phước duyên
Nghiêng mình kính lễ vô biên nguyện cầu (lạy)

Nguyện đem hiếu đạo làm đầu
Nghiêng mình kính lễ ân sâu đáp đền (lạy)

Kinh Hồi Hướng Vong Linh

[Duyên khởi]

Vua Bim Bi Sa Ra
Nằm mộng thấy thân nhân
Bị khổ quả đói lạnh
Ðến bạch hỏi Thế Tôn
Ðức Ðiều Ngự bi mẫn
Chỉ dạy cách tạo phước
Hồi hướng các vong linh
Thoát ly mọi khổ ách

[Chánh kinh]

Các hương linh quá vãng
Thường đến nhà thân nhân
Ðứng ngoài vách tựa cửa
Ngã đường hay cổng thành
Trông chờ hưởng phước thí
Nhưng vì kém phước duyên
Hương linh bị quên lãng

Thân nhân tạo phước lành
Do công đức bố thí
Nên phát nguyện bằng lời
Idaṃ vo ñātīnaṃ hotu
Sukhitā hontu ñātayo
Xin thân nhân quá vãng
Thượng hưởng công đức nầy
Ðược cát tường như ý.

Những thân nhân quá vãng
Vân tập các đạo tràng
Nhận được phước hồi hướng
Thường thốt lời cảm kích
Mong ân nhân của mình
Ðược trường thọ phúc lạc
Người đã tạo công đức
Chắc chắn được quả lành

Chúng sanh trong cảnh khổ
Hằng mong đợi phước báu
Do thân nhân hồi hướng
Bởi trong những cõi ấy
Không có các sinh kế
Trồng trọt hoặc chăn nuôi
Bán buôn hay trao đổi

Như nước trên gò cao
Ðương nhiên chảy xuống thấp
Phước lành đã hồi hướng
Có diệu năng cứu khổ
Như trăm sông tuôn chảy
Ðều hướng về đại dương
Nguyện công đức đã tạo
Thấu đến chư hương linh

Khi người nhớ ân trước
Do tình nghĩa thân bằng
Do tương duyên quyến thuộc
Hãy cúng dường trai Tăng
Hồi hướng phước đã tạo

Sự khổ sầu thương cảm
Trước tử biệt sanh ly
Không có lợi ích gì
Cho thân nhân quá vãng

Cách trai Tăng hợp đạo
Gọi Ðắc Khi Na Ða Ná (Dakkhinādāna)
Cúng dường vô phân biệt
Ðến đại chúng Tăng Già
Bậc phạm hạnh giới đức
Bậc vô thượng phước điền
Ðược vô lượng công đức
Là thắng duyên tế độ
Hương linh trong cảnh khổ

Nếu thì giờ cho phép có thể tụng thêm kinh Vô Ngã Tướng

Trì Niệm

Nam mô Ứng Cúng, Chánh Biến Tri,
Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải,
Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn

Chân ngôn

Sabbe buddhā balappattā
Paccekānañca yaṃ balaṃ
Arahantānañca tejena
Rakkhaṃ bandhāmi sabbaso

Chú nguyện

Nguyện đàn na tín thí
Gia đình cùng quyến thuộc
Ðược thiểu bệnh ít khổ
Thường hạnh phúc an vui
Tinh tiến tu Phật đạo
Sở nguyện được viên thành

-ooOoo-

IV.11 Nghi Thức Huân Tu

Cầu phước lành cho người mất. Tụng trong lễ di quan, ngày giỗ kỵ.

Kính Lễ

Nhất tâm kính lễ Phật
đấng Thiên Nhơn Ðiều Ngự
bi trí vẹn toàn
Nhất tâm kính lễ Pháp
đạo chuyển mê khai ngộ
ly khổ đắc lạc
Nhất tâm kính lễ Tăng
bậc hoằng trì Chánh Pháp
vô thượng phước điền

Sái Tịnh

Các pháp do duyên sanh
Duyên diệt các pháp diệt
Ðức Phật đại sa môn
Hằng giáo huấn như vậy

Kỳ Nguyện

Nay đệ tử chúng con
Vì hương linh tụng niệm
Nguyện ân đức cao dày
Ðộ người qua bể khổ
Phát tâm cầu giác ngộ
Huân tu muôn phước lành
Vãng sanh cõi an lạc

Kinh Huân Tập Công Ðức

Người chôn giấu tài sản
Nơi hang sâu mực nước
Dụng tâm lúc hữu sự
Bị phép nước luật vua
Hay gặp phải cường hào
Ðem chuộc thân giữ mạng
Hoặc trang trải nợ nần
Hoặc phòng cơn đói kém
Sự cất giấu như vậy
Là thường tình thế gian
Vị tất đã an toàn

Dù chôn sâu giấu kín
Có khi bị thất thoát
Vì tài chủ lãng quên
Hay long chủng dời đổi
Dạ xoa đoạt mang đi
Hay bị kẻ thừa tự
Sanh lòng tham đánh cắp
Hoặc hết phước làm chủ
Tài sản tự biến mất

Ai bố thí trì giới
Phòng hộ và tự chế
Gọi cất giữ tài sản
Bảo đảm và an toàn
Ai cúng dường đền tháp
Năng phụng dưỡng mẹ cha
Hậu đãi bậc huynh trưởng
Hay khách khứa láng giềng
Khéo cất giữ như vậy
Không ai chiếm đoạt được

Khi mạng sống chấm dứt
Bao của tiền bỏ lại
Chỉ mang theo phước đức
Phước là tài sản thật
Không thể bị chiếm đoạt
Bậc trí tạo phúc nghiệp
Thứ tài sản đáng quí
Khiến trời người các cõi
Ðược mãn nguyện hài lòng

Người màu da tươi sáng
Giọng nói đẹp lòng người
Dung mạo nhìn dễ mến
Có phong cách đoan trang
Người quyền quí cao sang
Bậc vương triều tôn chủ
Bậc chuyển luân thánh chúa
Bậc thiên vương cõi trời
Tất cả quả lành nầy
Do công đức đã tạo

Những hạnh phúc trần gian
Cùng thiên lạc cõi trời
Quả niết bàn vô thượng
Tất cả quả lành nầy
Do công đức đã tạo
Người có được bạn lành
Thuần thục trong thiền định
Ðạt chánh trí giải thoát
Tất cả quả lành nầy
Do công đức đã tạo

Bốn tuệ giác phân tích
Của thánh đệ tử Phật
Hay độc giác toàn giác
Tất cả quả lành nầy
Do công đức đã tạo

Bởi lợi lạc to lớn
Của phước hạnh đã làm
Nên thiện nhân hiền trí
Tán thán và khuyến khích
Sự cất giấu tài sản
Bằng tích lũy phước lành (lạy)

Nếu thì giờ cho phép có thể tụng thêm kinh Ðáo Bỉ Ngạn

Trì Niệm

Nam mô Phật
Nam mô Pháp
Nam mô Tăng

Chân ngôn

Bhavatu sabbamaṅgalaṃ
Rakkhantu sabbadevatā
Sabbabuddhānubhāvena
Sabbadhammānubhāvena

Chú Nguyện

Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh

Tất cả cùng tụng qui sám và hồi hướng

-ooOoo-

IV.12 Nghi Thức Cảnh Sách

Tụng niệm Phật ngôn cảnh tỉnh mê lầm, dứt trừ vọng chấp. Tụng trong các tuần thất, lễ an táng.

Kính lễ

Ðệ tử chúng con
Trang nghiêm ba nghiệp
Ðảnh lễ Tam Bảo
Vô thượng tôn Phật
Vi diệu Chánh Pháp
Thánh đức Tăng Già. (3 lần)

Sái Tịnh

Pháp vi diệu nghìn thân nan ngộ
Phước nhơn thiên muôn thuở khó cầu
Ngày tàn tháng lụn qua mau
Ðắm say trần cảnh vùi đầu tử sinh

Kỳ Nguyện

Nay toàn gia quyến tín thành ngưỡng vọng Tam Bảo nguyện kỳ siêu độ hương linh... pháp danh ... sanh ... mệnh chung ... hưởng thọ (dương) ... tuổi.

Cõi thế phù du mong dứt mê tâm hướng về nẻo sáng. Phật Pháp nhiệm mầu nguyện tinh tấn vượt thoát bờ mê.

Cảm nhận tình thân thượng hưởng phước lành

Lắng nghe tụng niệm viên thông lẽ đạo

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kệ Tỉnh Thức

Lẽ tử sanh xưa nay thường sự
Khổ biệt ly muôn thuở đương nhiên
Khách hồng trần trăm nỗi đảo điên
Bậc thiện trí vượt ngoài hệ lụy
Cuộc trầm luân khởi từ vô thủy
Nước mắt nhiều hơn bốn đại dương
Ðã bao đời dâu bể tang thương
Xương trắng trải phủ đầy đại địa
Dù một kiếp trọn vui không dễ
Những phù du hưng phế đổi thay
Tuổi thanh xuân gẫm có bao ngày
Già đau chết hỏi ai tránh khỏi
Kìa bao cuộc thăng trầm danh lợi
Những nhục vinh kết nối liền nhau
Khi qua rồi còn lại niềm đau
Gió đời thổi phàm tâm xao động
Kìa yêu thương buồn vui huyễn mộng
Tình thân nhân bằng hữu phu thê
Thương phải xa ghét phải gần kề
Ai trọn kiếp không điều ngang trái
Kìa sự nghiệp bạc vàng của cải
Ðổ mồ hôi nước mắt dựng xây
Vật ở đời tay lại qua tay
Buông tất cả khi tàn hơi thở
Kìa kiến chấp hữu vô ngã sở
Bao tị hiềm cùng chuyện can qua
Lắm đổi dời trong mỗi sát na
Hạnh phúc đó não phiền cũng đó
Người trí hiểu căn nguyên thống khổ
Tìm hướng đi thoát ngõ quẩn quanh
Ngược dòng mê chánh đạo thực hành
Chứng thánh quả đoạn mầm sanh tử
Nương Phật Ðà chí tôn chí thánh
Nương Pháp mầu đại hạnh đại duyên
Nương Tăng Già vô thượng phước điền
Nguyện uy đức cao dầy tiếp độ

Nam mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo
Nam mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo
Nam mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo (lạy)

Nếu thì giờ cho phép có thể tụng thêm kinh Duyên Sinh

Trì Niệm

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Chân ngôn

Aniccā vata saṅkhārā
upādavayadhammino
upajjitvā nirujjhanti
tesaṃ vūpasamo sukho

Chú Nguyện

Do thiện sự đã làm
Do hồi hướng đã nguyện
Do Tăng lực đã cầu
Xin tựu thành phúc quả.

-ooOoo-

Ðầu trang | Mục lục | 1.1 | 1.2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 4.1 | 4.2 | 5.0 | 6.0

 

Chân thành cám ơn Tỳ kheo Giác Đẳng, chùa Pháp Luân, Texas, Hoa Kỳ, đã gửi tặng bản vi tính
(Bình Anson, 06-2003)

[Trở về trang Thư Mục]
last updated: 22-06-2003