BuddhaSasana Home Page
This document is written in Vietnamese, with Unicode Times font


Lịch Sử Ðức Phật Tổ Cồ Ðàm

Maha Thongkham Medhivongs


  

MỤC LỤC

Lời tựa

Thiên Thứ Nhứt: Chuyển Pháp Luân.
Thiên Thứ Nhì: Ðộ Yassakulaputta.
Thiên Thứ Ba: Ðộ Ba Vị Ðạo Sĩ Tên Uruvelakassapa ở Uruvelapadesa.
Thiên Thứ Tư: Ðộ Hai Vị Ðại Ðệ Tử.
Thiên Thứ Năm: Về Thành Ca Tỳ La Vệ.
Thiên Thứ Sáu: Ðộ Bà Gia Du Ðà La
Thiên Thứ Bảy: Dòng Thích Ca Xuất Gia (a, b)
Thiên Thứ Tám: Thọ Ký Ðức Phật Tổ Vị Lai Ðức Di Lặc.
Thiên Thứ Chín: Ðộ Ðức Tịnh Phạn Vương Ðắc A-La-Hán Quả Và Ngài Nhập Diệt
Thiên Thứ Mười: Dùng Thần Thông Thắng Ngoại Ðạo
Thiên Thứ Mười Một: Thuyết Pháp Ðộ Phật Mẫu Ở Cõi Trời Ðao Lợi.
Thiên Thứ Mười Hai: Ðức Thế Tôn Ngự Trở Về Cõi Thế Gian.
Thiên Thứ Mười Ba: Những Chuyện Lạ Xảy Ra Trong Bốn Mươi Lăm Năm Truyền Ðạo Của Ðức Phật Tổ Cồ Ðàm (a, b, c, d, e, f)
Thiên Thứ Mười Bốn: Hai Vị Ðại Ðệ Tử Nhập Niết Bàn.
Thiên Thứ Mười Lăm: Ðức Thế Tôn Nhập Niết Bàn.
Thiên Thứ Mười Sáu: Chia Xá Lợi.

-ooOoo-

Lời Tựa

Với quyển kinh chừng nầy trang mà đề tựa là "LỊCH SỬ ÐỨC PHẬT TỔ CỒ ÐÀM" thật là không thích đáng. Nhưng tôi không thấy phải chọn lấy một tựa nào hơn. Vì trong phạm vi quyển nầy tôi trích những chuyện lạ xảy ra trong vòng bốn mươi lăm năm truyền đạo của đức Phật Tổ, nghĩa là bắt đầu từ Chuyển pháp luân đến nhập diệt. Chẳng hạn như chuyện Ngài dùng thần thông để hóa độ ba vị đạo sĩ tên Kassapa (Ca Diếp).

Sự thật trong vòng bốn mươi lăm năm truyền đạo chuyện gì đã xảy ra cũng là chuyện lạ. Nhưng nơi đây tôi chỉ lược thuật chuyện mà đức Thế Tôn phải nhọc công nhiều như phải dùng thần thông để hóa độ; hay phải mất thời giờ, để hóa độ người hữu duyên. Dầu tôi cố công tìm sưu tầm nhưng với phạm vi của quyển sách thời giờ hiếm hoi của người tại gia cư sĩ thì chắc chắn rằng: Chưa đủ vào đâu hết. Vì vậy, tôi cầu xin chư Ðại Ðức và chư Thiện trí thức thông cảm tha lỗi.

Cầu xin Quí Ngài đã xem quyển kinh nầy đắc được những pháp mà chư Thánh nhơn đã đắc.

Soạn giả
Maha THONGKHAM MEDHIVONGS

-ooOoo-

 Ðầu trang | Trang kế


Chân thành cám ơn Ðại đức Giác Ðồng đã gửi tặng phiên bản điện tử (Bình Anson, 04-2001)


[Trở về trang Thư Mục]

update: 25-04-2001