BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


THE AIM AND WAY OF LIFE

Venerable Sri Dhammananda Mahathera

MỤC ÐÍCH CUỘC ÐỜI VÀ
ÐƯỜNG LỐI SỐNG

Hòa thượng K. Sri Dhammananda
Tỳ kheo Thích Tâm Quang dịch

As human beings we must have an aim in our life. A person not observing a righteous way of life will never find the aim of life and if he does not uphold some noble principles he can even become a danger to society. No doubts scientists and psychologists have widened our intellectual horizon, but they have not likewise been able to give us a purpose in life, which only noble principles could do.

Religion also originally developed as humanism to uphold humane qualities. Later, it was introduced as a divine law. However, a noble way of life is needed to maintain our human values and dignity. The noble of life to be discussed here is a proven method wherein by cultivating the mind one could gain supreme wisdom.

 

Countries in which attempts were made to supplant the noble principles of religion with socialism or materialism have been proved to be modern day failures. It is apparent that human beings must have some noble principles to gain confidence in life.

Human beings must choose a rational and meaningful way of life based on their firm conviction and not one founded on mere mythological beliefs, traditional practices and theories. One should not force anyone to accept any particular religious laws nor exploit his or her sake of poverty, illiteracy or emotions to induce that person to accept their beliefs.


A person should be free to choose a reasonable way of life according to his or her understanding capacity. Following a religion blindly only abuses human intelligence and dignity. Human beings have common sense to distinguish between right and wrong. They can adapt themselves to changing circumstances. They should therefore choose a respectable way of life that is suitable and one that measures up to their expectations. They must be properly guided in this respect and then given a chance to decide for themselves without recourse to any form of coercion.

Là một con người chúng ta phải có một mục đích cho cuộc sống. Kẻ không theo đúng con đường chính đáng của đời sống sẽ không bao giờ tìm thấy mục đích cuộc đời và nếu không gìn giữ một vài nguyên tắc cao thượng, kẻ đó có thể trở nên nguy hiểm cho xã hội. Chắc chắn là các khoa học gia và các nhà tâm lý học đã mở rộng chân trời trí thức nhưng họ cũng chưa thể cho chúng ta mục đích trong đời sống mà chỉ có những nguyên tắc cao thượng mới có thể đạt được.

Tôn giáo trong lúc tiên khởi cũng phát triển nhân đạo để gìn giữ những đức tính của con người. Sau này, tôn giáo đề cập đến như một định luật thiêng liêng. Tuy nhiên, con đường cao thượng của đời sống được bàn luận nơi đây là một phương pháp được chứng nghiệm bằng cách trau dồi trí óc con người có thể đạt được trí tuệ tối thượng.

Các quốc gia với những cố gắng thay thế nguyên tắc cao thượng của tôn giáo bằng chủ nghĩa xã hội hay duy vật cho thấy đã bị thất bại trong thời đại này. Rõ ràng con người phải có một số nguyên tắc cao thượng để đạt được sự tin tưởng trong cuộc sống.

Con người phải chọn một đường lối hữu lý và có ý nghĩa cho cuộc sống căn cứ vào niềm tin tưởng vững chắc của mình và không nên chỉ đặt nền tảng vào niềm tin thần thoại, thực hành truyền thống và lý thuyết không thôi. Ta không nên áp bức người khác chấp nhận bất cứ định luật tôn giáo đặc biệt nào của mình hay lợi dụng khai thác tình trạng nghèo khổ, mù chữ hay lúc xúc động để xúi người đó theo niềm tin của mình.

Một người phải được tự do lựa chọn lựa đường lối hữu lý cho cuộc sống theo tầm hiểu biết của mình. Theo tôn giáo một cách mù quáng chỉ làm hại đến trí óc và phẩm cách của con người. Con người có kiến thức thông thường để phân biệt giữa cái phải và trái. Con người có thể tự mình thích nghi với những hoàn cảnh thay đổi. Cho nên con người chọn một con đường đáng kính của đời sống, một cuộc sống thích hợp và đạt được tiêu chuẩn những mong ước của mình. Con người phải được hướng dẫn đúng cách trong phương diện ấy và tự mình quyết định mà không phải trông nhờ vào bất cứ một hình thức áp bức nào cả.

THE MIDDLE-WAY

The noble way of life that is being introduced here is a practical educational system of mental culture known to the world some twenty five centuries ago. the founder of this way of life was a most enlightened and compassionate teacher. This method is also variously known as the Middle-Path, a righteous way of life, an ethico-philosophical system, a do-it-yourself method and also can be introduced as a path of freedom and reason. It teaches us to do three things; namely, to refrain from doing bad deeds, to be of some service to others and to maintain a healthy pure mind.

This message is very meaningful and practical. Yet, people experience difficulties when they try to put them into practice. The reason for this is due to their own inherent human weaknesses. The moral conduct of human beings plays a most important part in this way of life. Its great teacher once said, "My teaching is not to come and believe but to practise". It encourages people to study the teachings fully to allow them to judge for themselves whether they should accept the teachings or not. No one is asked to come and accept this way of life without first having had an understanding of its teachings.

Superfluous rites and rituals, and animal sacrifices have no significance in this noble way of life. Superstitious beliefs, fear of supernatural beings and secret doctrines are not encouraged. People have the liberty to investigate for themselves the teachings and to ask questions so as to clear their doubts. According to the teacher of this way of life, one should not believe help one to bear anything merely because the founder of this noble method to be a great sage or because it had all along been traditionally accepted by many; but only by reasoning and common sense can one decide to accept it. This teacher also advises any one not to accept nor to reject anything hastily on impulse but to investigate it thoroughly before coming to a final decision.

CON ÐƯỜNG TRUNG ÐẠO

Con đường cao thượng của đời sống được giới thiệu tại đây là một hệ thống giáo dục thực tiễn về việc mở mang tâm trí được thế giới biết đến từ 25 thế kỷ qua. Người sáng lập ra con đường này là một vị Thầy giác ngộ và từ bi nhất. Phương pháp này cũng được gọi là con đường Trung-Ðạo, con đường chính đáng của đời sống, một hệ thống triết lý-đạo đức, một phương pháp tự mình thực hành lấy và cũng được nhận thức là một con đường giải thoát và hữu lý. Phương pháp này dạy chúng ta ba điều ấy là: giữ không làm những hành động xấu, làm điều thiện cho người khác và giữ tâm trí thanh tịnh lành mạnh.

Thông điệp này rất có ý nghĩa và thực tiễn. Ðúng, người ta gặp khó khăn khi thực hành những điều này. Lý do là vì nhược điểm cố hữu của con người. Hạnh kiểm của con người giữ một vai trò quan trọng nhất trong đường lối sống. Ðức Ðại Ðạo Sư này có lần nói: "Giáo Lý của Ta không phải là để đến mà tin theo, mà là để thực hành". Ðiều này khuyến khích người ta nghiên cứu tường tận giáo lý của Ngài và tự suy xét nên hay không nên chấp nhận giáo lý này. Không một ai bị mời đến để chấp nhận đường lối sống này mà không hiểu thấu giáo lý của Ngài.

Nghi thức và nghi lễ không cần thiết, hy sinh các súc vật đều không có một ý nghĩa gì trong đường lối cao thượng của đời sống. Niềm tin dị đoan, sợ hãi các đấng siêu nhiên và các học thuyết bí mật không được khuyến khích. Người dân hoàn toàn tự do trong việc điều tra những giáo lý của Ngài và đặt những câu hỏi để làm sáng tỏ những điều nghi ngờ. Theo vị Thầy về đường lối của đời sống, ta không nên tin là giúp đỡ người khác để họ theo chỉ vì người sáng lập ra phương pháp cao quí ấy là một hiền triết vĩ đại hay là vì theo truyền thống đã được chấp nhận bởi một số đông; nhưng chính là bằng cách lý luận và hiểu biết thông thường có thể cho ta quyết định chấp nhận phương pháp ấy. Vị Mô Phạm này cũng khuyên bất cứ ai không nên chấp nhận hay bác bỏ hoàn toàn vội vàng điều gì dưới áp lúc nhưng nên điều tra kỹ càng truớc khi đi đến quyết định tối hậu.

NOBLE PATH

The noble Eight-fold Path taught in this way of life is Perfect-understanding, Perfect-thought, Perfect-speech, Perfect-action, Perfect-livelihood, Perfect-effort, Perfect-mindfulness and Perfect-concentration. (Dr. Rhys Davids, English well known Orientalist said: "Buddhist or not Buddhist, I have examined every one of the great religious systems of the world, and in none of them have I found anything to surpass, in beauty and comprehensiveness, the Noble Eightfold Path and The Four Noble Truth of the Buddha. I am content to shape my life according to the path".)

This unique middle path is a code of morality which paves the way for people to lead a noble and peaceful life.

The Middle Path is neither a metaphysical nor a ritualistic path; it is neither dogmatism nor skepticism; neither self-indulgence nor self-torture; neither eternalism nor nihilism; neither a law given by some divine authority nor a mere imagination of man. It is a path of Enlightenment, a means of deliverance from suffering of unsatisfactoriness. This way of life rejects the idea that human beings are sufferings today because their original sins. Every living thing, including plant life, experiences suffering. Every person carries his or her merits and demerits individually. Human beings are solely responsible for their own pain or pleasure.

 

One who follows the middle path should find real peace and happiness. One should be able to lead a respectable life without being a slave to any form of belief, thus contributing to one's peace and happiness by living in complete harmony with others and the environment.

CON ÐƯỜNG CAO QUÝ

Con đường cao quý, Bát Chánh Ðạo dạy bởi Ðức Phật là Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm và Chánh Ðịnh. (Tiến Sĩ Rhys Davids, một học giả người Anh nổi tiếng, nghiên cứu về Ðông Phương Học tuyên bố: "Là Phật Tử hay không phải là Phật Tử, tôi đã quan sát mọi hệ thống của các tôn giáo trên thế giới, tôi đã khám phá ra không một tôn giáo nào có thể vượt qua được vẻ đẹp và sự quán triệt Bát Chánh Ðạo và Tứ Diệu Ðế của Ðức Phật. Tôi rất mãn nguyện đem ứng dụng cuộc đời tôi theo con đường đó".)

Con đường Trung-đạo độc nhất này là đạo lý căn bản đưa con người tới cuộc sống cao thượng và an lạc.

Con đường Trung-đạo không phải là một con đường trừu tượng và cũng không phải là một con đường nghi thức. Con đường này cũng chẳng phải giáo điều và cũng chẳng phải hoài nghi chủ nghĩa, chẳng phải tự mình say đắm mải mê và cũng chẳng phải tự mình hành xác, chẳng phải là thuyết bất diệt và cũng chẳng phải là thuyết hư vô, chẳng phải là một định luật ban hành bởi chức quyền thần thánh nào đó và cũng chẳng phải chỉ thuần túy là trí tưởng tượng của một người. Ðó là con đường Giác Ngộ, một phương cách để giải thoát khỏi khổ đau và bất toại nguyện. Con đường này bác bỏ ý kiến là con người ngày nay đau khổ vì tội nguyên thủy. Mỗi sinh vật, kể cả đời sống của cây cỏ, đều chứng nghiệm khổ đau. Mỗi con người mang theo nơi cá nhân mình những điều tốt và những điều xấu.

Người theo con đường Trung-đạo tìm thấy niềm an lạc và hạnh phúc thực sự. Con người có thể tiến tới một cuộc đời đáng kính mà không cần phải làm tôi mọi cho bất cứ một niềm tin nào, góp phần vào an lạc và hạnh phúc của mình bằng cách sống hài hòa với những người khác và với môi trường chung quanh.

REAP WHAT YOU SOW

This way of life satisfies humanity's most profound and lofty aspirations. Yet it is able to the stress and strain of every day life, besides giving a purpose to life. It does not instill fear in people. Good begets good and bad begets bad. Every action has its reaction. These are universal laws. This way of life fully agrees with these fundamental laws and people have to abide by them and "reap what you sow"

 

People perpetrate evil deeds out of greed, anger and ignorance. Such weaknesses can only be overcome through self-realisation. The fortunes and misfortunes people experience in this world are not due to some external influences but to the good and bad actions, words and deeds they themselves had previously committed. For this very reason, the teaching says: "We are the results of what we were, and we will be the results of what we are". That means we are responsible for everything in our life.

 

Forgiveness of sin is not acknowledged in this way of life. One is solely responsible for one's own actions, good or bad. If one has committed evil, one has to face up to the consequences. The only way to purge the mind of evil is to do only good. It is only through a long process of mental training that the mind could become purified.


This way of life teaches that death is not the end of life. A living being is just a bundle of energies holding the elements together. The physical death of a being is just an interlude in the repeated cycle of birth and death. Therefore, a being 'not the same and not the different' continues to live, life after life, until the aim of life is finally attained.

According to this teaching, cause and effect play a very important part in our lives. In a cycle of cause and effect, a first cause in inconceivable for the cause ever becomes the effect, and the effect in turn becomes the cause. Everything that exists is interdependent.

BẠN GẶT CÁI GÌ BẠN GIEO

Con đường Trung-đạo thỏa mãn hầu hết các khát vọng sâu xa và cao quý của nhân loại. Ðúng là nó có thể đem đến sức chịu đựng khó khăn và căng thẳng hàng ngày ngoài việc đem mục đích cho đời sống. Con đường đó không đem sợ hãi đến cho con người. Làm tốt được tốt và làm xấu được xấu. Mỗi hành động đều có phản ứng riêng của nó. Ðó là định luật vũ trụ. Con đường trung đạo hoàn toàn đồng ý với các định luật căn bản trên và con người bị chi phối bởi các định luật này, "bạn gặt cái gì bạn gieo".

Con người gây ra các hành động tội lỗi do tham lam, sân hận và ngu si. Những nhược điểm trên có thể vượt qua được bằng sự phát triển năng khiếu bản thân. May mắn hay rủi ro mà con người chứng nghiệm trên thế giới này không phải là do ảnh hưởng bên ngoài mà là do các hành động tốt hay xấu, do các lời nói và việc làm mà chính họ đã vi phạm trước đây. Vì lý do trên, giáo lý này dạy: "Chúng ta là kết quả những việc chúng ta làm ở quá khứ và chúng ta sẽ là kết quả của những việc chúng ta làm bây giờ". Trên đây có nghĩa là chúng ta chịu trách nhiệm mọi điều trong đời sống của chúng ta.

Tha thứ tội lỗi không được thừa nhận trong đường lối sống này. Ta chịu trách nhiệm về hành động tốt xấu của chính mình. Kẻ phạm tội lỗi phải đối đầu với hậu quả. Con đường duy nhất là phải thanh lọc tâm trí khỏi các tội lỗi và chỉ làm việc thiện. Chỉ bằng cách huấn luyện tâm trí sau một thời gian dài, tinh thần mới trở nên thanh tịnh.

Con đường Trung-đạo dạy chết chưa phải là chấm dứt cuộc đời. Một chúng sinh chỉ là tổng hợp của các năng lượng giữ các yếu tố lại với nhau. Cái chết về cơ thể của một chúng sinh chỉ là một cảnh nhỏ xen vào giữa cái vòng sinh tử, tử sinh tiếp nối. Cho nên một chúng sinh 'không giống như vậy và cũng không khác" tiếp tục sống đời này qua đời nã, cho đến khi mục đích của cuộc đời cuối cùng đạt được.

Theo lời dạy này, nhân quả là một phần rất quan trọng trong đời sống của chúng ta. Trong vòng nhân quả, nguyên nhân đầu tiên không nhận thức được vì nhân chưa thành quả, và quả quay về trí thành nhân. Mãi vật hiện hữu đều phụ thuộc lẫn nhau (duyên).

A GREAT TEACHER

The founder of this unique method is not a myth but a Great Teacher who actually lived in this world. He never tried to present himself as a supernatural being but as a human being who had himself realised the absolute truth: the cosmic of universal law, the secret of life and the real cause of suffering and happiness. He makes no claim to divinity.

Today, this teacher is not only honoured by hundreds of millions of his followers but also by the culture people and intellectuals throughout the world. Although this Noble Man, this Liberator, this Social Reformer, this Democrat and Inspirer had passed away, he left behind a noble message for humanity to follow in order to eliminate human suffering, misery, fear, worry and unsatisfactoriness. From his message one can gain happiness in this life and in the life hereafter: The ultimate liberation of all human suffering.

 

This great teacher comforted the bereaved. He helped the poor who were neglected. He ennobled the lives of the deluded and purified the lives of criminals. He consoled the weak, united the divided, enlightened the ignorant, clarified the doubts of mystics, elevated those debased and dignified the noble. Both the rich and the poor, the saintly and the criminal loved him. Despotic or Righteous Kings, famous or obscure princes and nobles, generous or stingy millionaires, haughty or intelligent scholars, and destitutes, paupers, down-trodden scavengers, wicked murderers, cannibals, despised courtesans - all benefited by his noble way of life, wisdom and compassion.

 

His noble example is a source of inspiration to all. His serene and peaceful countenance was indeed soothing to the troubled. His message of peace and tolerance was welcomed by all with indescribable joy and was of lasting benefit to everyone who had the good fortune to hear and practise it. His iron will, profound wisdom, universal love, boundless compassion, selfless service, brave renunciation, perfect purity, magnetic personality, exemplary methods employed to introduce his teachings and his final success - all these factors have inspired about one fifth of the population of the world today to hail and honour this teacher as their supreme master.

 

This noble teacher sacrificed his worldly pleasures for the sake of suffering humanity to seek the Truth and to show the path of deliverance from suffering. He visited the poor people whilst kings and ministers had to visit him. After his enlightenment he had dedicated 45 years of his life for guiding deluded human beings to lead meaningful, respectable and peaceful lives.

This great teacher feared none nor did he instill fear in others. This is one quality that should be cultivated by all in this war-torn world of ours where the most precious thing - life - is sacrificed at the alter of brute force and where armaments are creating fear, tension and hatred. He also did not create temptations of sensual pleasure as a means to introduce his noble way of life.

 

He was the perfect scientist in the study of life; the perfect psychologist who analysed the nature of the mind to the extent that his teaching was acclaimed as a scientific method. modern scientific discoveries never come in conflict with his teaching.

To great philosophers and unbiased thinkers, he is a teacher who understood worldly conditions in its proper perspective. To moralists his teaching was the highest code of discipline. He symbolizes perfection. "He was the perfect model of all the virtues he preached". To rationalists, he the most liberal-minded noble teacher. To free-thinkers, he is a teacher who encouraged people to think independently to find out the truth. To agnostics, he is a very gentle and understanding teacher who guided humanity.

 

He was no doubt the most persuasive of all the great teachers. He never used compulsion of fear as a means of gaining converts. He has introduced a noble way of life without even attacking a religious label to it. What he wanted was to see people living in harmony as cultured, harmless and contented human beings by upholding his noble advice.

 

He was the humble servant of humanity, unperturbed by either praise or blame. He did not ask people to come and worship him or pray to him in order to gain salvation. He did not introduce his message by means of charismatic techniques or so called miraculous powers but by educating and convincing the public.

VỊ THẦY VĨ ÐẠI

Người sáng lập ra phương pháp độc nhất này không phải là một nhân vật thần thoại mà là một Ðại Ðạo Sư đã sống thực sự trên thế giới này. Ngài không bao giờ tự giới thiệu mình là một siêu nhân nhưng là một con người đã hiểu được chân lý tuyệt đối: Ðịnh luật vũ trụ hay phổ quát, bí mật của đời sống và nguyên nhân chính của khổ đau và hạnh phúc. Ngài không thần thánh hóa.

Ngày nay Vị Thầy này không những chỉ được tôn kính bởi hàng trăm triệu đệ tử của ngài mà cũng được tôn kính bởi các nhà trí thức, văn hóa khắp thế giới. Mặc dù Con Người Cao Quý đó, Người Giải Phóng Nhân Loại đó, Nhà Cách mạng Xã Hội đó, Nhà Dân Chủ và Sáng Tạo Cảm Hứng đó, đã qua đời nhưng đã để lại một thông điệp cao quí cho nhân loại theo để diệt trừ đau khổ, nghèo túng, sợ hãi, lo lắng và bất toại nguyện. Từ cái thông điệp của Ngài, con người có thể đạt được hạnh phúc trong đời sống này và cho kiếp sau: sự giải thoát chủ yếu tất cả đau khổ của con người.

Vị Thầy Vĩ Ðại này an ủi kẻ khốn cùng. Ngài giúp đỡ người nghèo khổ không được săn sóc. Ngài làm đời sống những người lừa dối thành cao quí và thanh tịnh hóa các đời sống của tội phạm. Ngài an ủi kẻ yếu hèn, đoàn kết người chia rẽ, giác ngộ kẻ ngu tối, và làm sáng tỏ các điều nghi ngờ, thần bí, nâng cao kẻ mất phẩm cách và trang nghiêm phẩm cách người cao quý. Người giàu lẫn người nghèo, các bậc thánh lẫn kẻ tội phạm ai nấy đều quí mến Ngài. Các Nhà Vua độc tài hay đạo đức, các hoàng tử hay các nhà quý phái nổi danh hay tầm thường, những nhà triệu phú hảo tâm hay keo kiết, những học giả kiêu căng hay thông minh, những kẻ cơ cực, cùng khổ, những công nhân bị áp bức, kẻ giết người ác độc, kẻ ăn thịt người, kỹ nữ bị khinh miệt - tất cả đều được lợi lạc bởi con đường sống cao thượng, bởi trí tuệ và lòng từ bi của Ngài.

Tấm gương cao quý của Ngài là nguồn cảm hứng cho tất cả. Phong thái thanh thoát và an lạc của Ngài đương nhiên xoa dịu người phiền não.Thông điệp hòa bình và khoan dung của Ngài được hoan nghênh bởi tất cả với niềm vui khôn tả, đem lợi lạc cho mọi người may mắn được nghe thấy và thực hành. Ý chí sắt thép của Ngài, trí tuệ sâu xa, tình thương bao la, từ bi không biên giới, lòng vị tha, sự từ bỏ dũng cảm, thanh tịnh tuyệt đối, nhân phẩm lôi cuốn, phương pháp gương mẫu sử dụng để trình bày giáo lý và sự thành công cuối cùng của Ngài - Tất cả những yếu tố trên gây cảm hứng cho một phần năm nhân loại trên thế giới ngày nay hoan hô và tôn kính Vị Thầy như một giáo chủ tối thượng.

Vị Thầy cao thượng này đã hy sinh lạc thú trần tục để cứu nhân loại đau khổ tìm ra Chân Lý và chỉ dẫn con đường giải thoát khỏi khổ đau. Ngài thăm viếng người nghèo khổ trong khi các Vua và các đại thần đến thăm Ngài. Sau khi Ngài giác ngộ Ngài đã dâng hiến 45 năm cuộc đời của Ngài để hướng dẫn chúng sinh vốn bị lừa dối, được vào đời sống có ý nghĩa, đáng kính và an lạc.

Ðức Ðại Ðạo Sư này không sợ một ai cả và cũng không gieo sợ hãi cho người khác. Ðó là một đức tính mà tất cả mọi người phải nên trau dồi trên thế giới tàn phá bởi chiến tranh của chúng ta, nơi đây điều quý giá nhất - đời sống - bị hy sinh tại bệ thờ của bạo lực và võ khí đã gây sợ hãi, căng thẳng và thù hận. Ngài cũng không tạo dục vọng về lạc thú nhục dục làm phương tiện để giới thiệu con đường cao thượng của đời sống.

Ngài là một khoa học gia toàn hảo trong việc nghiên cứu đời sống; là một nhà tâm lý học toàn bích phân tách về bản chất của tâm trí rộng đến mức giáo lý của Ngài được tán thuởng như một phương pháp khoa học. Những khám phá của khoa học hiện đại chưa bao giờ mâu thuẫn với giáo lý của Ngài.

Với những nhà triết học vĩ đại và những nhà tự do tư tưởng không thành kiến, Ngài là một vị thầy hiểu rõ điều kiện trần thế theo đúng viễn cảnh của nó. Với những nhà luân lý học, giáo lý của Ngài là điều lệ cao nhất về kỷ luật. Ngài tượng trưng cho sự toàn bích. "Ngài là người mẫu toàn hảo cho tất cả những đức hạnh mà Ngài thuyết giảng". Với những nhà duy lý học, Ngài là một vị thầy cao thượng tư tưởng phóng khoáng nhất. Với những nhà tự do tư tưởng, Ngài là vị thầy khuyến khích người dân tự do suy nghĩ để tìm ra chân lý. Với những nhà "cho rằng không thể biết" (ngoại trừ vật chất), Ngài là một vị thầy rất quân tử và hiểu biết hướng dẫn nhân loại.

Chắc chắn Ngài là một vị thầy có tài thuyết phục nhất trong số tất cả các thầy vĩ đại. Ngài không bao giờ sử dụng tính cách ép buộc hay sợ hãi là phương tiện để quy nạp. Ngài giới thiệu con đường cao thượng cho đời sống không cần dùng đến cả nhãn hiệu tôn giáo. Ðiều Ngài muốn là nhìn thấy người dân sống hòa hợp như những chúng sinh có văn hóa không làm hại ai, và mãn nguyện bằng cách duy trì lời khuyên cao quý của Ngài.

Ngài là một người phục vụ cho nhân loại rất khiêm nhường, không mà ng tới cả khen ngợi lẫn chê bai. Ngài không đài hỏi người ta phải đến sùng bái Ngài hay cầu nguyện Ngài để được giải thoát. Ngài không trình bày thông điệp của Ngài bằng kỹ thuật vuốt ve để thu hút hay cái gọi là thần thông phép lạ nhưng bằng cách giáo dục và thuyết phục đại chúng.

Xem tiếp Trang kế

Chân thành cám ơn Tỳ kheo Thích Tâm Quang, Chùa Tam Bảo, California đã gửi tặng bản vi tính
(Bình Anson, 04-2002)


[Trở về trang Thư Mục]
updated: 06-04-2002