BuddhaSasana Home Page
This document is written in Vietnamese, with Unicode Times font


Tiểu Bộ Tập 6 (Khuddakapatha 6)

Kinh Châu Báu

Ratana Sutta


 

Khp 6
Kinh Châu Báu
Khp 6
Ratana Sutta -- Treasures

"Phàm ở tại đời này,
Có sanh linh tụ hội,
Hoặc trên cõi đất này
Hoặc chính giữa hư không.
Mong rằng mọi sanh linh,
Ðược đẹp ý vui lòng,
Vậy, hãy nên cẩn thận,
Lắng nghe lời dạy này."

"Do vậy các sanh linh,
Tất cả hãy chú tâm,
Khởi lên lòng từ mẫn,
Ðối với mọi loài người.
Ban ngày và ban đêm,
Chúng đem vật cúng dường,
Do vậy không phóng dật,
Hãy giúp hộ trì chúng."

"Phàm có tài sản gì,
Ðời này hay đời sau,
Hay ở tại Thiên giới,
Có châu báu thù thắng.
Không gì sánh bằng được,
Với Như Lai (Thiện Thệ),
Như vậy, nơi đức Phật,
Là châu báu thù diệu,
Mong với sự thật này,
Ðược sống chơn hạnh phúc."

"Ðoạn diệt và ly tham,
Bất tử và thù diệu,
Phật Thích Ca Mâu Ni,
Chứng pháp ấy trong thiền.
Không gì sánh bằng được,
Với pháp (thù diệu) ấy.
Như vậy, nơi chánh pháp,
Là châu báu thù diệu.
Mong với sự thật này,
Ðược sống chơn hạnh phúc."

"Phật, Thế Tôn thù thắng,
Nói lên lời tán thán,
Pháp thiền định trong sạch
Liên tục không gián đoạn,
Không gì sánh bằng được,
Pháp thiền (vi diệu) ấy,
Như vậy, nơi chánh pháp,
Là châu báu thù diệu.
Mong với sự thật này,
Ðược sống chơn hạnh phúc."

"Tám vị bốn đôi này,
Ðược bậc thiện tán thán,
Chúng đệ tử Thiện Thệ,
Xứng đáng được cúng dường.
Bố thí các vị ấy,
Ðược kết quả to lớn.
Như vậy, nơi Tăng chúng
Là châu báu thù diệu.
Mong với sự thật này,
Ðược sống chơn hạnh phúc."

"Các vị lòng ít dục,
Với ý thật kiên trì,
Khéo liên hệ mật thiết,
Lời dạy Gotama!
Chúng đạt được quả vị,
Chúng thể nhập bất tử,
Chứng chứng đắt dễ dàng,
Hưởng thọ sự tịch tịnh.
Như vậy, nơi Tăng chúng
Là châu báu thù diệu.
Mong với sự thật này,
Ðược sống chơn hạnh phúc."

"Như cây cột trụ đá
Khéo y tựa lòng đất,
Dầu có gió bốn phương,
Cũng không thể giao động.
Ta nói bậc chơn nhân
Giống như ví dụ này.
Vị thể nhập với tuệ,
Thấy được những Thánh đế.
Như vậy, nơi Tăng chúng
Là châu báu thù diệu.
Mong với sự thật này,
Ðược sống chơn hạnh phúc."

"Những vị khéo giải thích,
Những sự thật Thánh đế,
Những vị khéo thuyết giảng,
Với trí tuệ thâm sâu,
Dầu chúng có hết sức
Phóng dật không tự chế,
Chúng cũng không đến nỗi,
Sanh hữu lần thứ tám.
Như vậy, nơi Tăng chúng
Là châu báu thù diệu.
Mong với sự thật này,
Ðược sống chơn hạnh phúc."

"Vị ấy nhờ đầy đủ,
Với chánh kiến sáng suốt,
Do vậy, có ba pháp,
Ðược hoàn toàn từ bỏ:
Thân kiến và nghi hoặc,
Giới cấm thủ cũng không.
Ðối với bốn đọa xứ,
Hoàn toàn được giải thoát.
Vị ấy không thể làm,
Sáu điều ác căn bản
Như vậy, nơi Tăng chúng
Là châu báu thù diệu.
Mong với sự thật này,
Ðược sống chơn hạnh phúc."

"Dầu vị ấy có làm,
Ðiều ác gì đi nữa,
Với thân hay với lời,
Kể cả với tâm ý,
Vị ấy không có thể,
Che đậy việc làm ấy.
Vị ấy được nói rằng.
Không thể thấy ác đạo.
Như vậy, nơi Tăng chúng
Là châu báu thù diệu.
Mong với sự thật này,
Ðược sống chơn hạnh phúc."

"Ðẹp là những cây rừng,
Có bông hoa đầu ngọn,
Trong tháng hạ nóng bức,
Những ngày hạ đầu tiên.
Pháp thù thắng thuyết giảng,
Ðược ví dụ như vậy,
Pháp đưa đến Niết bàn,
Pháp hạnh phúc tối thượng.
Như vậy, nơi đức Phật,
Là châu báu thù diệu.
Mong với sự thật này,
Ðược sống chơn hạnh phúc."

"Cao thượng, biết cao thượng,
Cho, đem lại cao thượng,
Bậc vô thượng thuyết giảng
Pháp cao thượng thù thắng.
Như vậy, nơi đức Phật,
Là châu báu thù diệu.
Mong với sự thật này,
Ðược sống chơn hạnh phúc."

"Nghiệp cũ đã đoạn tận,
Nghiệp mới không tạo nên,
Với tâm tư từ bỏ,
Trong sanh hữu tương lai.
Các hột giống đoạn tận,
Ước muốn không tăng trưởng,
Bậc trí chứng Niết bàn,
Ví như ngọn đèn này.
Như vậy, nơi Tăng chúng,
Là châu báu thù diệu.
Mong với sự thật này,
Ðược sống chơn hạnh phúc."

"Phàm ở tại đời này,
Có sanh linh tụ hội,
Hoặc trên cõi đất này,
Hoặc chính giữa hư không.
Hãy đảnh lễ đức Phật,
Ðã như thực đến đây,
Ðưọc loài Trời, loài người,
Ðảnh lễ và cúng dường.
Mong rằng với hạnh này,
Mọi loài được hạnh phúc!"

"Phàm ở tại đời này,
Có sanh linh tụ hội,
Hoặc trên cõi đất này,
Hoặc chính giữa hư không.
Hãy đảnh lễ Chánh pháp,
Ðã như thực đến đây,
Ðưọc loài Trời, loài người,
Ðảnh lễ và cúng dường.
Mong rằng với hạnh này,
Mọi loài được hạnh phúc!"

"Phàm ở tại đời này,
Có sanh linh tụ hội,
Hoặc trên cõi đất này,
Hoặc chính giữa hư không.
Hãy đảnh lễ chúng Tăng,
Ðã như thực đến đây,
Ðưọc loài Trời, loài người,
Ðảnh lễ và cúng dường.
Mong rằng với hạnh này,
Mọi loài được hạnh phúc!"

Whatever spirits have gathered here,
-- on the earth, in the sky --
may you all be happy
and listen intently to what I say.

Thus, spirits, you should all be attentive.
Show kindness to the human race.
Day and night they give offerings,
so, being heedful, protect them.

Whatever wealth -- here or beyond --
whatever exquisite treasure in the heavens,
does not, for us, equal the Tathagata.
This, too, is an exquisite treasure in the Buddha.
By this truth may there be well-being.

The exquisite Deathless -- ending, dispassion --
discovered by the Sakyan Sage in concentration:
There is nothing to equal that Dhamma.
This, too, is an exquisite treasure in the Dhamma.
By this truth may there be well-being.

What the excellent Awakened One extolled as pure
and called the concentration
of unmediated knowing:
No equal to that concentration can be found.
This, too, is an exquisite treasure in the Dhamma.
By this truth may there be well-being.

The eight persons -- the four pairs --
praised by those at peace:
They, disciples of the One Well-Gone, deserve offerings.
What is given to them bears great fruit.
This, too, is an exquisite treasure in the Sangha.
By this truth may there be well-being.

Those who, devoted, firm-minded,
apply themselves to Gotama's message,
on attaining their goal, plunge into the Deathless,
freely enjoying the Liberation they've gained.
This, too, is an exquisite treasure in the Sangha.
By this truth may there be well-being.

An Indra pillar,[1] planted in the earth,
that even the four winds cannot shake:
that, I tell you, is like the person of integrity,
who -- having comprehended
the noble truths -- sees.
This, too, is an exquisite treasure in the Sangha.
By this truth may there be well-being.

Those who have seen clearly the noble truths
well-taught by the one of deep discernment --
regardless of what [later] might make them heedless --
will come to no eighth state of becoming. [2]
This, too, is an exquisite treasure in the Sangha.
By this truth may there be well-being.

At the moment of attaining sight,
one abandons three things:
identity-views, uncertainty,
and any attachment to precepts and practices. [3]
One is completely released
from the four states of deprivation, [4]
and incapable of committing
the six great wrongs. [5]
This, too, is an exquisite treasure in the Sangha.
By this truth may there be well-being.

Whatever bad deed one may do
-- in body, speech, or in mind --
one cannot hide it:
an incapability ascribed
to one who has seen the Way.
This, too, is an exquisite treasure in the Sangha.
By this truth may there be well-being.

Like a forest grove with flowering tops
in the first month of the heat of the summer,
so is the foremost Dhamma he taught,
for the highest benefit, leading to Unbinding.
This, too, is an exquisite treasure in the Buddha.
By this truth may there be well-being.

Foremost,
foremost-knowing,
foremost-giving,
foremost-bringing,
unexcelled, he taught the
foremost Dhamma.
This, too, is an exquisite treasure in the Buddha.
By this truth may there be well-being.

Ended the old, there is no new taking birth.
dispassioned their minds toward further becoming,
they, with no seed, no desire for growth,
the prudent, go out like this flame.
This, too, is an exquisite treasure in the Sangha.
By this truth may there be well-being.

Whatever spirits have gathered here,
-- on the earth, in the sky --
let us pay homage to the Buddha,
the Tathagata worshipped by beings
human and divine.
May there be
well-being.

Whatever spirits have gathered here,
-- on the earth, in the sky --
let us pay homage to the Dhamma
and the Tathagata worshipped by beings
human and divine.
May there be
well-being.

Whatever spirits have gathered here,
-- on the earth, in the sky --
let us pay homage to the Sangha
and the Tathagata worshipped by beings
human and divine.
May there be
well-being.


Notes: This sutta also appears at Sn II.1

1. Indra-pillar: A tall hardwood pillar, planted at the entrance to a village. [Go back]

2. The person who has reached this stage in the practice will be reborn at most seven more times. [Go back]

3. These three qualities are the fetters abandoned when one gains one's first glimpse of Unbinding at Stream-entry (the moment when one enters the stream to full Awakening). [Go back]

4. Four states of deprivation: rebirth as an animal, a hungry shade, an angry demon, or a denizen of hell. In the Buddhist cosmology, none of these states is eternal. [Go back]

5. The six great wrongs: murdering one's mother, murdering one's father, murdering an Arahant (fully Awakened individual), wounding a Buddha, causing a schism in the Sangha, or choosing anyone other than a Buddha as one's foremost teacher. [Go back]

 

Source: Access to Insight,
https://world.std.com/~metta

HT Minh Châu dịch Việt English translation by Bhikkhu Thanissaro

Chân thành cám ơn anh Nguyễn Quang Trung đã có thiện tâm giúp đánh máy bản Việt ngữ (07/97)


[Trở về trang Thư Mục]