BuddhaSasana Home Page
This document is written in Vietnamese, with Unicode Times font


Tương Ưng, SN LVI.48

Khó được làm người


 

Ðây là bài kinh rất phổ thông, trong đó Ðức Phật khuyên chúng ta gắng tu hành vì sinh được làm người và có thiện duyên được thấy, hiểu và hành trì theo Phật Pháp là một điều rất khó.

 

Tương Ưng, SN LVI.48

Lỗ hổng

--"Ví như, này các Tỷ-kheo, quả đất lớn này chỉ toàn một bãi nước và một người đến ném xuống đấy một khúc cây có một lỗ hổng. Rồi gió phương Ðông thổi nó trôi về phương Tây; gió phương Tây thổi nó trôi về phương Ðông; gió phương Bắc thổi nó trôi về phương Nam; gió phương Nam thổi nó trôi về phương Bắc. Tại đấy, một con rùa mù cứ mỗi trăm năm nổi lên một lần. Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, con rùa mù ấy sau mỗi trăm năm nổi lên một lần, có thể chui cổ vào trong khúc cây có một lỗ hổng không?"

--"Thật khó được vậy, bạch Thế Tôn, con rùa mù ấy, sau mỗi trăm năm nổi lên một lần, có thể chui cổ vào trong khúc cây có một lỗ hổng ấy!"

-- "Thật khó được vậy, này các Tỷ-kheo, là được làm người! Thật khó được vậy, này các Tỷ-kheo, là Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác! Thật khó được vậy, này các Tỷ-kheo, là Pháp và Luật này do Thế Tôn thuyết giảng chiếu sáng trên đời. Nhưng nay, này các Tỷ-kheo, các Ông đã được làm người, và Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán, Chánh đẳng Chánh giác. Và Pháp và Luật được Như Lai thuyết giảng chói sáng ở đời.

"Do vậy, này các Tỷ-kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết: 'Ðây là Khổ '... 'Ðây là nguyên nhân của Khổ' ... 'Ðây là sự diệt Khổ' ... một cố gắng cần phải làm để rõ biết: 'Ðây là Con Ðường đưa đến Khổ diệt'.

Samyutta Nikaya, SN LVI.48

Chiggala Sutta
The Hole

--"Monks, suppose that this great earth were totally covered with water, and a man were to toss a yoke with a single hole there. A wind from the east would push it west, a wind from the west would push it east. A wind from the north would push it south, a wind from the south would push it north. And suppose a blind sea-turtle were there. It would come to the surface once every one hundred years. Now what do you think: would that blind sea-turtle, coming to the surface once every one hundred years, stick his neck into the yoke with a single hole?"

--"It would be a sheer coincidence, lord, that the blind sea-turtle, coming to the surface once every one hundred years, would stick his neck into the yoke with a single hole."

--"It's likewise a sheer coincidence that one obtains the human state. It's likewise a sheer coincidence that a Tathagata, worthy and rightly self-awakened, arises in the world. It's likewise a sheer coincidence that a doctrine and discipline expounded by a Tathagata appears in the world. Now, this human state has been obtained. A Tathagata, worthy and rightly self-awakened, has arisen in the world. A doctrine and discipline expounded by a Tathagata appears in the world.

"Therefore your duty is the contemplation: 'This is Stress...This is the origination of Stress...This is the cessation of Stress...This is the path of practice leading to the cessation of Stress.'"

HT Minh Châu dịch Việt English translation by Bhikkhu Thanissaro

 


[Trở về trang Thư Mục]