BuddhaSasana Home Page
This document is written in Vietnamese, with Unicode Times font


Tăng Chi IV.77

Những điều không tưởng

Giới thiệu: Ðức Phật khuyên chúng ta không nên hý luận về những điều không tưởng, không có ích lợi gì mà chỉ đưa đến cuồng loạn và thống khổ.-- (Bình Anson, tháng 10-2000).

Tăng Chi Bộ IV.77

Không Thể Nghĩ Ðược

-- Có bốn điều này không thể nghĩ đến được, này các Tỷ-kheo, nếu nghĩ đến, thời người suy nghĩ có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ. Thế nào là bốn?

1- Phật giới của các đức Phật, này các Tỷ-kheo, không thể nghĩ đến được, nếu nghĩ đến, thời người suy nghĩ có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ.

2- Thiền giới của người khi nhập Thiền, này các Tỷ-kheo, không thể nghĩ đến được, nếu nghĩ đến, thời người suy nghĩ có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ.

3- Quả dị thục của nghiệp, này các Tỷ-kheo, không thể nghĩ đến được, nếu nghĩ đến, thời người suy nghĩ có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ.

4- Tâm tư thế giới, này các Tỷ-kheo, không thể nghĩ đến được, nếu nghĩ đến, thời người suy nghĩ có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ.

Có bốn điều này không thể nghĩ đến được, này các Tỷ-kheo, nếu nghĩ đến, thời có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ.

Anguttara Nikaya IV.77

Acintita Sutta (Unconjecturable)

"There are these four unconjecturables that are not to be conjectured about, that would bring madness & vexation to anyone who conjectured about them. Which four?

1. "The Buddha-range of the Buđhas [ie. the range of powers a Buddha develops as a result of becoming a Buddha] is an unconjecturable that is not to be conjectured about, that would bring madness & vexation to anyone who conjectured about it.

2. "The jhana-range of a person in jhana [ie. the range of powers that one may obtain while absorbed in jhana] is an unconjecturable that is not to be conjectured about, that would bring madness & vexation to anyone who conjectured about it.

3. "The [precise working out of the] results of kamma is an unconjecturable that is not to be conjectured about, that would bring madness & vexation to anyone who conjectured about it.

4. "Conjecture about [the origin, etc., of] the world is an unconjecturable that is not to be conjectured about, that would bring madness & vexation to anyone who conjectured about it.

"These are the four unconjecturables that are not to be conjectured about, that would bring madness & vexation to anyone who conjectured about them."

(Hòa thượng Thích Minh Châu
dịch Việt)

(English translation by
Bhikkhu Thanissaro)


[Trở về trang Thư Mục]