BuddhaSasana Home Page
This document is written in Vietnamese, with Unicode Times font


Có Hay Không Có Linh Hồn Trong Phật Giáo?

Minh Chi

(Học viện Phật giáo Việt Nam)


Bài này thay cho bức thư gửi trả lời cụ Trần Văn, một độc giả của báo Giác Ngộ ở Lâm Ðồng. Ðáng lẽ bức thư của cụ phải được trả lời từ lâu, nhưng tôi cứ lần lữa mãi, một phần vì bận việc, nhưng lý do chính là tôi suy nghĩ nhiều về nội dung trả lời thế nào cho thích đáng, đối với một độc giả đã 81 tuổi, từng tham khảo về vấn đề này với nhiều bậc tôn túc .

Ðúng vậy như cụ nói chí phải, câu hỏi của cụ, mặc dù là thắc mắc trong tâm tư của rất nhiều người, thuộc mọi tầng lớp xã hội, nhưng là câu hỏi khó trả lời trong một buổi, vì vậy tôi chọn một giải pháp trung gian là viết thành một bài, hy vọng nhận được ý kiến của các nhà Phật học thông thạo vấn đề này sẽ viết nhiều bài nhằm giải toả thắc mắc cho cụ Văn và nhiều người khác .

-oOo-

Trước hết, Phật giáo không bác bỏ linh hồn, nếu linh hồn được hiểu đơn giản như là phần phi vật chất trong mỗi con người. Trong thuyết cơ bản của Phật giáo, như thuyết năm uẩn, phân tích người là một tập hợp năm uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức). Trong 5 uẩn thì chỉ có sắc uẩn là vật chất, còn 4 uẩn còn lại đều là phi vật chất, hay là thuộc phạm trù tinh thần .

Một cách phân tích khác, ngược với cách phân tích 5 uẩn là chia sắc uẩn thành 4 yếu tố : địa, thủy, hoả, phong gọi là 4 đại và tập hợp các yếu tố phi vật chất hay tinh thần thành một nhóm, gọi chung là thức hay thức đại (địa, thủy, hoả, phong, thức). Như chúng ta thấy qua bài thơ của Thiền sư Ðạo Huệ thời Lý :

Ðịa, thủy, hoả, phong, thức
Nguyên lai nhất thiết không
Như vân hoàn tụ tán
Phật nhất chiếu vô cùng
Sắc thân dự diệu thể
Bất hợp bất phân ly
Nhược nhân yếu phân biệt
Lô trung hoa nhất chi

Dịch ý :

Ðất, nước, lửa, gió, thức
Vốn tất cả đều là không
Cũng như mây hợp rồi tan
Còn mặt trời Phật thì chiếu vô cùng
Sắc thân và diệu thể
Không hợp cũng không chia ly
Nếu người muốn phân biệt
Thì cũng như hoa sen trong lò lửa

Bài thơ thiền của Thiền sư Ðạo Huệ cũng giúp trả lời phần nào thắc mắc "có linh hồn trong con người hay không?"điều mà chúng ta tưởng tượng là ở trong chúng ta có một linh hồn bất tử, linh thiêng, đồng thời cũng là cái ta tư duy, cảm thọ, tưởng tượng, ý chí quyết định làm việc này việc khác, phân biệt, hiểu biết v.v... Chúng ta không biết là ngay trong sự tưởng tượng của chúng ta đã có điều mâu thuẫn, vô lý, phản logic rồi, và chính đạo Phật bác bỏ cấu trúc tưởng tượng mâu thuẫn, vô lý và phản logic của chúng ta .

Ðạo Phật đặt câu hỏi :"Một linh hồn tưởng tượng là linh thiêng, là bất tử, không thay đổi, đồng thời cũng là cái ta tư duy cảm thọ, tưởng tượng, quyết định làm việc này hay việc khác, phân biệt hiểu biết...

Ðã có tư duy thì có tư duy sai hay đúng, cũng như đã có cảm thọ thì có vui buồn, thích hay không thích, ghét hay yêu. Ðã có phân biệt hiểu biết thì cũng có phân biệt hiểu biết sai hay đúng, làm sao một cái ta linh thiêng, bất tử và bất biến lại có thể tư duy đúng sai, cảm xúc vui buồn yêu ghét, phân biệt và phán xét có thể chính xác mà cũng có thể sai trái?

Khi xác nhận ta có một cái Ta kiểu như Atman của Aán độ giáo, hoàn toàn sáng suốt và tối thiện ở trong mỗi người chúng ta, thì lập tức sa lầy vào mâu thuẫn trùng trùng điệp điệp như đã phân tích trên đây, chính vì vậy mà Phật giáo bác thuyết Atman, tức là thuyết cái Ta của Aán độ giáo. Quan điểm phủ định đối với thuyết Atman rất là rõ trong nhiều kinh Phật Nguyên thủy, như Trường Bộ tập III, Trung Bộ tập I. Trong những kinh đó, thường gặp đi gặp lại như một điệp khúc, khi nói tới 5 uẩn :"Sắc không phải là ta, ta không phải là cái này, cái này không phải là tự ngã của ta..." Ðối với thọ, tưởng, hành, thức cũng đều lặp đi lặp lại điệp khúc như vậy. "Phải chăng là thích hợp khi xem cái vô thường, đau khổ, bị thay đổi như là tôi, tôi là cái này, cái này là tự ngã của tôi".

Vậy thì qua những kinh Phật đã dẫn, chúng ta phải hiểu đích thực Ðức Phật bác bỏ cái gì trong thuyết linh hồn hay là thuyết Atman? Cái mà đạo Phật bác là linh hồn hay Atman được tưởng tượng như một cái gì siêu nhiên, bất tử, bất biến. Ðức Phật không muốn đệ tử Ngài mất thì giờ vào những tư biện siêu hình như vậy, cũng không khác gì tư biện siêu hình về thế giới là vĩnh hằng hay sinh diệt, là hữu biên hay vô biên ...

Theo cách phân tích của đạo Phật, thì cái gì đã là vĩnh hằng, bất biến như cái linh hồn tưởng tượng của chúng ta thì làm sao chúng ta lại có thể trừ bỏ điều ác, hướng tới điều lành được, làm sao tâm ý chúng ta từ dơ bẩn lại có trở thành trong sạch, thanh tịnh? Theo cách nhìn của Phật giáo, thì trong con người chúng ta, dù là thành phần vật chất như sắc thân (tức sắc uẩn) dù là thành phần phi vật chất như thọ, tưởng, hành, thức, tất cả đều là vô thường, và chính là vì vô thường nên hàm chứa một khả năng tiến bộ vô tận. Nói ra thì có vẻ như mâu thuẫn, nhưng chính logic của cuộc sống là như vậy đó .

Ôủ trong con người có thể nói, mối quan hệ phức tạp, khó phân tích nhất là mối quan hệ giữa thân và tâm. Ðó là một câu hỏi, trong số 14 câu hỏi mà Phật không trả lời. Ở trong con người thân và tâm là một hay là hai?

Vì sao? vì khi nói tâm là nói tâm nào. Nếu đó là cái tâm thức tư duy cảm thọ bình thường, thì ngay trong câu đầu tiên của bài thơ thiền của Ðạo Huệ, chúng ta thâý rõ tất cả 5 uẩn, trong đó có thức uẩn, đều là vô thường. Như vậy, là theo đạo Phật, tất cả mọi thành phần dù là vật chất hay phi vật chất ở trong chúng ta cũng đều là vô thường, và vì là vô thường cho nên cũng là không rỗng, vô ngã, là "nguyên lai nhất thiết không" .

Ðồng thời Ðạo Huệ cũng nói đến chân tâm hay diệu thể, ở "trong chúng ta" mà, sách Phật thường nói là "không thể nghĩ bàn", siêu việt ngôn ngữ và tư duy bình thường, cho nên Ðạo Huệ miễn cưỡng nói "bất hợp bất phân ly" hay là "lô trung hoa nhất chi" (hoa sen trong lò lửa). Thật ra nói chân tâm nằm ở trong thân, cũng như nói hoa sen ở trong lò lửa, cũng là nói miễn cưỡng, nói điều không thể nói, đáng lẽ nên im lặng không nói gì hết, như Phật đã từng như vậy khi có người hỏi Phật là thân với tâm là một hay là hai. Chân tâm hay diệu thể (từ của Thiền sư Ðạo Huệ) hay diệu tánh (từ của Thiền sư Ngộ Ấn thời Lý) đều là cái chân lý tối hậu mà chúng ta chỉ có thể qua trực cảm huyền nhiệm (mystic intuition -xem cuốn Buddhist logic tập I bản Anh ngữ của viện sĩ Nga Scherbatsky, tr.63) để biết được mà thôi, còn nếu chỉ bàn luận và tư biện theo chiều sâu cũng chỉ là mất công, mất sức mà thôi. Bản thân Ðức Phật đã từng dùng ảnh dụ người mù sờ voi để phê phán như là vô ích mọi công phu tư biện và tranh luận để nắm bắt chân lý tối hậu . Ở đoạn trước, tôi đã dẫn chứng bài thơ thiền của Ðạo Huệ. Thiền sư Ngộ Aán, cũng ở đời Lý và có một ý tương tự :

Diệu tánh hư vô bất khả phân
Hư vô tâm ngộ đắc hà nan
Ngọc phần sơn thượng sắc thường nhuận
Liên phát lô trung thấp vị càn
Ngọc tuy đốt trên núi, nhưng màu sắc vẫn tươi
Hoa sen trong lò vẫn nở

Tất cả những ảnh dụ kiểu như hoa sen trong lò, ngọc đốt trên núi để phản ánh cái bất lực của ngôn ngữ để nói điều không thể nói, mô tả điều không thể mô tả. Một lần nữa, đạo Phật nhắc nhủ chúng ta, muốn giác ngộ và giải thoát, đi theo con đường Phật chỉ bày thì phải đi, phải tu, chứ không thể nói suông được .

Ðức Phật khuyến cáo chúng ta hãy quán thân trên thân, quán thọ trên các cảm thọ, quán tâm trên các hành tướng của tâm, và quán các pháp đều là vô thường (xem kinh Ðại niệm xứ thuộc Trường Bộ II). Và quán sát như vậy là để nhằm những mục đích rất thực tiễn. Quán thân là để cho tâm hành được an tịnh. Quán các cảm thọ là để cho tâm hành cũng được an tịnh.Quán tâm là để cho tâm được hân hoan, tâm được định tĩnh, và cuối cùng tâm được giải thoát .

Nêú tất cả Phật tử Tăng Ni chúng ta bỏ được cái tật tư biện siêu hình thì sự nghiệp tu hành của chúng ta cũng sẽ đỡ phiền phức và đơn giản biết bao!

Nêú tất cả Phật tử Tăng Ni chúng ta hàng ngày học như vậy, thực hành như vậy, thì tự nhiên câu hỏi "con người có linh hồn hay không" hay là nói theo Ấn độ giáo, có Atman hay không, sẽ tự nhiên và tự khắc được giải đáp ./.

(Tuần báo Giác Ngộ số 28 / 2000)

-ooOoo-


Source: LotusNet Productions, http://www.lotuspro.net/


[Trở về trang Thư Mục]