Trang gốc

Trang web BuddhaSasana

Times (Unicode) font

 

TÂM SỞ  (Cetasikas)
Môn Tâm lý và Triết học Phật giáo

Nguyên tác: Cetasikas
Tác giả: Nina Van Gorkom
Dịch giả: Tỳ kheo Thiện Minh


MỤC LỤC

Lời nói đầu.

Lời giới thiệu.

PHẦN I - SỞ HỮU BIẾN HÀNH (Sabbacitta sadharana)

Chương 1:  Xúc (Phassa)

Chương 2:  Thọ (Vedana)

Chương 3:  Tưởng (Sanna)

Chương 4:  Cố Ý, Sở Hữu Tư  (Cetana)

Chương 5:  Sở Hữu Tư  (Cetana)  Trong vòng luân hồi sinh tử.

Chương 6:  Sở hữu nhất hành tâm (Ekaggata)

Chương 7:  Mạng quyền và khéo tác ý  (Manasikara -jivitindriya)

PHẦN II - NHỮNG  SỞ HỮU BIỆT CẢNH   (Pakinnaka)

Chương 8:    Tầm tứ (Vitakka, Vicara)

Chương 9:    Thắng giải và cần (Adhimokkha và Viriya)

Chương 10:  Chánh tinh tấn Bát chánh đạo (Samma Vayama Ariyatthangikamagga)

Chương 11:  Hỷ (Piti)

Chương 12:  Dục (Chanda)

PHẦN III - CÁC SỞ HỮU BẤT THIỆN (Akusala-cetasikas)

Chương 13:  Nhập Đề.

Chương 14:  Si (Moha), Vô tàm (Ahirita), Vô quý (Anottappa) và Phóng tâm (Uddhacca)

Chương 15:  Tham (Lobha)

Chương 16:  Tà kiến (Ditthi)

Chương 17:  Mạn (Mana)

Chương 18:  Sân, Ác cảm (Dosa)

Chương 19:  Ganh tỵ, Xan tham, Hối hận (Issa, Macchariya, Kukkucca)

Chương 20:  Hôn trầm, Thụy miên, Hoài nghi   (Thina, Middha, Vicikiccha)

Chương 21:  Các nhóm phiền não  (Kelesa) phần I

Chương 22:  Các nhóm phiền não (Kelesa) phần II

Chương 23:  Các nhóm phiền não (Kelesa) phần III

PHẦN IV - SỞ HỮU TỊNH HẢO (Sobhana-cetasikas)

Chương 24:  Nhập đề.

Chương 25:  Niềm tin hay Đức tin (Saddha)

Chương 26:  Chánh niệm (Sati)

Chương 27:  Tàm và Quí (Ottappa- Hiri)

Chương 28:  Vô tham (Alobha)

Chương 29:  Vô sân (Adosa)

Chương 30:  Hành xả (Tatramajjahattatà)

Chương 31:  Sáu cặp Sở hữu tịnh hảo.

Chương 32:  Sở hữu giới phần (Virati - cetasikas)

Chương 33:  Bi và Hỷ (Karuna, Mudita)

Chương 34:  Trí tuệ hay Huệ (Panna)

Chương 35:  Những giai đoạn thiền Quán.

Chương 36:  Nghiệp thiện

PHỤ LỤC

 


 Mục lục | Lời nói đầu | Lời giới thiệu |
 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Phụ lục

 

Source: https://www.phatgiaonguyenthuy.com

[Trở về trang Thư Mục]
last updated:
08-08-2004