BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Các nơi Kết tập Tam Tạng


Ðọc thêm: Lịch sử Kết tập Kinh điển, Tỳ kheo Thiện Minh (2003)

Ðại Hội Kết Tập I: Vương Xá (Rajagaha), Ấn Ðộ
(khoảng năm 486 TCN)

Hang kết tập

Source: Phạm Kim Khánh, "Hành hương xứ Phật", 1998

 

Ðại Hội Kết Tập II: Vesali, Ấn Ðộ
(khoảng năm 386 TCN)

Trụ đá Asoka

Source: various, from the Internet (03-2003)

  

Ðại Hội Kết Tập III: Pataliputta, Ấn Ðộ
(khoảng năm 250 TCN)

Source: Phạm Kim Khánh, "Hành hương xứ Phật", 1998

 

 Ðại Hội Kết Tập IV: Aluvihara, Matale, Sri Lanka
(khoảng đầu kỷ nguyên Tây Lịch)

Source: Bình Anson (02-2006)

 

Ðại Hội Kết Tập V: Kuthodaw Paya, Mandalay, Myanmar
(năm 1868-1871)

Source: various, from the Internet (03-2003)

 

Ðại Hội Kết Tập VI: Yangon, Myanmar
(năm 1954-1956)

Chùa Kabar Aye (Hòa bình Thế giới)

 

Ðộng Kết tập Maha Pasana

Bảo tàng viện

Source: various, from the Internet (03-2003)


[Trở về trang Thư Mục]
last updated: 17-04-2006