Trang gốc

Trang web BuddhaSasana

VU Times font

    PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY
SUTTAPIṬAKA - KHUDDAKANIKĀYA

Đạo Vô Ngại Giải
Paṭisambhidāmagga

Bhikkhu Ñāṇamoli dịch từ tiếng Pāḷi sang tiếng Anh:
THE PATH OF DISCRIMINATION

Nguyễn Văn Ngân dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt
2006

Lưu ý: Ðọc với phông chữ VU Times (Viet-Pali Unicode)

 

[VII- LUẬN VỀ HÀNH VI]
«Kammakathā »

1. [78] Đã có hành vi, đã có quả do hành vi tạo; đã có hành vi, đã không có quả do hành vi tạo.

Đã có hành vi, hiện có quả do hành vi tạo; đã có hành vi, hiện không có quả do hành vi tạo.

Đã có hành vi, sẽ có quả do hành vi tạo; đã có hành vi, sẽ không có quả do hành vi tạo.

Có hành vi, có quả do hành vi tạo; có hành vi, không có quả do hành vi tạo.

Có hành vi, sẽ có quả do hành vi tạo; có hành vi, sẽ không có quả do hành vi tạo.

Sẽ có hành vi, sẽ có quả do hành vi tạo; sẽ có hành vi, sẽ không có quả do hành vi tạo.

2. Đã có hành vi thiện, đã có quả do hành vi thiện tạo; đã có hành vi thiện, đã không có quả do hành vi thiện tạo.

Đã có... [và cứ thế như ở đ. 1, nhưng thêm chữ thiệnquả do hành vi thiện tạo trong từng trường hợp của 6 trường hợp].

3. Đã có hành vi bất thiện, đã có quả do hành vi thiện tạo; đã có hành vi bất thiện, đã không có quả do hành vi bất thiện tạo.

Đã có... [và cứ thế như ở đ. 1, nhưng thêm chữ bất thiệnquả do hành vi bất thiện tạo trong từng trường hợp của 6 trường hợp].

4. Đã có hành vi đáng quở trách...

5. Đã có hành vi không thể quở trách...

6. Đã có hành vi đen tối...

7. Đã có hành vi trong sáng...

8. Đã có hành vi tạo hạnh phúc...

9. Đã có hành vi tạo khổ đau...

10. Đã có hành vi đem lại hạnh phúc...

11. Đã có hành vi đem lại khổ đau...

Sẽ có hành vi đem lại khổ đau, sẽ có quả do hành vi đem lại khổ đau tạo; sẽ có hành vi đem lại khổ đau, sẽ không có quả do hành vi đem lại khổ đau tạo. 

LUẬN THUYẾT VỀ HÀNH VI. 

-ooOoo-

Ðầu trang | Mục lục | 01a | 01b | 01c | 01d | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Bảng tra thuật ngữ

Chân thành cám ơn đạo hữu Nguyễn Văn Ngân đã gửi tặng bản vi tính (Bình Anson, 10-2006)

[Trở về trang Thư Mục]
last updated: 10-10-2006